Internationellt forskningssamarbete

WelHops (Welfare Housing Policies for Senior Citizens) är ett EU-projekt som syftar till att skapa ökad självständighet, valmöjlighet och livskvalitet beträffande boendesituationen för äldre i Europa. Inom WelHops pågår arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer för design av nya seniorboende men även för renovering av redan befintliga seniorbostäder. Förutom rent byggnadsmässiga åtgärder ska även olika tekniska och sociala lösningar ingå för att människor ska kunna bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt. Målsättningen är även att skapa ett europeiskt nätverk av experter som kan stödja med råd vid nybyggnationer. Projektet startades upp i april 2005 och avslutas i september 2007. Förutom Sektionen för Hälsa vid BTH medverkar organisationer i Italien, England, Spanien och Ungern. Mer information om projektet finns att läsa på www.welhops.net.

Katarina Sjögren, doktorand

“Elderly African people in South Africa - beliefs concerning health, illness and disease, the influences on caring and family structure in a cross-cultural perspective” är en etnografisk studie som genomförs i ett township i Sydafrika och i projektet ingår både svenska och sydafrikanska forskare. Majoriteten av befolkningen i området är svart och sedan 2001 har man i olika omgångar följt en och samma grupp äldre (16 personer) i deras vardagsmiljö, genomfört intervjuer med dem med fokus på den äldres dagliga liv, upplevelsen av att vara äldre i en utsatt livssituation, den äldres roll i familjen samt deras syn på hälsa och ohälsa (sjukdom). Målet med forskningen är att bidra till ökad kunskap kring förställningar om hälsa och ohälsa (sjukdom) och familjens roll ur ett afrikanskt perspektiv och bidra till att underlätta mötet med äldre med annan kulturell bakgrund och deras behov av vård och omsorg i Sverige.

Doris Bohman, doktorand, Karolinska Institutet

Redigera
Share Dela