Intranytt

Ledaren

Fyra tunga punkter på agendan för 2005

Lars HaikolaJag har inför 2005 satt upp fyra strategiska frågor på agendan:

”processernas år 2005” – för att skapa bättre rutiner

Övervintringsstrategin – är den hållbar?

Översyn av utvecklingsplanen

Forskningsfinansieringen - nya villkor

Processernas år

Under föregående år förekom vid alltför många tillfällen att olika slags frågor, till exempel ansökningar från såväl studenter som anställda, maldes för länge i handläggningskvarnen. Ibland har vi haft otydliga rutiner och ofta har vi varit underbemannade. Sådant skaver och åstadkommer irritation varför vi under detta år skall ägna kraft åt att förbättra rutiner, ibland med hjälp av IT-stöd. Den administrativa översyn som nu startar med hjälp av extern konsult utgör en sådan förbättringsåtgärd, en översyn av Lärarförslagsnämndens rutiner en annan.

Hållbar övervintringsstrategi

Under hela rekryteringskrisen har vi sagt till oss själva och omvärlden: ”Vi gör rätt saker och vi gör det bra. Studenterna kommer att återvända till våra utbildningar inom IT och telekommunikation när bilden av IT som en krisbransch tonat bort.” Nu är IT-marknaden frisk igen, men studenterna har inte återvänt till kärnutbildningarna.

Utan att överge vår profil måste vi på allvar överväga om övervintringsstrategin är hållbar. Detta är en uppgift för hela BTH men berör särskilt sektionen för teknik, som redan startat diskussionen, och grundutbildningsnämnden.

Utvecklingsplanen ses över

Utvecklingsplanen antogs 2003 och gäller till 2007. Det är uppenbart att vissa delar är orealistiska eller obsoleta. Halvtidsläget motiverar en översyn och revidering inom ramen för planens grundläggande värden. Kanske ska vi också göra planen löpande och därmed utsträcka dess giltighetstid till 2009.

Prorektor Claes Wohlin har uppdraget att ansvara för översynen som skall vara klar till den 1 juni och därmed kunna ligga till grund för styrelsebeslut på juniinternatet.

Nya villkor för forskningsfinansiering

Framtidens forskningsfinansiering har aktualiserats av regeringens starkt försenade forskningsproposition. Den har en profil som gynnar BTH. Proppen betonar medicin- och teknikforskning, hållbar utveckling och näringslivsfrågor/kommersialisering. Av dessa fyra områden är BTH framträdande på tre.

Samtidigt ska vi inte ha överdrivna förhoppningar om att komma i åtnjutande av dessa nya satsningar, ty dess medel kommer att fördelas i konkurrens via forskningsråden och Vinnova, vägar som vi vet gynnar de stora universiteten. Regeringen vill också höja de fasta forskningsanslagen. För BTH:s del omfattar höjningen cirka 9 miljoner kronor under treårsperioden. I denna fördelning är vi inte missgynnade, snarare tillhör vi de svagt gynnade, men höjningen är inte större än att den svarar mot den urgröpning som skett under de senaste 3-5 åren. Men självklart är tillskottet bra.

Forskningsproppen kan ses som en konfirmering av att det är fåfängt hoppas att högskolans finansiering i framtiden ska vara en helt igenom statlig angelägenhet. För att fortsätta att utvecklas som en forskningstung högskola måste vi förlita oss på fler källor.

Våra forskares ansökningar till olika externa finansiärer är A och O. Därtill blir de redan sjösatta projekten ”BTH:s framtidsfinansiering”, som riktar sig till den privata sidan, och ”Universitetsfonden”, som riktar sig till den regionala offentliga sidan, bara än viktigare.

linje

Text: Lars Haikola

Bild: Eddie Andersson

pil tillbaka

Redigera
Share Dela