För att utveckla måste vi nu också avveckla

Rektor Lars Haikola

Arbetet med årsredovisningen pågår för fullt, och vi kan konstatera att BTH redan under 2006 går igenom taket, det vill säga vi "producerar" fler studieprestationer än vad staten gett oss i uppdrag och pengar för att göra. I planeringen för 2007 har vi förutsett att detta ska hända, men det inträffar alltså redan 2006.

Denna situation är ny, eller egentligen nygammal, för BTH. Till millennieskiftet gällde att BTH hade ett starkt söktryck och att vi utbildade fler studenter än vad vi fick medel till. Då var vi tvungna att hålla igen med nya utbildningar. De senaste sex åren har emellertid problemet med att rekrytera till IT-utbildningar varit det helt dominerande och vi har under denna period haft stora svårigheter att "producera" studenter, framför allt mot slutet av perioden.

Dessa år har medfört problem för ekonomin eftersom vi lever på rakt ackord, men det har haft den stora fördelen att vi har kunnat uppmuntra all typ av utvecklingsarbete. Varje gång en god idé till ny utbildning har kreerats så har jag kunnat säga: bra - utveckla detta - det finns utrymme i fråga om utbildningsplatser.

Detta förhållande är alltså nu över. Det är bra att vi når upp till vårt utbildningsuppdrag men det medför begränsningar i fortsatt utveckling. Nu uppkommer det svåra - för att utveckla måste vi nu också avveckla. Utvecklingen i enlighet med utvecklingsplanen måste fortsätta utan tempoförlust men för att skapa utrymme för detta måste vi avveckla sådant som är mindre bärkraftigt. Detta är i grunden en sund process.

Det är viktigt att hålla den utvecklingsfart vi nu uppnått också då den nära framtiden sannolikt medför avgifter för studenter utanför EES-länderna vilket kan innebära ett snabbt återfall till andra sidan taket.

Paradoxalt nog befinner sig nu alltfler av övriga lärosäten i vår gamla situation, det vill säga de når ej sitt tak. Detta gäller även våra kolleger i sydost. Vi har därför gemensamt uppvaktat regeringen med att få överföra utbildningsplatser från Högskolan i Kalmar till BTH.

Årsredovisningen är alltid en ansträngning som inleder det nya året, men låt oss framför allt se det mycket glädjande i att studenttillströmningen till BTH nu är god.

 

Välkomna till ett nytt arbetsår!

Lars Haikola

Redigera
Share Dela