Ledaren

Samverkan stärker bth inom flera områden

Lars HaikolaGenom samverkan når vi högre säkerhet på högskolan. Samverkan hjälper oss att effektivisera och profilera utbildningsutbudet i sydost. Samverkan mellan kommuner och högskola hjälper oss nå målet Årets studentregion 2005.

Incidentrapportering och utbildning

För några veckor sedan skrev jag i en brevduva om de inbrott som drabbat oss och som skapade både ekonomisk skada och oro bland anställda och studenter. Vi beställde genast professionell hjälp och har nu fått en analys av vår säkerhet genomförd på alla tre campi (+ Annebo). Slutrapporten är ännu ej levererad, så exakt vilka åtgärder som rekommenderas är för tidigt att säga, men preliminärt kan vi konstatera att det avgörande felet inte är brister i skalskyddet, det vill säga lås, larm och kameror.

Med få undantag har inbrott skett genom att obehöriga personer kommit in i våra lokaler genom öppna dörrar eller fönster. Bara i EXR:s lokaler har tjuvar brutit sig in och där är skyddet nu kraftigt förstärkt. Våra brister ligger istället i incidentrapportering och utbildning. Lås och larm är tillräckliga – det vi kan göra är att se till att dörrar som skall vara låsta faktiskt är låsta och aktivt fråga okända personer vem de söker.

Ökat samarbete i sydost

Det har dykt upp två nya signalord i högskolevärlden: profilering och samverkan. Ministern ställer allt oftare kravet på högskolor att de måste profilera sin verksamhet och skapa bredden genom att samverka med andra högskolor. BTH framhålls ofta som det bästa exemplet på en profilerad högskola och vi har mer än de flesta erfarenhet av profileringens fram- och baksida. Vad gäller samverkan framhålls alltid ”bytet” biologiska ämnen mot språkämnen mellan Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar som det strålande exemplet.

Det är alltså i sydost som mönsterbarnen finns och samverkan utvecklas nu ytterligare här. Rektorerna i Kalmar, Växjö och Blekinge träffas regelbundet för samarbetsdiskussioner. Motiven för samarbete är två: rationellt utnyttjande av resurserna och kvalitetshöjning! Grunden är självklart att tre självständiga högskolor diskuterar sig fram till samarbeten som är till gagn för alla deltagande parter. Detta samarbete kommer nu att struktureras som ett projekt med en extern projektledare, tidsättas och budgeteras. Dock pågår redan ett antal delprojekt kring att minimera de administrativa hindren för samarbete, IT-drift, bibliotek, holdingbolag, lärarutbildning, matematik, specialistsjuksköterskeutbildning med mera.

Årets studentregion

Våra värdkommuner har tagit initiativet till att söka utmärkelsen Årets studentregion hos SFS. Vi har försäkrat oss om att det är möjligt att söka som just ”region” – tidigare har ”studentstad” eller ”studentkommun” utsetts. Det är värdefullt för BTH att kunna visa en samverkande region som anstränger sig för studenternas och BTH:s välmående. I fråga om attraktionskraft så behärskar kommunerna halva argumentationsbördan.

Att ge bra utbildning är BTH:s uppgift och skyldighet, men för sökande studenter är det lika viktigt hur det är med tillgången till bostäder, kommunikationer, kulturliv, idrottsverksamhet etcetera. Också studentkåren drar ett stort lass i detta projekt och Högskolan deltar självklart som en part. Det är ett utmärkt initiativ som bara kan leda till positiva effekter och att engagera driftiga studenter som projektledare är ett genialt drag.

Gemensam sommaravslutning

Vi närmar oss åter sommaren och ett läsårs slut. I år inträffar det jag länge eftersträvat – en sommaravslutning som är gemensam för hela Högskolan. Den 16 juni är ni alla hjärtligt välkomna till Karlsnäsgården. Jag skall under eftermiddagen ge en översikt över våra aktuella frågor och sedan blir det promenad och mat. Med dagen vill jag manifestera Högskolans tack till alla för läsårets hårda arbete och tillönska en härlig sommar med mycken avkoppling!

Text: Lars Haikola

Bild: Eddie Andersson

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela