Intranytt

Notiser från omvärlden

Mer rättvis antagning med prov och intervjuer

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har beslutat om förändringar i högskoleförordningen. Ändringarna innebär att högskolorna också ska kunna använda sig av intervjuer och prov för att särskilja de sökande innan urval med hänsyn till kön eller lottning görs. Skälet till ändringarna är att vid ansökning till mycket attraktiva högskoleutbildningar, exempelvis läkarutbildningen och veterinärutbildningen, lottas i dag många sökande bort.

Rättvis antagning

Nyttiggörande av högskoleuppfinningar

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Statens offentliga utredningar, Utbildnings- och kulturdepartementet, Utredningen om rätten till resultaten av högskoleforskningen, finns nu publicerad på regeringens webbplats.

Nyttiga uppfinningar

Generöst studiestöd till studenterna i sverige

(Högskoleverket) Av 15 undersökta industriländer är Sverige det land som ger de bästa ekonomiska förutsättningarna för studenter. Den slutsatsen drar ett amerikansk/kanadensiskt utredningsinstitut i en studie. Kombinationen av låga studiekostnader och ett generöst studiemedelssystem ligger bakom Sveriges förstaplats. Studien ingår i en ny sammanställning från Högskoleverket.

Generöst studiestöd

Journalister litar på forskare

(Vetenskap & Allmänhet) Nio av tio journalister har stort förtroende för forskare. Nästan åtta av tio menar att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen gjort livet bättre; mest positiva är vetenskapsjournalister.

Nästan två tredjedelar av alla journalister har kontakter med forskare vid universitet och högskolor, liksom nio av tio vetenskapsjournalister. Många efterfrågar mer lättillgänglig och lättfattlig forskningsinformation, både direkt av forskarna och på Internet.

– Forskare behöver bli bättre på att lyfta fram poängerna med sin forskning medan journalisterna behöver vara tydligare med vad de ska använda uppgifterna till, säger Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet.

Journalister har förtroende för forskare

Nytt avtal skapar kraftfull forskningsmiljö inom teknik

(Högskolan i Skövde) Högskolorna i Halmstad och Skövde tecknar unikt avtal med Örebro universitet. Avtalet rör samarbete inom det tekniska vetenskapsområdet och syftar till att etablera en ny nationell samarbetsmodell för att stärka såväl forskning som forskarutbildning.

Halmstad, Skövde och Örebro samarbetar

Sammanställning: Jenny Gustavsson

tillbaka

Redigera
Share Dela