Intranytt

Tema: forskningsetik

Ett skydd för undersökta

Flera skäl talar för att det behövs en rättslig reglering av etikprövning av forskning där enskilda människor är forskningsobjekt. ett sådant skäl är att människor som medverkar i forskning som försökspersoner eller liknande behöver skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt.

Forskningsetik behandlar främst etiska frågor som rör hänsyn till försökspersoner och hur man skyddar olika deltagare och andra som berörs av forskningen. Det kan till exempel handla om hur urvalet av försökspersoner sker, hur information ges, vilken information som ges, hur deltagandet påverkar personen under och efter projektet och hur publicering kan påverka deltagare.

Ny lag om prövning

Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. Den omfattar forskning på levande personer, men också till exempel forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. I samband med den nya lagen inrättades Centrala etikprövningsnämnden med tillhörande sex regionala nämnder för etikprövning som fristående myndigheter.

Bth:s representanter

En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttrande över forskning som avser människor i de fall forskningen inte omfattas av lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Louise Stjernberg och Bertil Rolf är utsedda av BTH att vara representanter i den regionala etikprövningsnämnden i Lund. Louise Stjernberg har också utsetts att vara högskolans representant i den lokala etikprövningsnämnd där BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet ingår tillsammans med landstingen.

Information om förutsättningar

Det finns också ett behov av att informera om hur integritetskänsligt material inom forskningen bör hanteras. Detta har blivit särskilt tydligt bland annat mot bakgrund av de rättsliga processerna vid Göteborgs universitet. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har därför inrättat en arbetsgrupp för hantering av integritetskänsligt material.

Gruppen ska behandla frågor som vilken typ av sekretess som kan garanteras för personer som ingår i forskningsprojekt och under vilka förutsättningar andra personer kan komma att få ta del av forskningsmaterial. Det gäller också svenska regler i förhållande till internationella för olika samarbeten.

Vill du veta mer?

Vetenskapsrådets webbplats CODEX som samlar länkar och översikter om forskningsetik

Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed

Om forskningsetik vid Vetenskapsrådet

Etikprövning av forskning som avser människor

Ny forskningsetisk kommitté i sydost, artikel från Intranytt nr 2/05

Källor: Vetenskapsrådet, www.forskningsetikprovning.se, SUHF

Text: Jenny Gustavsson

tillbaka

Redigera
Share Dela