Myndighetsinfo

Centrum för kompetensutveckling

Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor

Linköpings universitet arrangerar konferens med temat genusperspektiv i grundutbildningen den 5-6 oktober i Norrköping. Jämställdhetshandläggare, ledamöter i jämställdhetskommittéer/motsvarande, studenter som arbetar med jämställdhet, berörda lärare, studievägledare, högsta ledningen på universiteten/högskolorna och övriga intresserade inbjuds delta.

Läs mer om konferensen

Högskoleverket

Stor nedgång inom högskoleingenjörsutbildningen

Nedgången för ingenjörsutbildningarna är fortsättningen på en trend som har varat under flera år. Nedgången är större när det gäller högskoleingenjörsutbildningen. Här handlar det om en nedgång med en tredjedel på fem år. För högskoleingenjörsutbildningen innebär det minskade söktrycket också att antalet förstahandssökande är lägre än antalet nybörjarplatser. När det gäller civilingenjörsutbildningarna går det fortfarande 1,5 förstahandssökande på varje nybörjarplats, vilket är tillräckligt för att kapacitetsutnyttjandet ska bli högt.

De systemvetenskapliga utbildningarna är i ungefär samma läge som högskoleingenjörsutbildningarna. Ett positivt tecken när det gäller dessa utbildningar är dock att minskningen i sökandetal verkar avstanna efter mycket kraftiga minustal år från år sedan krisen i IT-branschen inleddes.

Pressmeddelande 2004-05-21

KRAFTIGT ÖKADE FORSKNINGSINTÄKTER FRÅN OFFENTLIGA FINANSIÄRER VID NYA UNIVERSITET OCH VID HÖGSKOLOR

Högskoleverkets kartläggning visar att direkta statsanslag och offentliga medel som fördelats efter vetenskaplig prövning har ökat kraftigt vid de nya universiteten och vid högskolor. Vid de etablerade universiteten kommer däremot hela intäktsökningen från externa finansiärer, huvudsakligen privata.

Regeringen har prioriterat högskolorna, särskilt de högskolor som har blivit universitet men även de högskolor som har fått rätt att utfärda doktorsexamen. För de nya universiteten och för högskolorna har forskningsstiftelsernas uppdrag särskilt inneburit en kraftig ökning av vetenskapligt prövade medel men också att de, i högre grad än de etablerade universiteten, hänvisas till att bedriva forskning som är relevant för näringslivet. Ett exempel är KK-stiftelsens uppdrag att i samverkan med näringslivet bygga upp forskningen vid nya universitet och vid högskolor.

Pressmeddelande 2004-05-04

Sveriges universitets- och högskoleförbund

Handbok i informationsförsörjning

Inom ramen för SUHF:s HITS-projekt har en handbok tagits fram riktad till universitet och högskolor som stöd i deras informationssäkerhetsarbete. Tanken är att den ska underlätta för dem som arbetar med informationssäkerhet att utforma lokala regler och råd.

Läs mer om handboken

Utbildningsdepartementet

Pia sandvik-wiklund utreder högskolans resurstilldelningssystem

Regeringen har uppdragit åt Pia Sandvik-Wiklund, prorektor vid Mitthögskolan, att utreda högskolans resurstilldelningssystem.

Syftet med utredningen är att göra en översyn och utreda resurstilldelningssystemet till den grundläggande högskoleutbildningen. Målsättningen är ett resurstilldelningssystem som möjliggör ett utbildningsutbud med hög kvalitet som efterfrågas av studenter och arbetsmarknad. Utredaren ska också överväga om det är möjligt att via resurstilldelningssystemet skapa incitament för ökad profilering, samverkan och arbetsfördelning mellan lärosäten. Det är också angeläget att systemet ger goda förutsättningar för att utveckla distansutbildningen via nätuniversitetet.

Samtidigt som utredningen inleds får Högskoleverket i uppdrag att beskriva utbildningsutbudet i relation till behoven i samhället. Utredaren ska samråda med Högskoleverket i fråga om detta uppdrag och redovisa sitt arbete senast den 15 mars 2005.

Pressemeddelande 2004-06-02

Sammanställning: Jenny Gustavsson

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela