Charrette om huvudcampus karlskrona

73 personer från bth deltog i den charrette som gick av stapeln i mitten på juni. under två dagar diskuterades tankar och idéer på hur campus gräsvik ska utvecklas och förändras när det blir huvudcampus 2010.

Charretten beskrevs som ett sätt att stödja en utveckling av dialog och konstruktiva samtal som medel att utveckla verksamheten vid högskolan. I Oxford Dictionary förklaras ordet charrette som “A final intensive effort to finish a project, especially an architectural design project, before a deadline”.

För att leda själva charretten engagerades en utomstående processledare: Christina Johannesson. De 73 deltagarna fick lyssna till arkitekters föredrag med också delta i 17 arbetsgrupper med omkring tio deltagare. Varje individ kunde delta i högst tre olika arbetsgrupper efter de teman den valt.

Flertalet av deltagarna ansåg att huvudcampus Karlskrona inte ska vidmakthålla det militära arvet vare sig i den arkitektoniska utformningen eller i den fysiska organisationen.

Under charretten ifrågasattes lämpligheten i placeringen av outnyttjade byggrätter i gällande detaljplan för att få ett funktionellt bra campus. Även placeringen av befintligt bibliotek diskuterades.

Utgångspunkt för samlokaliseringen av Ronneby och Karlskrona är att all personal ska vara möjlig att flytta på. Argumentet att det tar tid att ändra detaljplanen bör kunna undanröjas genom konstruktiv samverkan mellan kommun, Kruthusets konsulter och högskolans utbildning i fysisk planering.

Högskolans roll och betydelse för stadsdelen Bergåsa/Galgamarken bör uppmärksammas av både högskolan och kommunen. Runt Bergåsa station finns flera stora arbetsplatser och köpstarka bostadsområden som kan ge ett betydande underlag för närservice i lämpliga lokaler. Motsvarande länk för stadsdelen finns i stråket Valhallavägen/Polhemsgatan ned mot Trossö. En flyttning av högskolan in till centrum diskuterades också.

Hur studenter och personal tar sig till och från högskolan bör studeras noga innan beslut tas om hur stor del av campus som ska tas i anspråk för uppställning av bilar. Gång- och cykeltrafik samt kollektiva färdsätt bör uppmuntras av högskolans ledning och bilåkandet minskas genom frivilliga åtaganden.

För att skapa en aula som kan rymma ett större auditorium föreslås att högskolan tar initiativ till att det bildas en grupp med intressenter från den offentliga sektorn och företag med syfte att skapa Karlskrona Conference Center på huvudcampus Karlskrona.

Teman för arbetsgrupper under charretten

A. Mötesplatser och lokaler för studenter och personal.

B. Ett hållbart, tillgängligt och miljöanpassat campus.

C. Välkomstfunktion – Entré till campus - arkitektonisk utformning.

D. Studentbostäder och service

E. Kommunikationer till och från campus samt användning av ute- och närmiljön.

F. Aula och konferensanläggning inkl servering.

G. IT - Informations- och kommunikationsfrågor

Redigera
Share Dela