Profilen: anders nilsson

Gränsöverskridande arbete som bär frukt

Anders nilsson, chef för den nya sektionen för management, har tydliga visioner med den nya sektionen. ett närmanden av olika ämnen kan överbrygga många problem och skapa nya fruktbara konstellationer.

Anders Nilsson

Anders Nilsson har bidragit till BTH:s utveckling sedan starten – i slutet av 80-talet som konsult vid skapandet av högskolans ekonomprogram, och under 90-talet som programansvarig och biträdande prefekt. Han har ofta engagerat sig i vad han beskriver som extraordinära projekt, så som nybyggnationen i Ronneby för ett antal år sedan. Vidare har han arbetat aktivt för högskolans internationalisering under många år. Däremellan har han varit styrelseordförande inom Soft Center International under en period, samt VD för stiftelsen Soft Center på halvtid. Som chef är han drivande och vill mycket med verksamheten.

– Diskussioner med personalen är viktigt, mindre formella sådana. Jag får en känsla för i vilken riktning vi bör gå, och jag lyckas förhoppningsvis motivera medarbetarna i processen.

Vid en första anblick medför sammanslagningen av institutioner inga stora förändringar för management – främst rör det sig om ett samgående med ämnet arbetsvetenskap. Dock innebär det ett närmande mellan ämnena ekonomi, teknik och samhällsvetenskap på flera plan, vilket Anders ser som fruktbart på längre sikt. Integrationen lägger grund för nya idéer och nya arbetssätt, vilket stärker både grundutbildning och forskning.

– En mångdisciplinär profil är eftersträvansvärt ur flera aspekter. Dels överbyggs de problem som kan förknippas med lokaliseringen på två orter, dels skapas sammanhang mellan forskning och grundutbildning.

På forskningssidan har detta tagit sig uttryck i bland annat gemensamt arbete kring lärande och förändring. Gällande grundutbildningen leder gränsöverskridande discipliner till skapandet av nya kurser och utbildningsprogram. I möte med praktiken kan dock de innovativa ansatserna stöta på problem.

– Tyvärr belönas annorlunda perspektiv inte i världen utanför – än så länge. Mycket är fortfarande ämnesstyrt. Men man måste börja någonstans.

Mångdisciplinära ansatser borgar i förlängningen också för ett aktivt arbete med den tredje uppgiften – ett närmande mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Detta har man tagit fasta på inom managementhögskolan, och det är här BTH kan finna sin roll i jämförelse med större högskolor, anser Anders.

– Om vi inte kan konkurrera i fråga om namn och utbildningsinnehåll i det stora hela, kan sättet vi genomför vårt arbete på sticka ut. Ett kontaktnät finns uppbyggt i regionen, och i och med vår litenhet kommer vi närmare övriga samhällsaktörer. Detta skall vara vårt kännetecken.

Inom grundutbildningen innebär samverkan av detta slag främst att studenterna har möjlighet att bygga upp egna kontaktnät redan under studietiden – på den ekonomiska och tekniska sidan gentemot näringslivet, och inom samhällsvetenskapen främst gentemot den offentliga sektorn. Gällande forskningssidan krävs det att man blir bättre på att nyttja externa forskningsmedel, samt att man mer aktivt deltar i extern projektverksamhet.

– Förhoppningen är förstås att ansträngningarna skall leda till bättre söktal på sikt. Vi vill få upp konkurrensen så att ett urval skall kunna göras. Profileringen av sektionen som en managementhögskola tror jag är mycket viktigt i sammanhanget – att vi visar på att det finns en koppling till det tekniska, men att vi även är ett eget utbildningsområde. Vi har blivit lidande då intresset för tekniska ämnen dalat på grund av att vi finns inom en teknisk högskola, anser Anders.

Andra metoder för att förbättra den ekonomiska situationen består främst i att satsa på den internationella verksamheten genom rekrytering av utländska studenter. Att starta upp fler utbildningsprogram även på vårterminerna kan vara ytterligare en metod.

– Vi måste också bli bättre på att synas, inte bara i annonser och kataloger, säger Anders. Projektverksamhet och nya initiativ skapar positiva känningar i omvärlden. Vi måste synas mer i redaktionell text om högskolesverige.

Vägen för att nå dithän består med andra ord främst i att arbeta aktivt med det som högskolans utvecklingsplan anger som centralt för genomförande, nämligen tredje uppgiften – vilket i sin tur nära knyter an till tvärvetenskapliga ansatser och förnyade metoder. Det är härvid som BTH och sektionen för management skall finna sin profil.

Vill du veta mer?

Ålder: 50 i sommar

Familj: fru och två barn, 15 och 20 år

Utbildning: civilekonomexamen, ett års MBA-studier i USA, icke avslutad forskarutbildning – återstår cirka 25 procent som dock får bestå tills vidare

Senast lästa bok: Cryptonomican av Niel Stewenson – ”en historiskt baserad framtidsroman”

Senast sedda film: Spirited away – tecknad japansk film

Text: Josefin Dahlander

Bild: Josefin Dahlander

Tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela