TEMA FINANSIERING

Uppdragsutbildning – en del av högskolans tredje uppgift

För en vecka sedan anlände 22 personer från olika utvecklingsländer till ronneby brunn för sex veckors undervisning och studiebesök. som ett led i bth:s verksamhet av typen uppdragsutbildning genomförs internationella managementutbildningar inom telekomsektorn två gånger om året, på uppdrag av sida.

Kursen Transition Strategies for Telecom Operators fokuserar på affärsplaner och förändringsprocesser och vänder sig till beslutsfattare och ledare i ministerier, telekombranschen samt universitet i utvecklingsländer.

Deltagarna i den pågående uppdragsutbildningen.

Koordinering av internationella projekt

Inom högskolan är vi som bekant sysselsatta med betydligt fler uppgifter än de som direkt kan relateras till grundutbildning och forskning. Samverkansuppgiften, vilken anges som central för både högskolans utveckling och regionens allmänna tillväxtpotential, är den funktion som aktualiseras i detta gränsland. Denna så kallade högskolans tredje uppgift innefattar bland annat uppdragsutbildning gentemot näringsliv och offentlig sektor, samt projektverksamhet där skilda discipliner och sektorer integreras. En stor del av verksamheten vid Enheten för externa relationer ägnas åt denna typ av utvecklingsarbete. Uppdragsutbildningsfunktionen inom enheten har alltmer kommit att inriktas mot koordinering av internationella projekt, liksom övergripande projektledarskap vid initiering av regionala och lokala projekt.

Omvärldsbevakning viktigt

Sofia Moestedt Westerberg, som är chef för EU-service och ny samordningsansvarig för uppdragsutbildningen, arbetar med att ta emot externa förfrågningar gällande utbildningsanordning. Därefter bearbetas förslag och planeringar, och offerter utarbetas ihop med berörda vid de olika sektionerna. Sofias arbete innebär också uppsökande verksamhet samt omvärldsbevakning. Att hålla sig informerad om vilka organisationer som har utbildningsbehov i linje med den kompetens som finns inom BTH är en del av detta.

Samarbete med sida

Tidigare har uppdragsutbildningen främst haft en regional och lokal prägel. Högskolan har ett nära samarbete med landstinget gällande vidareutbildning av sjuksköterskor. Lagledarutbildning samt allmänna ledarskapsutbildningar har även varit prioriterade i sammanhanget. Dessa utbildningar har dels varit skräddarsydda för en enskild grupp eller verksamhet, dels varit av mer generell karaktär. De senaste åren har BTH tagit hem ett antal internationella projekt inom uppdragsutbildningsområdet. Bland annat bedriver man tre projekt med Sida-finansiering i Rwanda tillsammans National University of Rwanda (NUR). Dessa innefattar utveckling samt projektledning av ett magisterprogram inom infomations- och kommunikationsteknologi, vilket syftar till att öka kunskapen kring ämnet samt skapa en grund för ICT-forskning inom landet. BTH bistår också med rådgivning vid uppbyggningen av ett universitetsbibliotek, samt vid etableringen av Internetuppkoppling och ökad datortillgång. BTH utbildar även datoranvändare samt tekniker som underhåller nätverket.

Uganda och sydafrika intresserade

Vilken roll kommer då uppdragsutbildningen att ha för BTH i framtiden? Sofia tror att uppdragsutbildningen kommer att utgöra en viktig del för verksamhet som berör tredje uppgiften.

– Genom regionalt, nationellt och internationellt samarbete får vi nya impulser, erfarenheter samt en kontaktyta som är av intresse för högskolan. Samtidigt kan vi bidra med vårt kunnande och vår kompetens. Det blir en viktig växelverkan.

Sofia anser att det finns möjligheter att vidareutveckla uppdragsutbildningen i framtiden – inte minst inom det internationella området. Det finns tankar om att starta ett utbildningsprojekt i Uganda i stil med det som företas i Rwanda. Förfrågningar har även kommit från Sydafrika.

– BTH har mycket att tillföra i dessa sammanhang och ses som en internationell samarbetspartner, avslutar hon.

Text: Josefin Dahlander

Bild: Benno Engström

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela