Tema profilering

Ett strategiskt val inför framtiden

- en introduktion till profilering på bth

I det här numret av intranytt tar vi en närmare titt på tillämpad it och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle och diskuterar varför profilering är så viktigt. men först en titt på vilken roll profilerna ska spela för högskolans fortsatta utveckling.

BTH är en av landets tydligast profilerade högskolor. Två viktiga saker som fastställdes i högskolans utvecklingsplan för perioden 2003-2007 angående BTH:s profil är dels att högskolan, trots vikande intresse för teknik, ska hålla kvar vid profilen Tillämpad IT, och att utveckling av näringsliv och samhälle skall göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tillämpad it en strategisk fördel

I BTH:s utvecklingsplan för 2003-2007 kan man läsa att: ”Profileringen mot IT och telekommunikation har inneburit koncentration av forskningsresurser till begränsade områden, begränsat antal starka forskargrupper och hög kompetens inom dessa. Dessa forskargrupper har i sin tur skapat en kunskapsbas för grundutbildning av hög klass.” I utvecklingsplanen slår man också fast att en av högskolans största strategiska fördelar är att vi är tydligt profilerade och nationellt ledande och internationellt respekterade inom vår profil.

Vidare kan man läsa att visionen är att BTH även i fortsättningen ska vara nationellt ledande vad gäller profilen tillämpad IT. För att hålla fast vid det anseende högskolan redan har inom tillämpad IT är det viktigt att alla utbildningar påtagligt tillämpar och utvecklar IT och att vi bedriver en forskning och forskarutbildning med basen inom tillämpad IT och därigenom grundlägger en forskningsanknuten utbildning. Det står också att våra vård- och folkhälsoutbildningar ska ha en tydlig IT-tillämpning.

JordenETT NÖDVÄNDIGT FRAMTIDSPERSPEKTIV

I BTH:s utvecklingsplan står det att högskolan också ska vara nationellt ledande inom profilområdet hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Hållbar utveckling kommer nämligen att utgöra ett nödvändigt perspektiv inom all teknisk forskning och utveckling. Vad profilen hållbar utveckling innebär för BTH:s verksamhet diskuteras inte vidare i utvecklingsplanen, men i den miljöpolicy som högskolestyrelsen beslutade om i sitt februarimöte definieras hållbarhet på följande sätt: ”Att skapa/utveckla ett uthållig globalt samhälle med resurseffektiv material- och energihantering, med hänsyn till de mänskliga behoven, väl fördelat mellan geografin och generationer i demokratisk anda, enligt FN:s handlingsplan Agenda 21.”

Miljöpolicyn fastställer också att de studenter som lämnar högskolan ska ha relevant kompetens om perspektivet hållbar utveckling i förhållande till deras utbildning. Även forskningen och samverkan med näringslivet och samhället ska arbeta för att behandla perspektivet hållbar utveckling. Hur arbetet mot ett hållbart samhälle ska gå till är ännu inte fastslaget. Det är upp till rektor att besluta om en handlingsplan för BTH.

Vill du veta mer?

BTH:s utvecklingsplan

BTH:s miljöpolicy

De profiltexter vi använder i marknadsföringen kan du läsa på www.bth.se/ombth och på www.bth.se/pressrum.

Text: Jenny Gustavsson

Bild: TEK, maskinteknik

Tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela