Intranytt

Ska bth byta profil?

I förra numret av intranytt presenterades ”den nya våren” och de sex olika arbetsgrupper som tillsattes för att komma med förslag till hur bth:s verksamhet ska se ut i framtiden. nu är ”fas 1” i arbetet slutförd och grupperna har presenterat sina rapporter. vad blev resultatet? ska bth byta profil?

– Diskussionen om byte av profil är inte slutförd och därmed kan inte frågan besvaras idag, säger prorektor Claes Wohlin. Det är dock viktigt att vi ganska omedelbart genomför ett antal åtgärder för att komma till rätta med de sviktande ansökningssiffrorna till ett antal av våra tekniska utbildningar. Dessa åtgärder kommer inte att vara tillräckliga, utan BTH måste även fortsättningsvis arbeta vidare med de förslag till förändringar som de olika arbetsgrupperna gett. Arbetsgrupperna har gjort ett imponerande arbete på kort tid – nu måste BTH:s ledning bestämma hur vi ska gå vidare.

BTH kommer den närmaste tiden att fokusera på förändringar inom tre huvudområden. Dessa områden är marknadsföring, studiesocial miljö och programansvariga.

Marknadsföring

Eftersom BTH:s huvudproblem idag är studentrekrytering till många av de tekniska utbildningarna bör BTH, såväl på central nivå som på sektions- och programnivå, arbeta med målgruppsanalys. Vilka målgrupper vänder sig våra program till? Vilka målgrupper vänder sig vår marknadsföring till idag? Hur når vi ut till andra intressanta målgrupper? Vidare bör också högskolans webbplats anpassas till ett tydligare studentrekryteringsperspektiv. Därför har en styrgrupp bestående av Stefan Östholm, Anders Hederstierna och en studentrepresentant via BSK tillsatts. Styrgruppen skall i samråd med ansvariga arbeta fram en tidplan och ett antal delmål för förändringsarbetet med webben.

Studiesocial miljö

BTH måste inte bara attrahera fler studenter. Vi måste också bli bättre på att ta hand om de studenter som finns på plats. Det finns ett antal mindre saker som kan genomföras ganska enkelt, men som kan upplevas som betydande positiva förändringar. Vid huvudentrén på varje ort bör exempelvis en reception finnas. Förhållningsregler för biblioteket, trevliga mötesplatser för studenterna och ett tydligare lokalansvar för att skapa smakfulla och trevliga lokaler är andra sådana punkter som ska åtgärdas.

Programansvariga

Flera av arbetsgrupperna har poängterat behovet av ett förstärkt programansvar. Detta kan organiseras på olika sätt, till exempel genom att skapa arbetsteam för varje program eller genom kluster av flera program. Varje program måste arbeta med att åstadkomma en tydlighet avseende ett antal olika aspekter:

  • Hur är programmet positionerat/profilerat jämfört med andra program, både vid BTH och vid andra lärosäten?
  • Vilka målgrupper vänder sig programmet till?
  • Vad gör vi i respektive program? Innehållet och genomförandet av programmet måste kommuniceras mycket tydligt. Detta avser exempelvis kursstruktur (Till exempel hur mycket läses av olika ämnen?), relation till forskning, programmets koppling till arbetslivet och på vilket sätt programmet bidrar till ökade kunskaper och färdigheter inför arbetslivet.

– Åtgärderna som beskrivs ovan är de områden som BTH prioriterar och ska adressera omgående. Arbetet kommer givetvis att fortsätta och flera av de rekommendationer som arbetsgrupperna har kommit fram till fungerar som indata till det fortsatta arbetet, säger Claes Wohlin.

Vill du veta mer?

Arbetsbeskrivningarna till arbetsgrupperna, deras rapporter och en sammanställning av dessa

Text: Madeleine Pettersson

tillbaka

Redigera
Share Dela