Tema profilering

Världsunikt magisterprogram leder arbetet för hållbarhet på bth

Begreppet hållbar utveckling förekommer numera som ett naturligt inslag i energidebatten. inom bth har hållbarhet införts som policy inom samtliga verksamhetsområden.

JordenSkapandet av en magisterutbildning inom området ledarskap för hållbarhet torde ytterligare indikera den samhälleliga acceptansen av hållbarhetsbegreppet. Varken någon entydig definition av begreppet eller någon enhetlig metod avseende arbete för hållbarhet existerar dock på övergripande nivå idag – vilket man inom BTH har för avsikt att förändra.

Handlingsinriktad metod

Dr. Karl-Henrik Robért och Dr. Göran Broman vid BTH, initiativtagarna till det nya magisterprogrammet som startar hösten 2004, har utvecklat en handlingsinriktad metodologi vilken skall tillämpas inom utbildningen. Samarbete mellan forskare från BTH och Chalmers har, inom ramen för Det Naturliga Stegets Nätverk, medfört utvecklandet av ett antal systemvillkor samt modeller för närmandet mellan ekonomiska faktorer och tekniska utvecklingsmöjligheter i produktionssammanhang.

En diskursiv förändring måste eftersträvas för att praktiska insatser skall möjliggöras, och det är här ett medvetet ledarskap har en funktion att fylla. Ett strategiskt ledarskap för hållbarhet kräver adekvat identifiering, selektering och strukturering av information inledningsvis. Ett vägledande av organisatorisk handling möjliggörs såtillvida.

Utbildningen syftar alltså till att förmedla ett strukturerat tillvägagångssätt för ledarskap inom produktionssektorn. För detta har en specifik modell framtagits – The Natural Step Framework, vilken beaktar fem olika nivåer: system, idé, strategi, handling och verktygsnivå. Studenterna kommer under ett års tid att lära sig hur modellen kan tillämpas praktiskt, utan att den sedvanliga distinktionen inom hållbarhetsdebatten mellan tillväxt och miljö accentueras. Modellen utgör snarare ett svar på nämnda form av diskrepans, vilken ständigt riskerar att underminera hållbarhetsdebatten.

Inte kontroversiellt

Kommer då de blivande ledarna att kunna nyttja sin kunskap i praktiken, eller finns det risk för att den framstår som alltför kontroversiell? Karl-Henrik Robért, som har bidragit till den internationella förståelsen av hållbarhetsbegreppet, menar att det inte finns någonting i begreppet som är kontroversiellt i sig.

– Utmaningen består i att få fler att inse detta. Trenden tyder dock på att allt fler företag är på väg att anamma konceptet – exempelvis har IKEA och Electrolux inlemmat hållbarhet i sina företagspolicies.

Denna trend mot ett mer miljövänligt tänkande inom storföretagen kan förhoppningsvis leda till att hållningen sprids även till mindre, progressiva företag. Tillämpandet av principerna för hållbarhet kan framöver bli ett sätt för företag att utmärka sig, tror Karl-Henrik.

Studenternas roll kommer såtillvida bli att inom sina framtida nätverk sprida kunskapen om hur hållbarhet implementeras i den dagliga praktiken. Samtliga samhällssektorer kommer att beröras av detta arbete, inom vilket BTH kommer att vara internationellt vägledande.

– Magisterprogrammet är världsunikt, säger Karl-Henrik Robért. Jag kommer att föreläsa om programmet på en internationell konferens som hålls i Mexico senare i vår.

Samtliga världsdelar kommer att finnas representerade bland studenterna, vilka följaktligen kommer att få ta del av en ny och banbrytande metodologi. BTH-studenter kommer därmed att kunna bidra till spridandet samt förståelsen av hållbarhetsbegreppet världen över.

Vill du veta mer?

Hållbarhet 2004, ett seminarium om hållbar utveckling

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap

Det naturliga steget

Text: Josefin Dahlander

Bild: BTH

Tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela