Studentspegeln

Kvinnliga studenter förbereder sig mera

En större andel män än kvinnor anser att heltidsstudier inte motsvarar en heltidssysselsättning. men kvinnorna lägger å andra sidan ner mer tid på att förberedelser och deltagande i undervisningen än män visar en ny undersökning från högskoleverket.

Högskoleverket har publicerat en uppföljare till den studentundersökning som publicerades för fem år sedan. Studentspegeln 2007 bygger på enkätsvar från drygt 6 200 studenter vid svenska universitet och högskolor. Syftet med studien är att belysa utbildningskvaliteten ur studenternas perspektiv. Bland annat behandlas kraven i högre utbildning – är de tillräckligt högt ställda? – samt studenternas syn på värderingar, analytiskt tänkande, samarbete med andra studenter och lärarstöd.

Ett trettiotal av Studentspegelns frågor sammanfattas i sex olika dimensioner: utbildning och värderingar, analytiskt tänkande, studentsamarbete, lärande samtal, läsa, skriva, redovisa och lärarstöd. Dimensionerna utgör kärnan i rapporten och kärnan i jämförelsen med resultaten i Studentspegeln 2002.

– Mönstret i ”utbildning och värderingar” visar stor variation mellan olika ämnesområden och är ungefär detsamma som 2002 års resultat. Civilingenjörsstudenter och studenter inom matematik och naturvetenskap uppfattar i mycket lägre grad att utbildningen bidrar till att reflektera över egna värderingar. Men en viss positiv förändring har skett sedan 2002 för de flesta utbildningsområden i dimensionen utbildning och värderingar, säger Gunilla Jacobsson, utredare på Högskoleverket.

Ett sammanfattande resultat är att studenterna är mycket nöjda med både val av högskola och utbildning; drygt 84 procent skulle välja samma universitet eller högskola om de fick chans att välja om – resultatet är desamma som i Studentspegeln 2002. Över 90 procent ger också betyget bra eller mycket bra till sin utbildning. Detta trots att det finns resultat som visar att grundutbildningen inte fungerar tillfredsställande för alla studenter.

Oavsett utbildningsområde gäller att kvinnliga studenter lägger ner mer tid på förberedelser och deltagande än manliga. Kvinnor upplever också oftare än män att studietakten är för hög. På civilingenjörsutbildningen är skillnaden särskilt tydlig där 58 procent av kvinnorna jämfört med 29 procent av männen anser att studierna går för snabbt fram. Manliga civilingenjörsstudenter tycker också i högre grad att det är lätt att bli godkänd på kurserna; 31 procent mot 16.

– Detta är knappast ett uttryck för könsskillnader i förutsättningarna utan snarare skillnad i självbilden. I den officiella statistiken över högre utbildning finner man att kvinnorna har bättre betyg och klarar studierna i högre utsträckning än männen, säger Gunilla Jacobsson.

Källa Högskoleverket

Redigera
Share Dela