Projektet: seagull

Vi inleder nu en ny artikelserie, där vi presenterar några av alla de projekt som pågår på BTH. Det kan vara projekt inom forskningen, samarbetet med näringslivet eller studentprojekt. I det här numret presenterar vi ett av de projekt som bedrivs i EXRs regi.

Känner du till ett projekt som du vill att vi berättar mer om? Kontakta webbredaktor@bth.se.

Östersjöområdet i fokus

Seagull är ett samarbetsprojekt inom euroregion baltic, erb, mellan sverige, danmark, polen, kaliningrad, lettland och litauen. projektet ska resultera i utvecklingen av en gemensam handlingsplan inom samhällsrelaterade ämnesområden.

BTH medverkar som partner inom projektet och bidrar med projektledare inom ett av dessa områden, arbetspaket 3, WP3. WP3 syftar till kartläggning och studier av innovativa miljöer, särskilt teknikparker och ansatser i denna riktning. Metoden består i att utveckla innovativa center och nätverk av triple helix-modell, samt att stödja entreprenörskap.

Eva-Lisa AhrnströmEva-Lisa Ahnström, som bland annat arbetar som koordinator på BTH:s EU-service, är projektledare för WP3. Hon berättar att erfarenheterna hittills varit positiva och att seminarierna som hållits inom ramen för klustret medfört många tillfällen till lärande.

– Kunskapsutbyte är i fokus inom projektet. Samarbetet bygger på diskussioner. Vår region har flera praktiska exempel att bidra med. Telecomcity och Soft Center är självskrivna i sammanhanget.

Vi har med andra ord ett försprång inom området, vilket dock inte innebär avsaknad av ömsesidighet. Regionerna har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete i form av vänortsverksamhet. Detta faktum anses även borga för kontinuitet efter att projektet avslutas.

– Det finns ofta svårigheter med att upprätthålla samarbetet efter ett projekts avslutande. I detta fall finns det dock bättre förutsättningar för att samarbetet ska bestå i och med att relationerna grundlagts redan tidigare. Positivt i sammanhanget är inte bara att samarbetet ökat mellan regionerna, det ökar också inom regionerna.

Inom WP3-klustret har seminarier med temat ”Innovativa center och kluster” anordnats i Lettland och Litauen hösten 2003. Under våren 2004 kommer seminarier på samma tema att hållas i Kaliningrad och Polen. Seminarierna anpassas efter lokala förutsättningar vid de olika tillfällena. Eva-Lisas erfarenhet är att strukturerna ser mycket olika ut i de deltagande östländerna, och att det därför varit lämpligt att ha detta upplägg.

– Det går inte att generalisera när det gäller entreprenörskap, innovationsklimat och förutsättningar för utveckling av teknikparker mellan länderna. De strukturella skillnaderna beror till exempel på vilken relation man haft till forna Sovjetunionen. Bara mellan Lettland och Litauen är skillnaderna stora.

Men Eva-Lisa ser inte språkförbistringar och kulturella skillnader mellan länderna som ett stort problem inom projektarbetet.

– Det viktiga är att vara medveten om problematiken och därför vara mycket tydlig i sin kommunikation. Om man har det perspektivet på sitt arbete kan svårigheter snarare innebära möjligheter.

Projektarbete som form ser Eva-Lisa som något i huvudsak positivt: man når snabbare sina målsättningar så länge man är fokuserad.

– Men projektet får aldrig bli ett självändamål. Därför är det viktigt att veta vad man vill, avslutar hon.

Seagull har fem arbetspaket, där BTH deltar i nr 3.

Vill du veta mer?

BTH medverkar i arenan Euroregion Baltic, ERB, som arbetar för långsiktigt politiskt agerande och beslutsfattande i Östersjöområdet. Kontakterna inom ERB har inneburit att BTH också deltar i ett av arenans projekt, Seagull.

Seagull koordineras av Regionförbundet Kalmar och styrgruppen består av företrädare från offentlig sektor i berörda länder. Deltagarna i styrgruppen fungerar även som projektledare. Från svensk sida ingår, förutom Kalmar, även Blekinge och Kronobergs län. Projektarbetet inleddes sommaren 2003 och pågår till år 2005.

Mer information om ERB och Seagull

Text: Josefin Dahlander

Bild: BTH & ERB

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela