Intranytt

Ledaren

Renovering av kärnutbildningarna viktigast 2006

Lars Haikola med tomteluva på huvudet. Inför detta år satte jag upp fyra punkter att särskilt bearbeta, vilka meddelades i ledare nr 2. Dessa var:

  • ”Processernas år 2005” – för att skapa bättre rutiner
  • Övervintringsstrategin – är den hållbar?
  • Översyn av utvecklingsplanen
  • Forskningsfinansieringen - nya villkor

Mer effektivitet, mindre irritation

Den första punkten har analyserats i den administrativa utredningen och bearbetas fortsatt inom områdena personal-, ekonomi-, informations- och studerandeavdelning. Efter det att resultatet slutredovisats i mars 2006 finns förutsättningar för att våra interna processer är mer effektiva, bedrivs till en lägre kostnad och minimerar irritation.

Fas två avgörande

Den andra punkten är vår ödesfråga. I ”Den nya våren” har redan många personer lagt ner ett stort och engagerat arbete. Detta arbete går nu in i en andra fas där vi måste angripa innehåll och struktur i våra kärnutbildningar. Översynen av utvecklingsplanen är genomförd av prorektor och resultatet ska integreras med den renovering som följer med ”Den nya våren”.

En ny utvecklingsplan måste tas fram under 2006. Forskningsfinansieringen är också en ödesfråga, men den delar vi med alla nya lärosäten. BTH Framtidskapital arbetar för fullt och jag hoppas att kunna återkomma till Universitetsfonden snarast. Sammantaget; många anställda inom BTH har arbetat med de fyra punkter som skulle lysa under detta år. Ingen av dem är ändå slutförd, utan vi måste använda del av nästa år för att knyta ihop säcken.

Sydost och bologna är betydande

Utöver dessa uppgifter så finns det två aspekter som måste beaktas i allt utvecklingsarbete under flera år framåt: sydostsamarbetet och Bolognaprocessen. I nästan varje förändring vi vidtar under de kommande åren – såväl inom utbildning, forskning och samverkan som inom bibliotek, IT-infrastruktur och administration av alla slag - så blir det nödvändigt att ta en extra tankerunda kring hur förändringen kan bli ännu bättre genom att ske i samverkan med våra två grannlärosäten. Bolognaprocessen måste utgöra det grundläggande mönstret för all förändring inom grundutbildning och avancerad utbildning, och också påverka forskarutbildningen.

Prioriteringen solklar

Utöver dessa utvecklingsområden kommer 2006 att ge oss ytterligare arbetsuppgifter. Några sådana områden är frågan om lokalisering av våra utbildningar (lokaliseringsfrågan skall snabbutredas och därefter skall vi försöka fullfölja diskussionen om universitetsfond), förberedelse för avgiftsbelagd utbildning för studenter utanför EES-området och strategisk uppställning inför kravet på att kunna definieras som ”en stark forskningsmiljö”. Prioriteringen är dock solklar: vår viktigaste fråga består i att grundligt renovera kärnutbildningarna, det vill säga ”Den nya vårens” arbete kommer först.

2005 har varit ett intensivt arbetsår – för alla. 2006 lovar inte att minska på utmaningarna. Men just nu vill jag blicka bakåt och tacka er alla för det stora och engagerade arbete som ni lagt ner på att BTH ska bli en bättre och effektivare arbetsplats under året som varit. Det är viktigt att nyttja de kommande helgerna för vila och rekreation!

Text: Lars Haikola

Foto: Eddie Andersson

tillbaka

Redigera
Share Dela