Tema: regional utveckling

Ett drivhus för blekinges tillväxt

Man ser händerna på en person som planeterar en liten planta i jorden. Region Blekinge har det samlade politiska ansvaret för utvecklingen i Blekinge. Region Blekinge är också en betydelsefull samarbetspartner och finansiär till högskolan.

Blekinges kommuner och landstinget beslutade att bilda Region Blekinge den 1 januari 2001. Syftet är att företräda länets innevånare i viktiga frågor som rör tillväxten och utvecklingen i Blekinge. Sedan den 1 januari 2003 är Region Blekinge ett regionalt samverkansorgan. Det innebär att Region Blekinge tagit över uppgifter, ansvar och personal från länsstyrelsen när det gäller regional utveckling.

Infrastruktur viktigt

Baltic Gateway är Region Blekinges viktigaste projekt för tillfället. Där arbetar man med att förbättra transportsystemen i södra Östersjön (hamnar och strukturer i land). Baltic Gateway har 38 samarbetsparter. Andra aktuella arbetsuppgifter är att arbeta med det regionala tillväxtprogrammet, att revidera Blekingestrategin och att utveckla en ny regional turismorganisation.

– E22:an är också ett prioriterat område för oss. Vi skyndar till exempel på det förberedande arbetet genom att låna ut pengar för att göra förstudier, säger regiondirektör Catharina Blom.

Lag om samverkansorgan

– Det sker en långsam regionalisering i Sverige i dag. Denna regionreform är inte unik för Sverige. Bundesländer i förbundsstater som Tyskland och Österrike samt regioner som Scottland och Wales är några exempel på starka regioner, säger Catharina Blom.

Sedan 2003 finns det en svensk lag om samverkansorgan. Kravet för att få bilda ett sådant organ är att alla kommuner i länet och landstinget ska vara överens om att det ska finnas. Nio av 21 län i Sverige har ett samverkansorgan i dag och fler är på gång. I Skåne och Västra Götaland har man lagt motsvarande uppgifter på landstinget.

Som en blomsterrabatt

Ett samverkansorgan har dels uppdrag från regeringen, dels uppdrag från kommunerna och landstinget.

– Region Blekinge ska, till skillnad från Länsstyrelsen som ska följa upp nationella mål, företräda regionen. Region Blekinges fullmäktige är därför vald av fullmäktige i kommunerna och landstinget, säger Catharina Blom.

Catharina Blom liknar regionalpolitiken, som utövas av staten via Länsstyrelsen, vid vatten för en blomsterrabatt.

– Alla plantor, liksom alla delar av Sverige, behöver vatten, men olika plantor behöver olika mycket vatten. Vattnet är dock en förutsättning för att plantorna ska växa. Det arbete som Region Blekinge utför kan liknas vid plantorna i rabatten. Vi bestämmer vilka plantor som ska planteras, dvs vilka åtgärder som behövs för att öka tillväxten just i Blekinge.

Vill du veta mer?

Demokrati: Region Blekinge är en politisk organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ. Regionfullmäktige består av 57 ledamöter och lika många ersättare. Två tredjedelar av ledamöterna utses av Blekinges kommuner och en tredjedel av landstinget. Regionfullmäktige utser regionstyrelsen som har 17 ledamöter och 11 ersättare. Styrelsen har dessutom ett arbetsutskott och det finns en nämnd för vart och ett av Region Blekinges fem prioriterade områden (infrastruktur och kommunikationer, utbildning och forskning, Östersjö- och Europafrågor, turism samt kultur).

Uppdraget: De arbetsuppgifter som Region Blekinge ska arbeta med på uppdrag från staten är:

  • En strategi för utvecklingen i regionen – Blekingestrategin
  • Ett tillväxtprogram med fokus på näringslivet
  • Infrastrukturplanering
  • Finansiellt stödja regionala projekt som passar in i tillväxtprogrammet
  • Mål 2-hantering

Blekingestrategin: Människan och miljön sätts i centrum med sikte på de förändringar som följer med IT-revolutionen. För att tillväxten och utvecklingen i Blekinge ska öka kommer en rad initiativ att tas under de närmaste åren.

Blekingestrategin

Blekinges regionala tillväxtprogram (Så här möter Blekinge framtiden): Med Blekingestrategin som utgångspunkt utarbetas ett regionalt tillväxtprogram. För att kunna genomföra alla goda idéer finns statliga projektmedel.

Tillväxtprogrammet (pdf-dokument)

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela