Profilen: ylva hellström

Det viktigaste verktyget är kommunikationen

Ylva HellströmSkapandet av sektionen för hälsa kommer att medföra möjligheter för verksamheten i flera avseenden. Det är Ylva Hellström, nytillträdd chef för sektionen, övertygad om.

– Det råder samstämmighet och ett positivt klimat här inför arbetet med våra målsättningar. Dessa består främst i att integrera forskningen i verksamheten på ett mer aktivt sätt genom projektdeltagande, rekrytering av lektorer samt förhoppningsvis i form av ökade forskningsanslag. Tidigare har det grundlagts förutsättningar för detta, men endast lite av dessa ansträngningar finns kvar i nuläget.

Sektionen har ett trettiotal lärare, varav cirka hälften är adjunkter, fem är disputerade och en är lektor, dock tjänstledig. Sju personer är för närvarande doktorander inom sektionen, men Ylva önskar att antalet vore större.

– Lektorstjänster medför ofta nya doktorandtjänster. När de kommer hit tar de doktorander med sig inom relaterade ämnesområden.

Antalet disputerade och doktorander är dock inte i balans i förhållande till antalet adjunkter. Ylva gissar att BTH troligtvis är i framkant vad gäller vetenskaplig personal inom sektorn. Nationellt sett har det inte funnits någon vetenskaplig tradition i anknytning till sjuksköterskeutbildningen, vilket Ylva tror i stor utsträckning berott på den tidigare kopplingen till landstinget.

– Vi var först i landet med att kräva magisterutbildning för lärarna inom grundutbildningen. Tidigare krävdes det bara vårdlärarutbildning.

Vidare förändringar inom verksamheten kommer att bestå i ett mer aktivt arbete med studenterna och deras kvarblivande inom utbildningarna. Ylva ser det som ytterst viktigt att förmå studenterna att stanna vid BTH under hela sin studietid.

– Vi har fler sökande än vi kan ta in, men det är relativt vanligt att studenter flyttar härifrån innan utbildningen är avslutad. Studentkåren skall ansvara för den studiesociala biten, men det är vår sak att göra utbildningarna så bra som möjligt.

Internationalisering anses ofta som något positivt i rekryteringssammanhang. Detta gäller dock vårdutbildningssektorn i begränsad utsträckning. Det internationella magisterprogrammet har emellertid god uppslutning från olika delar av världen, liksom en kurs inom folkhälsovetenskap som ges i samarbete med SMI, UMAS och Lunds Universitet. Antalet utresande studenter är dock färre.

– Studenter kan resa iväg på en termin eller kortare till Sydafrika eller Litauen. Deltagandet i Erasmusprogrammet för utbyte är dock mindre frekvent. Ylvas erfarenhet är att utbyten är svårare att få till stånd inom yrkesinriktade utbildningar. Internationaliseringsarbetet inom sektionen går också lite på sparlåga i övrigt.

– Tidigare hade vi en internationell sekreterare, men hon är för närvarande doktorand. Internationaliseringsarbete är nödvändigt. Inom sektionen är vi öppna för deltagande i projekt och annan verksamhet framöver.

IT-tillämpningen inom ämnet är en annan kritisk fråga. Ylva tror dock att BTH ligger relativt långt framme i detta avseende.

– Vi har både kurser och hela utbildningar som är nätbaserade. Inom grundutbildningen kunde IT-aspekten integreras bättre, men inom flera kurser krävs ett mer människoorienterat perspektiv – det handlar om möten och kommunikation. IT-inriktningen skulle dock kunna ligga som en slags överbyggnad till grundutbildningsprogrammen.

– Ur en informationssynpunkt är IT alltid viktigt. Studenter måste exempelvis kunna söka information på olika plattformar.

Ylva ser med tillförsikt fram emot sitt förordnande. Hon tror sig ha personalens förtroende sedan tidigare, men rollerna ser rimligen annorlunda ut i och med förordnandet.

– Jag har erfarenhet av både ledarskap och personalutvecklingsfrågor, även om det inte rör sig om formell kompetens. Snarare behöver jag lära mig mer om ekonomi.

Som chef beskriver Ylva sig själv som både foglig och bestämd. Hon anser att en chef måste våga bestämma – men att beslut skall vara väl underbyggda. Dialogen är ett viktigt verktyg i sammanhanget.

Den närmaste månaden kommer Ylva att vara upptagen med att organisera enheten efter flytten från Annebo. Därefter är det dags att ta itu med de mer strategiska uppgifterna: forskningsperspektivet inom grundutbildningarna, uppstarten av nya projekt samt även den egna forskningen. Denna tjugoprocentiga forskningsdel av tjänsten har hon dock svårt att hinna med i nuläget. Förhoppningsvis har läget stabiliserat sig längre fram i år, efter införandet och mottagandet av både de strategiska och operativa förändringarna inom verksamheten.

Vill du veta mer om ylva hellström?

Aktuell: Chef för sektionen för hälsa (HAL)

Ålder: snart 57 år

Utbildning: Sjuksköterska i botten, lärarutbildning samt magisterutbildning. Skrev in sig vid Medicinska fakulteten i Lund 2000, disputerade hösten 2003. Har tidigare arbetat som lärare, programansvarig och studierektor på tidigare hälsohögskolan och vårdhögskolan i Karlskrona.

Familj: Man, tre vuxna barn som alla arbetar inom vårdrelaterade yrken, tre barnbarn

Senast lästa bok: Läser deckare som avkoppling på fritiden

Senast sedda film: Sagan om konungens återkomst

Text: Josefin Dahlander

Bild: BTH

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela