Nyheter från omvärlden

Kk-stiftelsen

Ny teknik kan öka sjukvården i hemmet

KK-stiftelsen avsätter fem miljoner kronor till ett projekt som ska se på förutsättningarna för samverkan mellan den offentliga sektorn och näringslivet kring IT-baserade tjänster inom vård och omsorg. Projektet är ett samarbete mellan Vinnova, KK-stiftelsen, Carelink och Vårdalsstiftelsen.

Läs mer

"swedish brain power" - storsatsning på demenssjukdomar

Ett nationellt konsortium tilldelas 100 miljoner kronor för forskning om neurodegenerativa sjukdomar inom programmet "Swedish Brain Power". Satsningen ska ge en rejäl skjuts till svensk forskning och affärsverksamhet inom medicin och äldrevård och attrahera internationell expertis.

Läs mer

Doktorshatt från BTHKK-STIFTELSEN SKAPAR FLER FORSKARTJÄNSTER VID HÖGSKOLORNA

KK-stiftelsen har beslutat att bidra med 15 miljoner kronor i en satsning på forskare som avlagt doktorsexamen. Doktorerna erbjuds att söka anställning som forskarassistent och biträdande lektor vid de nya universiteten och högskolorna. De nya tjänsterna ger nyutexaminerade doktorer större möjligheter än idag att bli kvar på högskolan och få en fast tjänst.

Läs mer

Företagens behov av utbildning undersöks

KK-stiftelsen ska tillsammans med Svenskt Näringsliv undersöka behovet av högre utbildning i mindre och medelstora företag. Undersökningen beräknas vara slutförd i december 2004. Resultatet kommer för KK-stiftelsens del att användas som underlag för beslut om nya satsningar på utbildning för näringslivet inom programmet Expertkompetens.

Läs mer

Kk-stiftelsen stödjer tv-projekt om forskning

I höst startar Utbildningsradion och SVT den nya digitala TV-kanalen Kunskapskanalen. Ett av programmen, Vetenskapslandet, bygger på inslag producerade av landets universitet och högskolor i samverkan med Kunskapskanalen. Programmet ska spegla forskning och utbildning i Sverige. Målet är också att stärka samverkan mellan forskning, samhälle och näringsliv.

Läs mer

Sveriges universitets och högskoleförbund

Forskningsfrågor debatteras

SUHF:s vice ordförande Bo Sundqvist har under sommaren fört en debatt med utbildningsminister Thomas Östros i Svenska Dagbladet. Diskussionen har rört den gemensamma skrivelse som SUHF tillsammans med landets ledande forskningsfinansiärer lämnade till regeringen hösten 2003. Skrivelsen tydliggör behovet av en balanserad satsning av ökade basanslag till universitet och högskolor, ökade resurser för forskningsråden och en förstärkning av den behovsorienterade forskningen och innovationssystemen.

Läs mer om debatten i SvD

Replik

Läs mer om den gemensamma skrivelsen

Trends iv

EUA (European University Association) har tre gånger tidigare gjort avstämningar hur Bolognaprocessen utvecklas. Nu är det åter aktuellt. EUA har beslutat att ändra metoden från ett mer enkätbaserad format till att göra platsbesök vid ett antal lärosäten i olika länder. I små länder besöks ett eller ett par lärosäten och i större länder fler. För Sveriges del kommer besök att göras vid Stockholms universitet och Umeå universitet under första delen av november. EUA:s utsända kommer att träffa rektor, dekaner, yngre lärare, studenter och doktorander. Tillsammans med underlag insamlade i andra länder kommer en rapport om utvecklingen att presenteras vid ministermötet i Bergen i maj 2005.

Läs mer

Rekommendationer för implementering av antagningssystemet nya

SUHF:s arbetsgrupp för implementeringen av NyA har tagit fram ett förslag till rekommendationer. En primär anledning för tillskapandet av en arbetsgrupp var att åstadkomma sådana gemensamma förhållningssätt att förenklingar kan genomföras och därmed effektivitetsvinster göras. Styrelsen har av det skälet ansett det som mycket angeläget att kunna påverka utformningen av NyA-systemet. Frågor väcks kontinuerligt i NyA-projektet som behöver diskuteras med högskoleföreträdare och det behovet kommer att kvarstå åtminstone fram till att NyA-systemet är i drift.

Läs mer

På nya poster

Ny universitetsdirektör vid Sveriges lantbruksuniversitet blir Ulf Heyman fr.o.m. 16 augusti 2004.

Utbildningsdepartementet

Thomas nordström rektor för högskolan kristianstad

Regeringen har idag beslutat att anställa Thomas Nordström som rektor för Högskolan Kristianstad. Anställningen avser perioden den 1 januari 2005 till den 31 december 2010.

Nordström, som är fil. dr. i sociologi, är idag VD för IVF Industriforskning och utveckling AB i Mölndal, ett forskningsinstitut med inriktning mot verkstadsindustrin. Han är dessutom verksam som adjungerad professor vid Blekinge tekniska högskola i entreprenörskap och innovativa organisationsprocesser.

Högskoleverket ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för utökat studieår

Regeringen har beslutat att ge Högskoleverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för ett utökat studieår i syfte att dels möjliggöra studier med kortare studietid, dels effektivisera användningen av universitetens och högskolornas resurser. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2005.

Läs mer

Stärk lagskyddet mot avgifter

En utveckling mot avgiftsbelagd högre utbildning skulle skärpa det sociala arvet genom utbildningen. Det skriver utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

Läs mer

Högskoleverket

Universitet och högskolor går back med 800 miljoner

Tre fjärdedelar av universiteten och högskolorna räknar med att gå back under 2004. För alla lärosätena tillsammans handlar det om ett minusresultat på drygt 800 miljoner kronor.

Läs mer

Allt fler kvinnor väljer att forskarstudera

Antalet kvinnor som börjar en forskarutbildning har ökat med 80 procent de senaste tio åren. Det har medfört en stor förändring i könsfördelningen, som har blivit allt jämnare. Läsåret 2002/03 var 48 procent av de 3 900 som började forskarstudera kvinnor. Det visar siffror ur Högskoleverkets årsrapport.

Läs mer

Sammanställning: Jenny Gustavsson

Bild: Tillhör BTH.

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela