Insändare

Högskoleekonomi för dummiesVi fick en insändare angående artikeln Högskoleekonomi för dummies i nr 3/2004.

Från artikeln:

”Inom grundutbildningen får högskolan också anslag från departementet för högskolepedagogisk utveckling av lärare och utveckling av kortare yrkesutbildningar inom nya områden.”

”För forskning och forskarutbildning får BTH ett anslag med restriktioner. En av restriktionerna är att 47 miljoner ska användas till forskning inom det tekniska vetenskapsområdet. 15 miljoner ska användas till forskning inom övriga områden (dock inte tekniska ämnen). Anslagsdelen uppgick 2003 till 56 procent av forskningens totala intäkter.

[...]

Inom grundutbildningsområdet var bidragsdelen 2003 på ungefär sex procent av de totala intäkterna och inom forskningen 39 procent.”

Fråga

Hur mycket har BTH fått under 2004 för högskolepedagogisk utveckling av lärare? Vart har dessa medel tagit vägen/använts till och hur sker redovisningen av fördelningen?

Detta med anledning av att vi är några lärare/forskare som läser Högskolepedagogik för flexibelt lärande 5 poäng nu i vår men som inte får någon ersättning i arbetstid för detta, eftersom sektionen - i vårt fall TKS - inte får några medel från förvaltningen.

Svar

Eva pihlblad, ekonomichef:

BTH får av regeringen 2004 ett anslag för Högskolepedagogisk utbildning av lärare (anslagspost 25:46 ap 2) 164 000 kronor. För dessa pengar kräver regeringen återrapportering om hur verksamheten fortgår.

BTH har i budgeten avsatt betydligt mer för denna verksamhet riktat till den pedagogiska verksamheten som organisatoriskt ligger under BIB. Förra året var posten öronmärk till 2 Mkr i år är den inkluderad inom BIBs budget men ej reducerad.

Annika annemark, bibliotekschef:

Det stämmer inte riktigt att Bibliotekets budget inte är reducerad för 2004. Biblioteket (inkl Learning lab och högskolepedagogisk utveckling) har för 2004 fått en budgetreducering på 770 tkr. i allmän besparing och samtidigt ett krav att kostnaden för biblioteksverksamheten i Karlshamn (ca 700 000 kronor, dock reducerad till ca 350 000 kronor med extra medel) skall bekostas i ordinarie budget, sammanlagt en nedskärning på ca 1,1 Mkr för 2004.

Den pedagogiska utvecklingsverksamheten har utvecklat och genomför årligen ett antal poänggivande kurser inom högskolepedagogik. I år ges två kurser med inriktning mot handledning, en introduktionskurs i högskolepedagogik samt en kurs inriktad mot flexibelt lärande. Förutom poänggivande kurser genomförs pedagogiska caféer och seminarier inom området samt kortkurser bl a i olika praktiska pedagogiska tekniker.

FRÅGA:

Hur mycket har BTH fått för utveckling av kortare yrkesutbildningar inom nya områden? Vart har dessa medel tagit vägen/använts till och hur sker redovisningen av medelsfördelningen?

Detta med anledning av att vi idag är en tvärvetenskaplig och tvärsektionell utbildningsutvecklingsgrupp som arbetar för fullt med att utveckla en 80-poängs YH-utbildning inom e-government och att vi äskade utvecklingsmedel för detta för 2004 i början av mars i år och fortfarande väntar på besked om beslut och tilldelning. Arbetsgruppen arbetar nu på osäker kredit, vilket inte alls känns bra. Hur ser tilldelningsrutinerna egentligen ut?

Svar:

Eva Pihlblad, ekonomichef:

BTH får av regeringen ett anslag för att Utveckla yrkesutbildningar inom nya områden (anslagspost 25:46 ap 3) 1 756 000 kronor. För dessa pengar kräver regeringen återrapportering om hur verksamheten fortgår.

BTH har i budgeten under de senaste åren avsatt en del av dessa medel till Stefan Östholm som ansvarat för utvecklingen. Arbetet ligger nära högskoleledningen och budgetomföringar har fortlöpande omförts till lämpliga ändamål.

Stefan östholm, vice rektor:

Det finns beslut om 500 kSEK till YH, e-govprogram för 2004 samt 150 kSEK för samma 2003. Dock har ingen redovisning gjorts för de medel som tilldelats 2003.

Resurser har tilldelats utveckling av YH-utbildningar inom Tillämpad IT-säkerhet samt produktutveckling. Alla nyutvecklade YH-utbildningar inriktas på att nå nya målgrupper. Dessa grupper består i främsta hand av personer som arbetar i en bransch som sätter krav på ny kunskap, t.ex. stora inslag av IT som t.ex. e-Government eller som tillämpad IT-säkerhet för grupper som måste kunna betydligt mer av detta. För att nå dessa målgrupper måste utbildningarna bedrivas flexibelt dvs kombination av studier på distans och campus samt ev. deltid. Ev. nya utbildningar diskuteras inom vård och omsorg, men är inte klart.

Fråga:

Av egen erfarenhet vet jag att det tar mycket tid och kraft att söka externa forskningsmedel. För min del har det under åren 1999 - 2004 varit så att jag har varit tvungen att söka externfinansiering för min egen, och så småningom också min forskargrupps, forskning, år efter år. Det har i stort sett varit framgångsrikt, men det tär på krafterna och är säkert inte det bästa sättet för BTH att långsiktigt vårda och kultivera spjutspetsforskning på internationell nivå. Jag efterlyser alltså någon slags arbetsrotation mellan olika forskargrupper på BTH så att det inte alltid är samma forskare som tvingas söka externa medel år efter år. Hur ser den bevakningen ut idag, och var kan man få ta del av den? Dvs statistik på vilka grupper (teknik/icke teknik, seniorforskare/doktorander, forskningsområden jmf med BTH:s forskningsstrategi, publikationer per forskargrupp, könsfördelning etc) som drar in extern finansiering och vilka som får interna forskningsmedel, och hur detta varierar eller inte varierar år från år?

Är sådan statistik under framtagning? Varför synliggörs den inte i 'piecharts' etc varje år?

Svar:

Lars lundberg, ordf fak:

I samband med de årliga forskningsansökningarna i september, får vi bland annat in information om publikationer, avlagda examina och extern finansiering. Den typen av information ingår i beslutsunderlagen för fakultetsnämndens förslag till tilldelning av forskningsmedel. Vi publiserar inte någon sammanställning i form av "piecharts" eller motsvarande, men jag ser inget som hindrar att du får ta del av de underlag som institutionerna (numera sektionerna) skickar in till FAK.

I samband med årsredovisningen sammanställer förvaltningen en hel del information av den typ du efterfrågar men då för hela högskolan, dvs inte uppdelat på ämnen, grupper, individer, institutioner, avdelningar eller sektioner. Jag tror att uppdelningen sker mellan teknik och icke-teknik.

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela