Sida-kurser på bth

Gruppbild på Sida-deltagare

I år kommer cirka 100 Sida-deltagare att vandra i BTH:s korridorer i syfte att ta del av den kunskap vi besitter här. De är inte studenter i vanlig bemärkelse utan personer i högt uppsatta positioner på större företag och myndigheter från världens alla hörn och de kommer hit för att lära sig om stadsplanering eller om Telecom. Under en månad besöker de Sverige och då främst Blekinge. Här arbetar de hårt med sina projekt, tar del av varandras erfarenheter och bygger upp nätverk för att senare, när de återvänder, kunna applicera sin kunskap i verkligheten.

Just nu har programmet ”Integrated Urban Planning” precis avslutats. En kurs som TKS här på BTH och Hifab i Stockholm arbetar tillsammans med. Deltagarna får utveckla sin kunskap om hur de kan förbättra den lokala, regionala och nationella miljön och villkoren för fattiga, män, kvinnor, pojkar och flickor genom en bättre urban infrastruktur och utveckla kommunal service såsom vatten/sanitet, sophanteringssystem och kollektiva transporter.

För tillfället pågår kursen Liberalized Telecom Markets. Programmet behandlar liberaliseringsprocessen, konkurrenslagstiftning och riktar sig till beslutsfattare i ministerier och regleringsmyndigheter. Vi som jobbar med BTHs Sida program på Avdelningen för Uppdrag och Projekt har det stora privilegiet och det spännande uppdraget att lära känna och ta hand om våra deltagare. Anders Peo Carlsson som är programme manager tycker att det är oerhört stimulerande att träffa den mångfacetterade gruppen, alla har olika bakgrund, positioner och kommer från 19 olika länder. De har kommit olika långt i liberaliseringsprocessen och det är här skillnaden ligger mellan att föreläsa för studenter i vanlig bemärkelse och de som kommer för att deltaga i Sida kurserna. Man måste veta lite om varje lands situation. Det är därav deltagarna måste skicka in marknadsanalyser till oss innan de kommer hit. För BTH är det en viktig uppgift att förvalta dessa Sida-program inte minst eftersom de passar BTHs profil så bra. BTH får ovärderliga kontakter världen över. Bland annat har kurserna lett till utbildningsuppdrag i Costa Rica.

En av deltagarna, Cristhian Lizcano Ortiz, juridisk rådgivare för regulatorfunktionen på ministeriet för kommunikation i Colombia, är en av de 30 deltagare som blivit antagna utav de över hundra sökanden till Liberalized Telecom Markets. Han fick höra talas om programmet ryktesvägen genom kollegor och andra bekanta inom branschen. Programmet har mycket bra rykte i Colombia. Flera av de ämnen* som tas upp är väldigt aktuella frågor i Colombia just nu och de deltagare som varit här tidigare har mycket stor nytta av den kunskap de fått i Sverige. Det är en mycket bra erfarenhet att ta del av föreläsarnas såväl som de andra deltagarnas kunskap, och att få veta hur liberaliseringen implementerats i Sverige, EU och resten av världen.

2007 är sista året som Telecom-kurserna körs på BTH. Det femåriga kontraktet har löpt ut och en undersökning om nyttan av programmen har precis påbörjats av Sida. Men Sida-kurserna fortsätter på BTH. Integrated Urban Planning har fortfarande några år kvar. Ett nytt program, Land use and land administration har kontrakterats och startar förmodligen våren 2008. I detta porgram är BTHs roll pedagogisk och tar upp ämnen kring e-government, kapitalmarknad för lån och frågor som berör fattisdomsbekämpning.

Därutöver arrangerar BTH även ett studiebesök under en vecka, inom Health System Development, där läkare och sjukhuspersonal från olika hälsoministerier kommer hit. Dessutom har vi också Hydro Power Management där vi samarbetar med Vattenfall.

Sida kurserna rör verkligen flertalet sektioner på BTH. Programmen vi tar oss an passar BTH:s profil perfekt och det är viktigt att vi alla funderar över vilken nytta vi kan ha av de internationella exempel och kontakter vi får. Hur vi kan använda detta i framtiden och vilket som blir nästa steg för oss.

Text och bild: Cecilia Appelgren

Redigera
Share Dela