Tema: offentlighet och it

När blir en allmän handling offentlig?

Alla har rätt att besöka myndigheter – stat, kommun, landsting – och få läsa offentliga handlingar. det är en rättighet som står i grundlagen. men vilka handlingar är offentliga?

En allmän handling är brev, e-post, dags eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form. Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas, beslutsunderlag och annan information som upprättats. En handling är alltid ett fysiskt föremål som innehåller information, till exempel papper, band, film, mikrofilm, diskett eller cd. Inkommande e-post på en hårddisk är också en handling.

Det går inte att undgå offentlighetsprincipen genom att skicka känslig information till en tjänstemans hemadress. Innehållet avgör om det är en allmän handling eller ej, inte vad som står på kuvertet. Anteckningar, kladdpapper och annat är inte allmänna handlingar. Information som inte har med verksamheten att göra, som reklam, kan kastas. Spam får man radera så fort man har kontrollerat att det verkligen är spam.

En allmän handling behöver inte alltid vara offentlig. En del av de allmänna handlingarna kan vara hemliga. Till exempel så är känsliga uppgifter om privatpersoner hemliga. Men det är bara innehållet i sådana handlingar som ska vara hemligt. Att handlingen existerar får inte hemlighållas. Alla myndigheter är skyldiga att ha en lättillgänglig, systematisk förteckning, ett diarium, över alla allmänna handlingar, även de hemliga.

Den som har hand om handlingen är också den som bestämmer om den är hemlig eller ej. Om någon vill se en allmän handling måste den tjänsteman som för tillfället har hand om handlingen fatta beslutet direkt. Det är inte tillåtet att hänvisa till någon annan.

Källa: Computer Sweden 22/10-03

Text: Jenny Gustavsson

Bild: Stock.xchng (www.sxc.hu)

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela