Information från myndigheter

Rekryteringsdelegationen

Breddad rekrytering

- en fråga om visioner, incitament och attityder

Rekryteringsdelegationens uppdrag har varit att under 2002-2004, genom bidrag till aktiva rekryteringsåtgärder, stödja högskolorna i arbetet med att minska social och etnisk snedrekrytering i högre utbildning. I sin rapport föreslår Rekryteringsdelegationen:

  • att regeringen tar ett samlat grepp om utvecklingsfrågorna för högskolans räkning
  • att resursfördelningssystemet till högre utbildning bör ta hänsyn till de kostnader som en heterogen studentgrupp kan medföra
  • att lokalt anpassade rekryteringsmål ska fastställas på alla nivåer i utbildningssystemet, från förskola till högskola
  • att Högskoleverket får i uppdrag dels att fortlöpande följa hur mönstren för utbildningsval utvecklas, dels att bistå högskolorna med lokalt anpassad statistik.

Rapporten kan beställas från rekryteringsdelegationen december ut.

Utbildningsdepartementet

Sverige ska vara ett föregångsland inom utbildning för hållbar utveckling

Mänskligheten står inför utmaningar i form av t ex fattigdom, klimatförändringar, epidemier och ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. Lärande och utbildning är helt avgörande förutsättningar för att mänskligheten ska kunna möta dessa utmaningar. Detta framhåller regeringens Kommitté för utbildning för hållbar utveckling som den 24 november överlämnade sitt betänkande till Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Pressmeddelande

Ny rapport: könsskillnader i utbildningsresultat

Utbildningsdepartementet har gett ut en rapport om könsskillnader i utbildningsresultat. Rapporten ger för första gången en helhetsbild av könsskillnader i utbildningsresultat genom hela utbildningssystemet. Rapporten visar att flickor genomgående har högre betyg än pojkar. Även i de nationella proven har flickorna bättre resultat i flera ämnen. Internationella kunskapsmätningar visar att flickorna har en betydligt högre läsförmåga än pojkarna. Under de senaste två decennierna har flickorna kommit ikapp pojkarna i matematik och naturvetenskap.

Pressmeddelande

Scb

Fler 19-åringar vill studera på högskolan

Hösten 2004 sökte 111 300 personer utan tidigare högskolestudier till universitet och högskolor. Det är 4 procent eller 4 700 fler än hösten 2003. Till stor del beror ökningen på att fler 19-åringar söker. Antalet sökande 19-åringar har ökat från 20 700 till 22 800 – en ökning med drygt 10 procent jämfört med i fjol. Det beror dels på att antalet personer i årskullen 19-åringar är fler i år, dels på att en större andel av dem söker till högskolan. Det är första gången som andelen sökande 19-åringar ökar sedan 1997.

Pressmeddelande

Högskoleverket

Dataspel, design och studenter från kina - räddningen för högskolans it-utbildningar

Intresset för högskolornas IT-utbildningar har minskat kraftigt och nu står många utbildningsplatser tomma. Ett sätt att rädda situationen är att starta internationella mastersprogram för utländska studenter. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

Pressmeddelande

Rekordmånga tar examen

Rekordmånga studenter tog ut en högskoleexamen förra läsåret. 52 300 examina utfärdades, vilket är sju procent fler än året innan och över femtio procent fler än för tio år sedan. Utbyggnaden av högskolan gör tydliga avtryck i examensstatistiken. Läsåret 2003/2004 avlades 52 300 examina, vilket är 4 000 fler än året innan. Jämfört med för tio år sedan är ökningen drygt femtio procent. Antalet avlagda examina är dock inte samma sak som antalet personer som tar ut en högskoleexamen. Många studenter tar nämligen ut mer än en examen, till exempel en kandidatexamen och en sjuksköterskeexamen. 38 700 personer tog ut sin första examen läsåret 2003/2004.

Den kraftiga ökningen av personer med högskoleexamen innebär att de som nu träder in på arbetsmarknaden har högre utbildning än de som går i pension. Expansionen av högskolan resulterar alltså i en betydande höjning av den yrkesaktiva befolkningens utbildning.

Pressmeddelande

Hjälp för lärare att föra in bildning i undervisningen

Att bidra till att bredda kunskaper och analytisk förmåga. Att motverka en alltför nyttoinriktad och specialiserad högskoleutbildning, Det är några av tankarna bakom högskoleverkets satsning på bildning. Under hösten 2004 startar Högskoleverket en skriftserie om bildning inom olika ämnesområden. Först ut är en skrift om bildning och matematik. Nästa år handlar skrifterna i serien om bildning inom juridiken och inom teatern. Skrifterna vänder sig främst till lärare för att ge dem nya idéer om hur de kan bredda undervisningen.

www.hogskoleverket.se/bildning

Konferenser

Andra nordiska konferensen i psykiatrisk vård och behandling

Mälardalens högskola anordnar tillsammans med Landstinget i Värmland och Västerås Stad en konferens i psykiatrisk vård och bahandling den 19-21 april 2005. Frågor som kommer att behandlas är bland annat forskningens samhällsrelevans, samhällets tillit till forskning och praxis samt praxis och samhälle i samverkan.

Läs mer på www.mdh.se/ivf

Teori möter verklighet

En genusvetenskaplig konferens anordnas 19-21 maj 2005 av Malmö högskola och Nationella sekretariatet för genusforskning. Konferensen välkomnar papers av så väl mer teoretisk som mer empirisk art med fokus på vardagslivets kopplingar till den feministiska teoribildningen. Konferensen vänder sig till forskare och doktorander i genusvetenskap och de som har genusperspektiv i sin forskning. Konferensen är nationell, men vi välkomnar deltagare från övriga nordiska länder.

Läs mer på www.mah.se/genuskonferens

Konferens i matematikdidaktik

17-18 Januari 2005 anordnar Blekinge UntbildningsForum (BUF) en konferens i matematikdidaktik, med tema skolmatematik. Konferensen kan fungera som en kompetensutveckling för alla matematiklärare från grundskolan till högskolan, samt förskolelärare som är intresserade av begreppsbildning av matematik hos barn.

Läs mer i kalendariet

Sammanställning: Jenny Gustavsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela