Lärarutbildning i förändring

Projektgruppen Ung Kommunikation

Youtube, msn, second life, lunarstorm, playahead, myspace – listan på nya kommunikationsformer kan göras lång. för de flesta ungdomar idag är dessa en naturlig del av vardagen, och ungdomar har oftast en stor nyfikenhet och öppenhet mot den nya tekniken. det påverkar även skolans värld och ställer krav på förändrade undervisningsformer.

Detta är utgångspunkten i det femåriga utvecklings- och kompetensprojektet Ung Kommunikation. Projektet stöds av KK-stiftelsen – inom ramen för programmet ”IT i lärarutbildningen”, och är ett samarbete mellan Växjö universitet, Högskolan i Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola. Projektledare Lennart Axelsson berättar:

– Med ung kommunikation menar vi dels de kommunikationsformer som präglar ungdomskulturen, dels de nya tekniker som möjliggör denna kultur. Det är inte tekniken i sig som är det viktiga – utan attityder och inställningar. Att se och kunna använda de nya möjligheter som tekniken medger, men att också diskutera vilka konsekvenser det får i en lärprocess. Idag pratar man mycket om digital kompetens och för lärare gäller ett dubbelt uppdrag, att fostra för en medborgarkompetens i ett digitalt samhälle och att ta vara på möjligheterna i pedagogisk mening.

Lennart fortsätter:

– I vårt projekt fokuserar vi på hur vi kan vi använda tekniken i ett lärandeperspektiv – i mötet mellan lärare och elever. Ung Kommunikation är ett utvecklings- och kompetensprojekt som ska forskningsanknytas också, betonar Lennart. Det är en viktig del av projektet.

Nu har projektet varit igång i drygt ett år och man har redan lyckats engagera ett stort antal deltagare – elever och lärare ute på grund- och gymnasieskolor, lärarstudenter och lärarutbildare.

– Det är glädjande att så många inom olika ämnesområden på lärosätena engagerar sig i Ung Kommunikation, säger Lennart. Lärarutbildningen berör ju de flesta ämnen, och alla olika infallsvinklar är därför viktiga.

– Projektet arbetar med temagrupper för en fördjupad kompetensutvecklingsinsats, och i dagsläget har vi sex temagrupper igång och nio nya är på gång.

Universitetets Maria Estling Vannestål och Marcelo Milrad arbetar med varsin temagrupp inom Ung Kommunikation. Marias temagrupp, som hon driver tillsammans med Iboyla Maricic och Marianne Sandberg, heter IKT* i engelskundervisningen. Marcelos grupp heter AMULETS (Advanced Mobile and Ubiquitous Learning Environments for Teachers and Students).

– Syftet med AMULETS är att se vad ny mobil teknik kan tillföra för att förnya pedagogiken genom att stödja undervisning och lärandeprocesser med mobil teknologi. Gruppens arbete ska främja möten mellan elever, lärare och studenter i syfte att arbeta med innovativa pedagogiska aktiviteter med stöd av mobil teknik, berättar Marcelo.

– Med stöd av mobilenheter och positioneringsteknik (GPS) får eleverna möjlighet att delta i en rad aktiviteter där olika kunskaper integreras. Bland annat har skolelever från Växjö deltagit i olika slags aktiviteter utomhus, där de med stöd av mobil teknik har samarbetat kring lösningar av olika uppgifter. I utomhusaktiviteterna stimuleras eleverna av spelrelaterade aspekter. Tekniken har underlättat kommunikationen mellan elevgrupperna, insamling och förmedling av data och dokumentation för uppföljande diskussion och reflektion tillbaka i klassrummet.

Marcelo fortsätter:

– Med stöd av mobiltelefoner får eleverna möjlighet att delta i en rad utmaningar där olika kunskaper som geografi, språk, matematik och naturvetenskap integreras. Vi har även mött intresse från idrottsrörelsen. Orientering kan utvecklas på ett spännande sätt med mobil teknik.

– Temagruppen provar på ett mycket konkret sätt vad ny mobil teknik kan tillföra för nya pedagogiska tankar. Vi har sett att den kan stödja undervisning och lärprocesser på ett lekfullt sätt.

Marcelo berättar vidare:

– Resultaten från AMULETS kommer att presenteras vid två internationella konferenser i Kanada och Japan. Det känns stimulerande att få sprida våra resultat i vidare kretsar internationellt. Två doktorander vid Matematiska och systemtekniska institutionen är knutna till temagruppen, och vi har sökt forskningsmedel för ett större forskningsprojekt inom området. Det vore en spännande utveckling, avslutar Marcelo.

Om Marcelos temagrupp är ”high tech”, så vill Maria kalla sin temagrupp IKT i engelskundervisningen för ”low tech”:

– Vi tror för det första att det är viktigt att som lärare ha inblick i den värld där eleverna tillbringar en stor del av sin tid. Sedan tror vi också att det finns mer konkreta vinster att göra genom att använda IKT i språkundervisningen. Till exempel kan det handla om att erbjuda mer variation i undervisningen, få tillgång till autentiska texter och möjligheter till kommunikation på målspråket med personer som inte har samma modersmål som man själv, via exempelvis chat och diskussionslistor. Det här skapar förutsättningar för högre motivation och bättre lärande hos eleverna.

– I vår temagrupp har vi under våren arbetat med en fortbildningsserie för lärare, fortsätter Maria. Vi hade fem nyckelbegrepp som vi utgick från när vi planerade denna fortbildning:

– Den skulle vara: gratis, enkel – det vill säga ingen avancerad teknik, bara en vanlig dator med internetuppkoppling, hands-on – vi sitter vid datorerna samtidigt som vi pratar om aktuellt ämne, i samarbete – idéutbyte mellan deltagarna samt konkret – det ska alltid kopplas till ämnet engelska. Den här kombinationen upplever vi har gett bra resultat.

– Vi är verkligen inga teknikfreaks i vår temagrupp, utan bara vanliga användare, förklarar Maria. Det ska vara på en lagom nivå för användarna. Men vi vill visa på konkreta vinster med IKT – när det kan vara lämpligt att använda IKT i undervisningen, när den tillför något.

Maria arbetar också med en länksamling med tips på olika bra hemsidor att använda i engelskundervisningen:

– Lärarna ute på skolorna har oftast inte tid att surfa runt och leta efter bra hemsidor. Här kan jag göra jobbet åt dem. Jag sammanställer länkarna på en lättillgänglig sida, så att kan de hitta sidorna på ett ställe. Vårt mål är att utveckla länksamlingen och förfina den ytterligare. Den behöver kategoriindelas bättre, och vi skulle också vilja få den mer interaktiv. Lärare ska själva enkelt kunna tipsa om bra hemsidor, och även betygsätta dem, avslutar Maria.

Fotnot: Läs mer om AMULETS och IKT i engelskundervisningen i deras verksamhetsbloggar: amulets.blogg.se och iktiengelska.blogg.se

Text: Carina Sörgårn, Växjö universitet

* IKT: informations- och kommunikationsteknik, den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor.

Fakta / om projektet

Ung Kommunikation är ett femårigt utvecklingsprojekt som stöds av KK-stiftelsen. Det startade i april 2006 och löper fram till och med våren 2011. Det drivs av Växjö universitet, Högskolan i Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola, inom ramen för samarbetet i Akademi sydost.

Projektet tar sin utgångspunkt i det faktum att ungdomar idag har en väldigt stor påverkan på människors sätt att kommunicera. Genom spridningen av datorer, mobiltelefoner, kameror och mp3-spelare skapas nya strukturer. Dagens ungdomar hyser en nyfikenhet och öppenhet för användning av ny teknik. Detta förändrar fritiden, men påverkar även skolan och ställer krav på förändrade undervisningsformer. Personal inom lärarutbildning och skola måste därför få ökad kunskap om digitala ungdomskulturer och på vilket sätt dessa påverkar undervisning och lärande.

Ung Kommunikation strävar efter ett samarbete mellan ungdomar, studenter och lärare. I ett gemensamt utvecklingsarbete kan erfarenheter skapas som är värdefulla i lärarutbildningens kurser och i skolans verksamhet.

Ung Kommunikation bygger på en fördjupad kompetensutvecklingsinsats i olika temagrupper som involverar studenter, lärare i lärarutbildningen och lärare i skolverksamheten. Till temagrupperna knyts ungdomar, it-pedagoger och lärare från lärosätena som stöd i utvecklingsarbetet. Successivt vidgas antalet temagrupper och deltagare.

Mer information om Ung Kommunikation: www.ungkommunikation.se

Följ utvecklingen i projektets blogg: ungkommunikation.blogg.se

Redigera
Share Dela