Sammanfattning av styrgruppens möte 2007-04-12

Styrgruppen för akademi sydost sammanträdde den 12 april i växjö. nedan följer ett sammandrag av de viktgaste ärendena som avhandlades. ytterligare information finns på www.akademisydost.se.

Slutrapport gemensam lärarutbildning

Anders Fransson och Edgar Almén redogjorde för slutrapporten från delprojektet som har utrett frågan om gemensam lärarutbildning. I rapporten fanns även en omfattande lägesbeskrivning av området. Styrgruppen tackade för en väl genomarbetad och intressant rapport som också i sina principiella resonemang är av stort värde även utanför lärarutbildningsområdet.

Styrgruppen ställer sig huvudsakligen bakom rapporten men tar för närvarande inte ställning till vilka av rapportens förslag som ska genomföras. Styrgruppen inbjuder istället till en bred diskussion.

Bedömningen är att det är mycket angeläget att få till stånd en ordentlig diskussion om rapporten med inte minst nämnderna och personal inom lärarutbildningarna, varför projektgruppen fick i uppdrag att organisera möte mellan styrgruppen och närmast berörda för att diskutera slutsatser av rapporten och inte minst den framtida utvecklingen. Till överläggningarna bör lämpligen dels någon visionär inom lärarutbildningsområdet, dels någon från skolans värld inbjudas.

Doktoranderna önskar gemensamt ombud

Doktorandföreningarna har lämnat in en skrivelse angående behovet av ett ombud. Styrgruppen diskuterade de föreslagna arbetsuppgifterna för ett doktorandombud och enades om att skrivelsen aktualiserar en angelägen fråga.

Arbetsuppgifterna innefattar dock en blandning av uppgifter som hör hemma på myndigheten och sådant som är av mer facklig eller ombudsmannakaraktär. Man uppdrog åt universitetsdirektör Lars Olof Nilsson, Växjö och Anders Hägglund, ordförande för studentkåren vid Högskolan i Kalmar, att konkretisera och precisera arbetsuppgifterna och att rapportera vid nästa styrgruppsmöte.

Dags för ny informationspolicy

Redan från början har styrgruppen lagt stor vikt vid öppen och snabb kommunikation till medarbetare omvärld. Samarbetet i Akademi sydost har ökat snabbt i omfattning. Detta ställer högre och nya krav på informationsarbetet. Styrgruppen uppdrar därför åt den till projektet knutna informationsstrategigruppen att lämna förslag till en uppdatering av informationspolicyn.

Många sökande till gemensam yrkeslärarutbildning

Intresset för den nya gemensamma yrkeslärarutbildningen, med start ht-07, har varit stort. Totalt har cirka 300 anmälningar har kommit in.

Ny person i projektgruppen

Ann-Sofie Ekelund har utsetts att efterträda Sara Norrby-Wallin som biträdande projektledare. Ann-Sofie kommer att ingå i projektgruppen och kommer att börja sitt arbete i Akademi sydost så snart hon har möjlighet med tanke på tidigare uppdrag.

Texter Lennarth Förberg

Redigera
Share Dela