Myndighets-

Information

Högskoleverket

Internationell studentlegitimation

Personuppgifter inom högskolan bör skyddas

Högskoleverket har uttryckt sitt stöd för Justitiedepartementets förslag om skyddande av personuppgifter i förslaget till ny sekretesslag. Högskoleverket har också varit med och tagit fram en vägledning för hur myndigheter ska hantera skyddade personuppgifter.

Läs mer på högskoleverket

Nytt antagningsprov för vårdutbildningar utvecklas

Högskoleverket kommer att utveckla ett kunskaps- och kompetensprov för antagning av studenter inom vårdområdet. Projektet har just inletts med ett diskussionsmöte med personer som har kompetens inom vårdområdet och antagningsfrågor. Nästa steg är att utse en projektgrupp.

Läs mer på högskoleverket

Goda exempel på kursvärdering

Antologin ”Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutveckling” finns nu att ladda ner från Högskoleverkets webbplats. Kursvärderingar är ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor samt ett betydelsefullt instrument för studenterna att påverka sin utbildning. Syftet med antologin är att lyfta fram och sprida goda exempel på kursvärderingar. Antologin består av 14 bidrag från 11 universitet och högskolor som beskriver arbetet med kursvärderingar ur olika perspektiv. Antologin visar att synsätten på hur en bra kursvärdering ser ut och vad som bör ingå skiljer sig åt.

Läs mer på högskoleverket

Utbildningsdepartementet

Breddad rekrytering - en fråga om visioner, attityder och incitament

Rekryteringsdelegationen har presenterat resultatet av tre års arbete. Ett hundratal projekt har finansierats till en kostnad av 120 Mkr. Vid årsskiftet upphör den särskilda satsningen för att minska snedrekryteringen till högre utbildning och Rekryteringsdelegationen redovisar nu sina förslag på hur det mångfacetterade arbetet som projekten representerar ska fortsätta.

– Det måste löna sig för högskolorna att satsa på ökad mångfald, säger Erik Nilsson, ordförande i delegationen.

Läs pressmeddelandet

Läs rapporten

Lyft för matematiken

Matematikdelegationen har överlämnat betänkandet Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97) till utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros. Delegationen har haft i uppdrag att utforma en handlingsplan för att öka intresset för och insikterna om matematik i hela samhället samt för att utveckla matematikundervisningen från förskola till högskola.

Läs mer på utbildningsdepartementet

Erland ringborg ny ordförande i styrelsen för lärarhögskolan i stockholm

Regeringen har utsett generaldirektör Erland Ringborg till ordförande och ledamot i styrelsen för Lärarhögskolan i Stockholm. Förordnandet gäller från och med den 15 oktober 2004 till och med den 31 december 2006.

Läs mer på utbildningsdepartementet

Rådet för högre utbildning

Sommarinstitut

Rådet för högre utbildning bjuder in till ännu ett sommarinstitut för universitetslärare och doktorander. Syftet är bland annat att öka entusiasmen och intresset för lärande och undervisning. Rådet står för alla kurskostnader inklusive resor. Ansökan ska var Rådets kansli tillhanda senast 10 november 2004. (Ordförande för Rådet för högre utbildning är BTH:s rektor Lars Haikola.)

Läs mer på rådet för högre utbildning

Sammanställning: Jenny Gustavsson

Foto: www.sxc.hu

Montage: Jenny Gustavsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela