NYHETER FRÅN OMVÄRLDEN

pil SverigeDirekt, vägvisaren till samhällsinformation

pil Teknik i ett sammanhang ökar ungdomars intresse

pil IT i undervisningen måste bli bättre

pil Sverige måste stärka kopplingen mellan forskning och utbildning

pil Stor satsning på högskolans elektroniska publicering

pil Nya rektorer

pil Valideringsdelegationen tar plats i Norrköping

pil Ny organisation för etikprövning av forskning

SVERIGEDIREKT, VÄGVISAREN TILL SAMHÄLLSINFORMATION

SverigeDirekt är din vägvisare till samhällsinformation på Internet. Här finns kompletta adressregister till hela den offentliga sektorn. Du kan söka information på ämnesområden och nyckelord, i alfabetisk ordning och under departement. Här hittar du länkar och kompletta adressregister till riksdag, regering, landsting, kommuner, myndigheter, akademier, organisationer och enskilda institutioner. Med hjälp av SverigeDirekts sökmotor kan du söka direkt på alla webbplatser inom den offentliga sektorn. SverigeDirekt tillhör statskontorets enhet för elektronisk samhällsinformation och du hittar den på www.sverigedirekt.se.

Statskontoret

upp

Robot från Terminator.

TEKNIK I ETT SAMMANHANG ÖKAR UNGDOMARS INTRESSE

Ska vi klona människor? Ska vi bygga robotar som tar över våra jobb? Vad ska vi ha tekniken till och vem bestämmer över den? När elever får möjligheter att diskutera värderingar och framtidsfrågor inom området blir de också betydligt mer intresserade av naturvetenskap och teknik i sig. Det visar en utvärdering av projektet Unga Spekulerar - Teknisk Framsyn som finansieras av KK-stiftelsen.

En nyligen gjord utvärdering visar att 42 procent av alla tillfrågade elever som deltagit i projektet, Unga Spekulerar, har blivit mer intresserade av teknik och naturvetenskap. Över hälften av dem som tidigare uppgivit sig vara neutrala hade blivit mer positiva.

Nyckeln till framgången är att tekniken sätts i ett sammanhang. När eleverna får diskutera framtidsvisioner och de etiska dilemman som ny teknisk och biologisk utveckling innebär, så blir de också mer intresserade av tekniken i sig. Eleverna påverkas positivt när de upplever att det finns någon som lyssnar på deras uppfattningar om framtiden.

Läs pressmeddelandet.

KK-stiftelsen

upp

IT I UNDERVISNINGEN MÅSTE BLI BÄTTRE

Användningen av IT är hög inom akademin, men det gäller inte i undervisningen. Den pedagogiska användningen av IT måste därför bli bättre, konstaterar en rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). På uppdrag av regeringen har ITPS utvärderat den svenska IT-politiken. Rapporten om IT-användningen på universitet och högskolor, från oktober 2003, är ett klart underkännande av IT-politiken inom akademin. Rapporten konstaterar att det i stort saknas empiriska data kring IT- och IT-användning inom universitet och högskolor. Läs rapporten och slutrapporten En lärande IT-politik för tillväxt och välfärd.

ITPS

upp

SVERIGE MÅSTE STÄRKA KOPPLINGEN MELLAN FORSKNING OCH UTBILDNING

I ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) uppdrag ingår att utvärdera innovations-politiken och i december 2003 släpptes den första rapporten i ämnet. Rapporten The responsiveness of the universities ger en bred översikt över forskningen, forskningspolitiken och kopplingarna mellan universitet och näringsliv i Sverige i jämförelse med USA. Frågan som ställs är: Hur kan vi få ut mer av Sveriges många styrkor inom forskningsområdet i form av en högre tillväxt? En viktig slutsats i rapporten är att kopplingen mellan forskning och utbildning måste stärkas eftersom denna är den viktigaste länken mellan näringsliv och universitet. Men det finns också många andra länkar som måste utvecklas.

Läs hela pressmeddelandet eller ladda ner rapporten The responsiveness of the universities.

ITPS

upp

STOR SATSNING PÅ HÖGSKOLANS ELEKTRONISKA PUBLICERING

Inom en snar framtid ska man kunna återfinna alla uppsatser och avhandlingar inom högskola och universitet i fulltext på webben. Detta sker genom projektet Samordning av den Svenska högskolans Elektroniska Publicering - SVEP. Målet är att främja en mer samordnad och kraftfull utveckling av elektronisk publicering av forskares och studenters egna arbeten vid universitet och högskolor. Projektet ska definiera standarder, sprida lösningar för långsiktig tillgänglighet, ge råd och stöd kring verktyg för publicering samt utveckla nya söktjänster.

Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling, BIBSAM, initierar projektet som bygger på ett samarbete mellan Kungl. biblioteket, Lunds universitet, Uppsala universitet och en rad andra svenska universitet och högskolor. Läs mer om SVEP.

Kungliga biblioteket

upp

NYA REKTORER

Stockholms Universitet: Regeringen beslutade den 18 december att anställa professorn Kåre Bremer som rektor vid Stockholms universitet från och med den 1 februari 2004 till och med den 31 januari 2010. Kåre Bremer återvänder nu till det universitet där han studerade till filosofie kandidat, disputerade i botanik 1976 och utnämndes till docent 1979. Kåre Bremer är sedan 1989 professor i systematisk botanik vid Uppsala universitet. Sedan 2001 har han varit huvudsekreterare för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet. Kåre Bremer är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 1997.

Högskolan i Kalmar: Den 22 januari beslutade regeringen att anställa Agneta Bladh som ny rektor vid högskolan i Kalmar. Anställningen avser perioden 1 februari 2004 till och med den 31 januari 2010. Agneta Bladh var tidigare statssekreterare i Utbildningsdepartementet 1998-2003 och generaldirektör vid Högskoleverket 1995-1998. Agneta Bladh är filosofie doktor i statsvetenskap.

Utbildningsdepartementet

upp

VALIDERINGSDELEGATIONEN TAR PLATS I NORRKÖPING

En statlig valideringsdelegation har i uppdrag att till och med år 2007 främja och stödja validering. CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande, kommer att vara värdmyndighet för delegationen. Det är nu beslutat att valideringsdelegationen kommer att förläggas till Norrköping. Valideringsdelegationen ska arbeta för att säkerställa hög kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. Valideringsdelegationens uppgifter kommer bland annat vara att främja legitimitet och nationell likvärdighet, samt bedriva och stödja utvecklingsarbete.

Utbildningsdepartementet

upp

NY ORGANISATION FÖR ETIKPRÖVNING AV FORSKNING INRÄTTADES DEN 1 JANUARI 2004

Den 1 januari 2004 trädde den nya lag om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor, som riksdagen på regeringens förslag beslutade om i juni 2003, i kraft.

– Den stora tilltro som finns i Sverige till forskningen och forskningens möjligheter, gör det särskilt viktigt att sådan forskning som är förenad med etiska ställningstaganden prövas av sakkunniga organ där även allmänheten är företrädd, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

Läs mer: www.forskningsetikprovning.se.

Utbildningsdepartementet

upp

Sammanställande: Jenny Gustavsson

Bild: stock.xchng (www.sxc.hu)

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela