Litet information inför julledigheten

Om du arbetar på en myndighet och har en personlig e-postadress måste du se till att någon annan på myndigheten kan vittja din e-brevlåda när du är ledig. E-postmeddelanden som kommer till en befattningshavares brevlåda kan vara allmän handling. Detta ska prövas skyndsamt, vilket kräver att handlingen är tillgänglig för myndigheten. Förhållandet ändras inte av att den som har skickat meddelandet får ett svarsmeddelande, som säger att mottagaren är ledig.

Blir du sjuk under din semester och vill byta ut semesterledigheten mot sjukledighet, måste du snarast möjligt kontakta din sektion/enhet eller personalavdelningen.

Olycksfall under semester

Under semester eller kompensationsledighet gäller ej arbetsskadeförsäkring eller personskadeavtalet. Detta innebär att om en olycka drabbar en person med semester, som ändå befinner sig på arbetsplatsen, räknas det inte som en arbetsskada.

Om en sådan händelse inträffar är det nödvändigt att ha en privat olycksfallsförsäkring.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda fr o m 2006-10-12. Anställda vars beslut inte var klara 2006-12-08 finns ej med i denna uppräkning.

Ctup

Alina Mihaela Stefan, projektassistent

Exr

AnnaSara Bergkvist, projektadministratör

Alma Puskar, utbildningsadministratör

For

Carlsson, Frida, registrator/arkivarie

Mam

Jessica Finnberg, amanuens

Anja Henriksson, amanuens

Tks

Kostas Gialitakis, utbildare

Robert Hennings, utbildare

Annelie Johansson, universitetsadjunkt

Helena Persson, undervisningsassistent

Tek

Robert Feldt, vik universitetslektor

Mahvish Khurum, projektassistent

Viet Thuy Vu, projektassistent

Zhe Yang, doktorand

Påminnelse angående reseräkningar

Reseräkning ska snarast och senast tre månader efter det att resan eller förrättningen har avslutats lämnas in noggrant ifylld till sektion/enhet eller personalavdelningen.

Till reseräkningen ska fogas:

- biljettstam eller använd färdbiljett

- kvitto på logikostnader

- kvitton på utgifter för taxi och annat färdmedel (utgifter för taxiresor ska specificeras och motiveras)

- kvitto på andra nödvändiga utgifter, exempelvis resgodsförsäkring, visering eller kursförlust

Hänvisning till personalhandboken under rubriken traktamenten.

Övertidstjänstgöring

Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov av att läraren fullgör arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för årsarbetstiden, äger sektionschefen rätt att överenskomma om övertid med sammanlagt högst 100 klocktimmar för lärare som ej planerats för forskning i tjänsten. För lärare med tid för forskning i tjänsten reduceras möjligheten att överenskomma om övertid proportionellt mot andelen forskning i tjänsten.

Om behov av övertid utöver 100 klocktimmar för verksamhetsår föreligger fattas beslut av förvaltningschefen.

Kompensation för överenskommen, fullgjord mertid/övertid utgår antingen i form av mertids-/övertidsersättning eller i form av motsvarande ledighet påföljande budgetår.

Övertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar multiplicerat med faktor 1,4. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg. För professorer utgår ej övertidsersättning.

Hänvisning till personalhandboken, under rubriken arbetstid, och till ALFA-BTH, lokalt kollektivavtal, 19 §.

Tillbaka till förstasidan

Redigera
Share Dela