BTH ska kvalitetssäkras


Bild på Marie AurellProjektet Kvalitetssystem som arbetar med att kvalitetssäkra utbildningar på BTH går nu in i ett intensivt skede. Syftet är att snabbt hitta områden där insatser behöver sättas in. Redan efter årsskiftet beräknas det nya systemet vara på plats.

 
Högskolevärlden har expanderat och konkurrensen om studenter hårdnat. Kvalitet och resultat i olika mätningar och rankningar är viktigare än någonsin. Rektor Ursula Hass är mycket positiv till det arbete som Projektet Kvalitetssystem för på BTH.


- Det är mycket viktigt att vi kvalitetssäkrar våra kurser och program. Att vi dessutom nu kan utgå ifrån ett gemensamt kursvärderingsprogram är ett stort steg framåt, säger rektor Ursula Hass.


Webbaserad enkät

Projektet Kvalitetssystem arbetar intensivt med att ta fram ett gemensamt system för hur man ska arbeta med kvalitet och olika processer i verksamheten bland annat när det gäller utvecklingsresurser, behov av förstärkning och brister.

 
- Eftersom vi inte har haft ett gemensamt system vet vi inte heller vilka delar i verksamheten som fungerar bra eller som behöver förbättras. Tidigare har sektionerna haft olika system för detta, säger Marie Aurell, projektledare för Projektet Kvalitetssystem.


Ett av delprojekten i kvalitetsarbetet är lanseringen av ett gemensamt kursvärderingssystem för hela högskolan. En webbaserad enkät kommer att gå ut till alla studenter. Efter att kursansvarig, studierektor och programansvarig kommenterat resultaten presenteras resultaten för studenterna. Tanken är också att resultaten ska finnas tillgängliga på webben.


Viktigt med respons till studenterna

Grundutbildningsnämnden ansvarar för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Benny Lövström är nämndens ordförande.


-Vi behöver få en uppfattning om hur det ser ut på kurser i organisationen. Och det är bråttom. Det är viktigt att studenternainser betydelsen av att svara på enkäten. Att de känner att den ger dem möjlighet till dialog kring utbildningen. Det krävsdärför att ansvariga reagerar på det som kommit fram och ger respons tillbaka till studenterna, säger han.


I november nästa år startar Högskoleverket sin granskning av bland annat BTH, både när det gäller kvalitetssystem och de resultat som kvalitetssystemet har lett till. Utvärdering sker under 2010.

 
Brådskar att få systemet på plats

Inför Högskoleverkets utvärdering kommer man internt på BTH göra en pilotutvärdering av hur kvalitetsarbetet förs. Det gäller bland annat hur BTH arbetar med granskning av utbildning, examinationer och lärarnas kompetens. Syftet är att hitta områden där större insatser behövs göras redan nu.


- Det är bråttom att få systemet på plats eftersom vi inför starten av deras granskning inte bara vill få igång olika system och processer utan också att de ska hinna få effekt, säger Marie Aurell.


Kvalitetssystemet ska även dokumenteras och processer kartläggas. Efter årsskiftet planeras projektet gå över i löpande verksamhet.

 
- Vi kommer exempelvis att titta på hur processen ser ut från det att en student blir nyfiken på att läsa vid BTH till det att studenten kommer ut på andra sidan med en examen i handen.
Marie Aurell betonar att arbetet med kvalitetssystemet ska ses som ett verktyg för utveckling av verksamheten.

 
- Det gäller att visa att vi arbetar med detta. Utgångspunkten är att verksamheten är bra men det räcker inte att vi säger det utan vi måste också visa det rent konkret. Och då behöver vi rätt verktyg.

 
Fakta om kursvärderingsystemet Course ExperienceQuestionnaire (CEQ)

 

  • Systemet utvecklades i Australien på 1980-talet.
  • Mäter enligt ett antal skalor som bevisligen påverkar studenternas lärande.
  • Används i Lund (LTH) sedan några år tillbaka.
  • BTH:s version består av tjugofem frågor med svarsskalor i båda riktningar.
  • Frågorna berör: god undervisning, tydliga mål och krav, förståelseinriktad examination, lämplig arbetsbelastning, generella frågor, övergripande belåtenhet. Till detta kommer frågor om lärandemålen i kursen och i slutet av enkäten finns även möjlighet att i fritext ge förslag på förbättringar. Läraren har också möjlighet att lägga till ytterligare frågor om kursen.
    Enkätsvaren som är anonyma utvärderas och följs sedan upp med återkoppling.


Läs mer

För mer information om Projektet Kvalitetssystem var vänlig kontakta projektledare Marie Aurell. Stefan Johansson svarar på frågor som rör kursvärderingssystemet.

 
Eller klicka på länken:
www.bth.se/kvalitet


Text: Petra Sapic
Bild: Ola Åkeborn

Redigera
Share Dela