BTH:s miljömål

Rektor har tagit beslut om BTH:s miljömål för 2009-2010. Miljömålen är fastställda i juni i år och är en del av BTH:s miljöledningssystem. Blekinge Tekniska Högskola har regeringens uppdrag att införa och arbeta med miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är en arbetsmetod som syftar till att systematisera och effektivisera en organisations miljöarbete. Det är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö. Ambitionen är att miljöarbetet ständigt förbättras och att påverkan på den yttre miljön successivt minskar. För att ett miljöledningssystem ska bli effektivt krävs att ledningen i organisationen är aktiv. Ledningen måste fatta beslut om miljöpolicy och miljömål, ta del av uppföljningen, besluta om förbättringar samt visa de anställda att arbetet har hög prioritet. De anställda måste känna sig delaktiga och hållas informerade om miljöarbetet.

Miljömålen 2009-2010 omfattar fyra huvudområden: grundutbildning, tjänsteresor, resursanvändning samt upphandling och inköp.

När det gäller grundutbildning är målet att alla programstudenter ska möta perspektivet hållbar utveckling under sin utbildning och att alla som arbetar på BTH ska ha den kompetens inom hållbar utveckling som de behöver för sitt arbete samt all personal och samtliga studenter ska få kunskap om klimatpåverkan och klimatneutralitet genom en seminarieserie och annat informationsmaterial.

Inom tjänsteresor är målet att vi ska minska den totala miljöpåverkan från BTH:s tjänsteresor samt att minska koldioxidutsläppen (kg CO2) från fossila bränslen vid tjänsteresor med minst 20 % per helårsanställd jämfört med 2007.

Inom resursanvändning ska vi effektivisera och minska miljöpåverkan från resursanvändningen i BTH:s verksamhet samt minska koldioxidutsläppen från fossil energianvändning i lokaler med minst 20 % per helårsanställd jämfört med 2007.

Till sist beskriver området upphandling och inköp att vi kontinuerligt ska öka miljöhänsyn och socialt ansvarstagande i BTH:s upphandlingar och inköp.

Miljömålen hittar du på http://www.bth.se/styrdokument/, klicka på Övergripande och därefter på Miljömål.

Text: Heleen Podsedkowska 

 

Redigera
Share Dela