Flygande start för BTH Innovation

I början av maj fattade högskolestyrelsen beslut om att inrätta den nya organisatoriska enheten BTH Innovation som en centrumbildning direkt under rektor. Sedan detta beslut har verksamheten inom den nya enheten fått en rejäl skjuts genom att ett antal extern-finansierade projekt har beviljats. För BTH Innovation innebär dessa projekt där vi samarbetar med bland annat Telecom City i Karlskrona och Netport i Karlshamn, ett tillskott på närmare 10 mkr under de närmaste dryga två åren.

Varför har då BTH Innovation skapats och vad är det egentligen vi förväntas syssla med? När det gäller bakgrunden så är det väl knappast någon som kunnat undgå att notera den betoning av innovation och entreprenörskap som idag finns i samhällsdebatten. Fler entreprenörer, nya företag och innovationer av olika slag lyfts fram som viktiga förutsättningar för framtida konkurrenskraft och välfärd. Även universitet och högskolor förväntas bidra till denna utveckling och under de senaste månaderna har regeringen hunnit med att presentera ett antal insatser. I forskningspropositionen föreslogs att lärosätena som en del i sitt uppdrag skall verka för nyttiggörandet (läs kommersialiseringen) av forskningsresultat och samtidigt lanserades en rad åtgärder för att stödja framväxten av innovationer med grund i lärosätenas verksamhet. Regeringen har vidare formulerat en strategi för entreprenörskap på utbildningsområdet vilken bland annat betonar utbildningar och andra aktiviteter för att stimulera entreprenörskap hos studenter och anställda inom lärosätena.

Än viktigare inslag i bakgrunden till BTH Innovation är naturligtvis den betoning av innovationsområdet som finns i högskolans forsknings- och utbildningsstrategi samt i KK-miljöprojektet ProVision. Det skall också framhållas att BTH Innovation bygger vidare på verksamhet som redan tidigare bedrivits inom högskolan. Detta gäller inte minst de korta affärsutvecklings-projekt, så kallade proof-of-concept, som sedan 2002/03 bedrivits inom utvecklingsarenan wi.se. Denna verksamhet föddes inom ramen för ett EU-projekt och fick sedermera en hemvist inom EXR och därefter MAM, men återfinns nu som en central del av BTH Innovation.

Nygammal verksamhet med egen identitet

Att BTH Innovation till viss del tagit över verksamhet som tidigare bedrivits inom andra delar av högskolan, skall inte tolkas som att den nya enheten bara utgör en ny organisatorisk förpackning av tidigare verksamhet. Skapandet av BTH Innovation bör istället uppfattas som ett led i att samla ihop och synliggöra allt det praktiskt inriktade stöd för entreprenörskap och innovation som högskolan vill erbjuda studenter och anställda. Samtidigt som denna verksamhet fått en ny förpackning, har ambitionerna såväl höjts som utvidgats och BTH Innovation skulle därmed bäst kunna beskrivas som en nygammal verksamhet som nu fått en egen identitet och en ny och större kostym. Förutom att utveckla och förstärka det praktiska innovationsstödet gentemot studenter och anställda, är vårt uppdrag att initiera och stödja utbildning och forskning med koppling till innovation och entreprenörskap samt att utveckla och tydliggöra BTH:s roll i det regionala innovationssystemet.

Vår verksamhet

Vad är det då vi gör inom BTH Innovation för att svara upp mot det uppdrag vi har från styrelsen?

Kärnan i vår verksamhet består av korta (3-6 månader) så kallade proof-of-concept projekt där vi utgår från en idé till en ny, ofta IKT-baserad, produkt eller tjänst vilken testas och utvecklas ur teknisk, användarmässig och affärsmässig synvinkel. Slutprodukten är ett utvecklat affärskoncept vilket antingen kan ligga till grund för skapandet av en ny verksamhet eller kan slussas vidare till exempelvis företagsinkubatorn BBI. Sedan starten har ett 70-tal proof-of-concept projekt genomförts och en dryg tredjedel av dessa har lett till avknoppningar i form av nya företag eller nya verksamheter inom befintliga företag.

Idéerna som vi arbetar med i projekten hämtas antingen internt från studenter, lärare och forskare eller från företag och andra externa aktörer. För att öka flödet av internt genererade idéer bedriver vi också en uppsökande verksamhet gentemot studenter, forskare och lärare.

I tillägg till det mer systematiska utvecklingsstöd som erbjuds via proof-of-concept projekten fungerar vi som bollplank för de lärare, forskare och studenter som vill få hjälp att utveckla en egen idé. Vi erbjuder också rådgivning och förmedlar kontakter till externa stödresurser.

Vårt uppdrag innebär också att vi skall arbeta för att stimulera till entreprenörskap och innovation hos studenter och anställda. Hittills har detta arbete i första hand riktats mot studenter som erbjuds möjlighet att medverka i de olika proof-of-concept projekt vi bedriver. (I framtiden hoppas vi kunna erbjuda även BTH-anställda denna möjlighet.) Studenterna har också möjlighet att arbeta med egna affärsutvecklingsprojekt inom ramen för poänggivande kurser som vi utvecklat och genomför tillsammans med MAM (ett sådant exempel beskrivs i årets första Intranytt).

Arbetet inom BTH Innovation innefattar vidare medverkan i en lång rad (i nuläget ett 10-tal) projekt tillsammans med externa aktörer. Genom dessa projekt får vi möjlighet att utveckla vår verksamhet i relation till andra aktörer samtidigt som vi på detta sätt kan bidra till att tydliggöra BTH:s roll i det regionala innovationssystemet. Externt projektsamarbete tillför också extern finansiering vilken innevarande år svarar för ca 75% av budgeten.

Slutligen skall nämnas att vi innevarande termin också arbetar med att synliggöra vår verksamhet i form av trycksaker och nya webbsidor. Sistnämnda kommer att lanseras inom kort och i samband med detta kommer vi också att anordna tillfällen för presentation av vår verksamhet. Hoppas vi ses då eller i något annat sammanhang.

 

Text och foto: Anders Nilsson

Bild på dom som jobbar med BTH Innovation

 

 

BTH Innovation i korthet;

Vad är vi?

Centrumbildning direkt under rektor

Vem är vi?

Anders Nilsson, övergripande ansvarig

Charlott Clementz, projektledare

Anders Cronholm, projektledare

Klas Hallqvist, projektledare

Anna Nyström, projektledare

Filip Sandstedt, projektassistent

Var finns vi?

Gräsvik 2, Karlskrona

Soft Center, Ronneby

Omsättning 2009;

Ca 6,2 mkr varav 75% externfinansiering

 

 

 

Redigera
Share Dela