Information från Grundutbildningsnämndens möte i augusti

 

Nämnden fastställde följande bilagor till examensordningen:
•Bilaga 3: Kriterier för huvudområden vid BTH.
•Bilaga 4: Examensbeskrivningar för Folkhälsovetenskap och Vårdvetenskap.

I och med detta är samtliga bilagor till examensordningen fastställda.

Nämnden fastställde också en nydelegation för Programrådet för civilingenjörsutbildningarna (PCi).

Andra ärenden

Ordföranden informerade om att Studentkåren fått ny ordförande, Joacim Petersson, som sedan årsskiftet är en av tre studentrepresentanter i GUN.

Ekonomichef Eva Pihlblad informerade om budgetarbetet inför 2009 och processerna kring detta. GUN:s roll i arbetet, t.ex. inför rektors inriktningsbeslut i slutet av september, diskute-rades. En grupp bestående av dekanus (sammankallande), Marie Aurell, Lars Lundberg och Joacim Petersson tillsattes för att arbeta med denna fråga och föra vidare synpunkter till strategirådet.

Marie Aurell redogjorde i egenskap av projektledare för arbetet inom det strategiska projektet som rör kvalitetssystem för hela BTH.Arbetet med att informera och involvera sektionerna har börjat.

Stefan Johansson informerade om det nya kursvärderingssystemet, som prövats på ett mindre antal kurser under sommaren och som från och med höstterminen 2008 ska användas för samtliga kurser.

Studentkurator Mariana Sahlström var inbjuden till mötet för att informera om tillgänglighetsarbetet vid BTH. Detta arbete utgår från den skyldighet som alla statliga myndigheter har att senast 2010 ha tillgänglighetsanpassat sin verksamhet. Vid BTH har man arbetat med tillgänglighet dels i lokaler, dels informationsverksamheten, dels i undervisningen.

Nästa ordinarie GUN-möte äger rum den 22 september I Karlskrona. GUN har möte med cirka en månads mellanrum, och efter varje möte skickas ett informationsblad ut.
Anmäl dig här och få informationsbladet direkt till eposten
Man kan också hitta informationsbladet på http://www.bth.se/gun

 

Information från Grundutbildningsnämndens möte i juni

 

Följande utbildningsplaner fastställdes (några med redaktionella ändringar):
• Ekonom Online, 180 hp
• Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp
• Litteratur, kultur och digitala medier, 180 hp
• Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp
• Software Engineering, 120 hp
• Software Engineering, 180 hp
• Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp
• Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp
• Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, "Ingenjör Online", 180 hp
• Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi, 180 hp
• Civilingenjörsprogram i spel- och programvaruteknik, 300 hp

I och med detta är alla utbildningsplaner utom två inför hösten fastställda av nämnden.

Nämnden fastställde följande bilagor till examensordningen:
• Bilaga 1: Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina vid BTH
• Bilaga 2: Matematikkrav i samband med förledet teknologie
• Bilaga 4: Examensbeskrivningar

Nämnden beslöt att av högskolestyrelsen begära inrättande av huvudområdena
Interaktionsdesign och Utveckling av digitala spel.

Slutligen beslöt nämnden att fastställa områdesbehörigheter för yrkesutbildningarna vid BTH enligt Högskoleverkets förslag. Eftersom det är dagens gymnasieelever som kommer att söka till högskolan enligt de nya reglerna om områdesbehörigheter, är det viktigt att i så god tid om möjligt fastställa sådana.

Vid mötet informerade chefen för Studerandeavdelningen, Riita Mettälä, om de åtgärder som vidtagits mot tentamensfusk och det lyckade resultatet. Ordföranden presenterade kort den av rektor nyligen fastställda examensordningen. Dekanus informerade också om ett par nya rapporter från HSV angående kvinnor och män i högskolan resp. om den akademiska personalens arbetssituation, liksom om en nyutkommen bok av S. Franke och R. Nitzler, Att kvalitetssäkra högre utbildning - en utvecklande resa från Umeå till Bologna.

Marie Aurell redogjorde i egenskap av projektledare för arbetet inom det strategiska projektet som rör kvalitetssystem för hela BTH.

Mötestider för följande termin fastställdes:
• onsdagen den 27 augusti, Ronneby
• måndagen den 22 september, Karlskrona
• onsdagen den 15 oktober, Ronneby
• måndagen den 17 november, Karlskrona
• onsdagen den 17 december, Ronneby.


Information från Grundutbildningsnämndens möte i maj

 

Utbildningsplaner för följande program fastställdes (några med redaktionella ändringar): 
1.Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp
2.MBA-programmet, 60 hp
3.International Software Engineering, 180 hp
4.Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation/inter-
netsystem/signalbehandling/radiokommunikation, 120 hp
5.IT-säkerhet, 180 hp

Reviderade utbildningsplaner för följande program fastställdes (några med redaktionella ändringar):
6. Informationsteknologi, 80 poäng
7. Informationsteknologi, 80 poäng
8. Informationsteknologi, 120 hp
9. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
10. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
11. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
12. Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi, 180 hp

För två magisterprogram i företagsekonomi (1 och 2 ovan) fastställdes nya namn på svenska och engelska, liksom nya examensbenämningar. Nämnden fastställde också bilaga 1 till examensordningen.

Bland övriga ärenden fanns information av studerandeavdelningens chef från den grupp som arbetar med översyn av tentamensfrågor relaterade till fusk och av nämndens ordförande om utbildningsutbudet och studenttillströmningen vid BTH. Vicerektor Michael Mattsson informerade om pågående strategiska projekt vid högskolan.
Nämnden diskuterade utförligt de många remisser om utbildningssystemet som inkommit till högskolan under den senaste tiden. Särskilt diskuterades den pågående utredningen om det möjliga införandet av en gemensam betygsskala på lärosätena i sydost.

Information lämnades från PCi (Programorganet för civilingenjörsutbildning), och
nämnden diskuterade kring PCi:s framtida roll.

I anslutning till förslag om ändring av högskolans examensordning diskuterades möjligheten att ändra själva examensbenämningen vid högskolan och i stället för att ange huvudområde och eventuell inriktning i själva examen ange detta separat. Själva examen skulle då bara bestå av förled och examen, t.ex. "Filosofie kandidatexamen" eller "Teknologie magisterexamen". ("Högskoleexamen" anges fortfarande med efterled.) Nämnden ansåg detta lämpligt.

Information lämnades om hur arbetet med ett för BTH gemensamt kursutvärderings-
system framskrider.

 

Redigera
Share Dela