Grundutbildningsnämndens, GUN, informerar

Information från Grundutbildningsnämndens möte i mars

Fördelning av huvudområden och program som tidigare legat på Sektionen för teknik:

Nämnden fastställde ansvarig sektion för huvudområden och utbildningsprogram. För
huvudområdet Elektroteknik ska dialog med berörda sektioner ske och eventuellt justeringar göras.

Utbildningsplansmall

Nämnden fastställde en reviderad utbildningsplansmall, där särskilt beskrivningen av utbildningsprogrammets innehåll ytterligare renodlats och därigenom blivit tydligare.

Examensrättigheter på avancerad nivå (magisterexamen) för Pedagogik och Psykologi
Grundutbildningsnämnden beslöt att examensrättigheterna för huvudområdena Pedagogik och Psykologi utöver examina på grundnivå även ska omfatta magisterexamen.

Bilaga 1 till examensordningen
Nämnden fastställde en reviderad Bilaga 1 till examensordningen med ändringar enligt besluten om fördelning av huvudområden och om examensrättigheter i Pedagogik och Psykologi.

Kontaktperson för GUN angående kursvärderingssystemet
Nämnden utsåg Lotta Antman till kontaktperson för GUN:s räkning angående kursvärderingssystemet. Detta uppdrag innebär bl.a. vidareutveckling av systemet och att arbeta med sammanställningar från systemet till nämnden.


Fastställande av utbildningsplaner

 
Följande utbildningsplaner fastställdes.

 1.  Elektroingenjör med inriktning datorteknik
 2.  Litteratur, kultur och digitala medier
 3.  Medicinsk teknik 180 hp
 4.  Medicinsk teknik med ingenjörsbastermin 210 hp
 5. Samhällsplaneringsingenjör
 6. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
 7. Telekommunikationsingenjör
 8. Telekommunikationsingenjör med bastermin
 9. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation
 10. Masterprogram i informatik
 11. Digital bildproduktion
 12. Digital ljudproduktion
 13. IT-säkerhet
 14. Utvecklingsingenjör i maskinteknik
 15. European Master in Software Engineering
 16. Magisterprogram i informatik
 17. Masterprogram i artificiell intelligens för spel
 18. Masterprogram i datavetenskap
 19. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa
 20. Masterprogram i intelligenta programvarusystem
 21. Masterprogram i IT-säkerhet
 22. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik
 23. Masterprogram i Software Engineering

Nästa GUN-möte

Nästa ordinarie GUN-möte äger rum den 5 maj i Ronneby. Deadline för att anmäla ärenden till mötet eller att skicka in handlingar till redan anmälda ärenden är den 21 april till in.gun@bth.se.


Beslutat på Grundutbildningsnämndens möte i februari

Tidigareläggning av processen för programinrättande

Vid sitt sammanträde den 15 oktober 2008 fattade Grundutbildningsnämnden beslut om tidplan för inrättande av utbildningsprogram. Sedan dess har processen för att ta fram utbildningskatalogen ändrats och datum för inlämnande av uppgifter tidigarelagts. Därför bör även GUN tidigarelägga sin process för inrättande av program.

För att beredningen av inrättanden av nya utbildningsprogram ska kunna ske i god ordning och för att GUN ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning vid minst ett sammanträde utan att behöva fatta beslut förrän vid ett senare möte och ha möjlighet att ställa frågor med rimliga svarsmarginaler till sektionerna, föreslås alltså en tidplan där ett första, tämligen utförligt utkast till förslag på inrättande av nytt/nya program infordras till GUN:s sammanträde 16 månader innan programmet avses kunna starta för första gången.

Detta betyder till exempel att för programstart ht 2010 ska förslaget vara inne till GUN:s majmöte 2009, det vill säga runt den 21 april 2009. Därför beslöt Grundutbildningsnämnden att förslag till nya utbildningsprogram ska vara inkomna till nämndens sammanträde 16 månader innan programmet avses starta för första gången.

Fastställande av utbildningsplaner

I anslutning till arbetet med utbildningsplanerna för utbildningar som påbörjas ht 2009 har nämnden funnit att under rubriken 4 inget bör införas som inte är absolut nödvändigt för förståelsen av kurslistan. Således fastställdes vid detta möte samtliga planer med den
ändringen att all icke nödvändig text under rubrik 4 utgår. Nämnden beslöt också att vid nästa möte revidera mallen enligt denna ordning.

 

Följande utbildningsplaner fastställdes.

 

Masterprogram i datavetenskap, antagningsår 2008

 1. Digital bildproduktion
 2. Digital ljudproduktion
 3. Digitala spel
 4. Ekonom Online
 5. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling
 6. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation
 7. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering
 8. Fysisk planering
 9. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik
 10. Informationsteknologi
 11. International Software Engineering
 12. IT-säkerhet
 13. Produktutveckling
 14. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
 15. Sjuksköterskeprogrammet
 16. Software Engineering, 120 hp
 17. Software Engineering, 180 hp
 18. Spelprogrammering
 19. Undersköterskeprogrammet
 20. Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling
 21. Magisterprogram i företagsekonomi
 22. Magisterprogram i Matematisk modellering och simulering 
 23. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 24. Magisterprogram i vårdvetenskap
 25. Masterprogram i Fysisk planering
 26. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling
 27. Masterprogram i Matematisk modellering och simulering
 28. Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op)
 29. MBA-programmet

 

Redigera
Share Dela