Grundutbildningsnämnden, GUN, informerar

Vid nämndens möte i januari fanns endast ett beslut, en uppdaterad utbildningsplan för Masterprogram i datavetenskap fastställdes.

Andra frågor som diskuterades på mötet var bland annat fusk och plagieringskontroll, kvalitetsarbetet inklusive kursvärderingssystemet, Högskoleverkets rapport om rättssäker examination samt det preliminära bokslutet för 2008 och takbelopp.

Övrig information från nämnden:

Kursvärderingssystemet har nu använts en termin. En utvärdering har gjorts där lärare, administratörer och studenter har gett synpunkter. Sammantaget applåderas att vi äntligen har ett gemensamt och webbaserat kursvärderingssystem.

En stor majoritet har tyckt att det har fungerat bra och varit tidsbesparande för lärarna. Naturligtvis har det också kommit en del synpunkter på vad som behöver förbättras.

Den i särklass vanligaste kommentaren är att enkäten är i längsta laget. Många har också haft synpunkter på hur fritextkommentarerna hanteras, hur vi ska avgöra vad som ska tas bort, vem som borde göra det och så vidare. Från studenthåll har det framförts att man inte vill att fritextkommentarerna ska spridas.

Några förändringar görs nu i systemet:

 

 • Den återrapportering som går ut till studenterna kommer inte att innehålla fritextkommentarer (redan genomfört).
 • Frågorna om "självupplevd måluppfyllnad" tas bort. Detta är dels ett led i att förkorta enkäten något, dels verkar inte syftet med frågan ha framgått.
 • Enkäten ska justeras när det gäller en del formuleringar och stavfel, och viss information till studenterna kommer att förtydligas.
 • Manualerna kommer att uppdateras.
 • CEQ-analysen inkluderas i rapporten.

Den 11 maj kommer två seminarier att anordnas angående plagiering. Inbjuden är Jude Carrol som håller en seminarieserie på KTH under våren.

På BTH blir det en mer komprimerad version med frågeställningar som:

 • Studenterna behöver veta vad som förväntas av dem och hur de ska kunna göra rätt.
 • Vi behöver utforma uppgifter som försvårar plagiering.
 • Vi behöver snabba och effektiva sätt att upptäcka plagiering.
 • Vi behöver en rättssäker hantering av plagieringsfall som är fusk och snabb och effektiv hantering av övriga fall.

 

Håll utkik efter inbjudan!

Under våren kommer nämnden att "bjuda in sig" till sektionerna och berörda enheter för diskussioner kring Högskoleverkets nyutkomna rapport om rättssäker examination. Det finns flera delar i denna som föranleder förändringar inom BTH, och innan några sådana görs behöver en dialog föras.


Text: Benny Lövström

 


 

Information från Grundutbildningsnämndens möte i december 2008


Ny mall för utbildningsplaner

 
Nämnden fastställde en ny mall för utbildningsplaner. Enligt denna mall ska i utbildningsplanen endast följande rubriker förekomma

 •  Beslut
 •  Förkunskapskrav
 •  Examen
 •  Huvudsakligt upplägg av utbildningen

Övrigt som tidigare förekommit i utbildningsplanen flyttas till en "programinformation" som fastställs på sektionsnivå.

Övriga beslut

Nämnden fastställde följande reviderade bilagor till examensordningen:

Bilaga 1. Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina vid BTH

Examensbeskrivningar för följande huvudområden

 •  Datavetenskap
 •  Elektroteknik
 •  Europeisk planering och regional utveckling
 •  Industriell ekonomi och management
 •  Maskinteknik
 •  Matematik
 •  Programvaruteknik
 •  Utveckling av digitala spel

 
Nämnden fastställde utbildningsplaner för följande program:

 • Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling
 •  Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation
 •  Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik.

Följande lärare utsågs av nämnden till ledamöter i PCi

 • Thomas Ahlqvist (representant för matematik),
 • Ansel Berghuvud (representant för maskinteknik),
 •  Jennie Blomqvist (representant för företagsekonomi),
 •  Olle Lindeberg (representant för datavetenskap) och
 •  Anders Nelsson (representant för elektroteknik).

Mötestider under våren

Nämnden fastställde följande mötestider för våren 2009:
Onsdagen den 28 januari (Karlskrona)
Onsdagen den 25 februari (Ronneby)
Tisdagen den 31 mars (Karlskrona)
Tisdagen den 5 maj (Ronneby)
Onsdagen den 3 juni (Karlskrona)

Övrigt

Nämnden diskuterade ett förslag till lokala föreskrifter för utseende av examinator och fann det lämpligt att sådana föreskrifter införs, men nämnden önskade att förslaget först skulle gå på remiss till sektionerna.

Utbildningsplaner för höstterminen 2009

Observera att utbildningsplaner för samtliga program som avses starta höstterminen 2009 ska vara inkomna till in.gun@bth.se senast den 2 februari 2009 (alltså inte bara utbildningsplaner för nya program). För dessa planer ska den nya enklare mallen användas, samt programinformationen tas fram (bestående av huvuddelen av dagens utbildningsplan).

Anmäl dig här och få informationsbladet direkt till eposten


Man kan också hitta informationsbladet på http://www.bth.se/gun

 

 

Redigera
Share Dela