Information från Grundutbildningsnämndens möte i november

 

Information om delegationsbeslut

 Vid nämndens möte redogjordes för delegationsbeslut om inrättande av följande utbildningsprogram.

  1. Elektroteknik, fem år
  2. Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, internationell inriktning
  3. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa
  4. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban management
  5. Samhällsplaneringsingenjör

Vidare informerades om delegationsbeslutet att utbildningsprogrammet Ekonomprogrammet - med inriktning mot informationsekonomi byter namn till Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling.

Beslutat på senaste GUN-mötet

 I enlighet med delegationen från GUN till Programrådet för civilingenjörsutbildningarna (PCi) valdes till ny ordförande Claes Jogréus och till vice ordförande Richard Lidén. Vid kommande möte kommer GUN att formellt tillsätta övriga ledamöter i rådet.

Nämnden fastställde en tidplan för inrättande av nya utbildningsprogram, som innebär att förslag till inrättande ska vara inkommet från sektionerna senast 15 månader innan programmet avses kunna starta första gången. För program som startar på höstterminen innebär detta att en begäran om ett sådant program ska vara inkommen i juni året före programstart.

Nämnden fastställde utbildningsplaner för följande program.

  1. Data-och systemvetenskap
  2. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  3. Masterprogram i matematisk modellering och simulering
  4. Undersköterskeprogrammet

I enlighet med begäran från sektionerna beslöt nämnden om överflyttande av magisterprogrammet i speldesign från TKS till TEK.

Nämnden beslöt att utbildningsprogrammet Medieteknik enligt begäran från Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad byter namn till Webbutveckling.

För att underlätta vid namnsättning av program och bidra till samstämmigheten i namnen på BTH:s utbildningsprogram beslöt nämnden följande. (Beslutet återges in extenso.)

Bakgrund

Efter diskussioner såväl inom nämnden som med företrädare för Informationsavdelningen och med hänsyn tagen till Informationsavdelningens PM rörande namn på utbildningsprogram den 8 oktober i år, rekommenderar GUN att namn på utbildningsprogram vid BTH ska vara särskiljande, engagerande, lättförståeliga, framtidsinriktade och hanterliga. De behöver inte vara uttömmande och de bör inte vara alltför långa eller för komplicerade.

För att det ska vara möjligt att skilja program som leder till generell examen på grundnivå resp. avancerad nivå inom samma område föreslås att samtliga program som leder till en generell examen på avancerad nivå har med examen, d.v.s. "master" resp. "magister", i namnet.

Beslut

GUN beslutar att följande ska gälla för namn på utbildningsprogram vid BTH som inrättas fr.o.m. höstterminen 2009.

Namn på utbildningsprogram vid BTH ska vara på svenska. Detta gäller oavsett på vilket språk utbildningen ges och oavsett målgrupp. Därutöver ska engelsk översättning av utbildningsprogrammets namn finnas.

Studieform, t.ex. "campus", "nät", "online", "distans", "med termin utomlands", ska aldrig omnämnas i programnamn.

För utbildningar på grundnivå ska examen inte vara en del av programnamnet.
Utbildningar på avancerad nivå ska benämnas "Magisterprogram i..." resp. "Masterprogram i...".

För program som leder till yrkesexamen, såväl på grundnivå som på avancerad nivå, ska examen framgå i programnamnet.

Utbildningar som leder till samma examen bör i möjligaste mån ha likformiga namn. Så är det t.ex. lämpligt att utbildningar som leder till högskoleingenjörsexamen i sitt namn har ordet ingenjör.

Andra ärenden

Marie Aurell redogjorde för hur arbetet med BTH:s Kvalitetspolicy för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå framskrider.

Nämnden diskuterade en ny mall för utbildningsplaner, som innebär att endast det ingår i utbildningsplanen som krävs av högskoleförordningen. Det enda tillägget därutöver är att den examen programmet leder till också anges. Den övriga information som i dag ingår i utbildningsplanerna kommer enligt förslaget att ingå i ett dokument som bifogas utbildningsplanen men inte behöver fastställas av GUN, utan fastställs på sektionsnivå. Förslaget kommer att gå ut på remiss till sektionerna.

Nästa GUN-möte

Nästa ordinarie GUN-möte äger rum onsdagen den 17 december i Ronneby.

 
Informationsbladet finns även tillgängligt på GUN:s hemsida http://www.bth.se/gun där även protokoll och annan GUN-relaterad information finns.

Redigera
Share Dela