HAL med i utveckling av HSV:s kvalitetsutvärdering

BTH är med och hjälper Högskoleverket (HSV) att utveckla HSV direkt, det elektroniska utvärderingssystem som ska användas för leverans av dokument och data till HSV inför planerade kvalitetsutvärderingar av högskoleutbildningar. Tanken med pilottestet är att det material som lärosätet bidrar med ska hjälpa HSV testa och utveckla systemets logik och gränssnitt. För BTH:s del kommer testningen att ge oss möjlighet att bekanta oss med systemet, till viss del även forma det.

Sektionen för hälsa (HAL) såg, när möjligheten dök upp, det som värdefullt att delta och tackade ja på förfrågan om att för BTH:s räkning bidra i utvecklingsarbetet. Det kom att innebära en värdefull genomgång av sektionens beredskap att dels definiera och dels ta fram de nyckeltal som HSV kommer att efterfråga. Deltagande gav även ett värdefullt tillfälle att diskutera och reflektera kring det material som togs fram vid sektionen med den centrala resurs som skapats vid BTH, kvalitetssamordnare Vicky Johnson Gatzouras.

I den externa pilottestning som startat under november månad bidrar HAL med data om lärare och studenter inom sjuksköterskeprogrammet. Det handlar om uppgifter såsom lärarnas akademiska titel, kön, anställningsform, undervisningstid på utbildningen, omfattning av högskolepedagogisk utbildning och tid för egen forskning. Dessutom bidrar vi med data om helårsstudenter och helårsprestationer för utbildningen samt en förteckning över examensarbeten från senaste året. Arbetet med att ta fram uppgifter engagerade flera funktioner vid sektionen, studierektorer, ekonom och ansvarig för dokumentation av examensarbeten. Samtliga efterfrågade uppgifter fanns att tillgå men det krävdes en hel del jobb för att plocka fram och sammanställa dem. Något vi diskuterade var till exempel vad som avsågs med "undervisningstid". Ville HSV ha endast direkt tid för student i form av föreläsning, rättning av tentor etcetera eller inbegrips även indirekt tid i form av lärares tid för planering av undervisning och undervisningsdokument. Vi tog här hjälp av Vicky som via sin kontakt vid HSV kunde stödja oss i att den sistnämnda och vidare definitionen skulle gälla. Det är naturligtvis viktigt att detta blir tydligt definierat i en kommande utvärdering eftersom sådana uppgifter kommer att ligga till grund för jämförelse mellan lärosätena.

Arbetet med att ta fram uppgifter för HSV direkt utgör en värdefull erfarenhet när vi på HAL rustar för den utvärdering som HSV ska göra av våra utbildningsområden under år 2011. Det har gett oss möjligheten att internt på sektionen identifiera vissa utvecklingsområden, såsom att göra det lättare att plocka ut mer precisa uppgifter om lärares undervisningstid och forskningstid ur vårt system för arbetstidsplanering.

Text: Göran Holst, Sektionen för hälsa

 

 

Redigera
Share Dela