Noél har ordet


bild på högskoledirektör Noél HolmgrenEnligt muntliga andrahandsuppgifter så verkar propositionen angående avgifter för studenter utanför EES-länderna bli försenad. Propositionen var tidigare tänkt att komma i höstas men sedan har tidshorisonten flyttats framåt. Nu ser det ut som att "proppen" kanske inte kommer förrän i höst och därmed införs avgifter tidigast 2011.

Knäckfrågan för regeringen lär vara att hitta finansiering av de stödåtgärder, såsom stipendier, som måste till.Tydligen verkar det svårt att flytta resurser mellan departementen, därför söker man även finansiering från andra departement. Det som nämns är utrikesdepartementet och att åtminstone en del av stipendierna skulle finansieras med biståndsmedel.

Det kommer att vara av stor betydelse vilken lösning man slutligen bestämmer sig för. Om stipendiefinansieringen tas ur biståndspotten kan stipendierna komma att begränsas till studenter som kommer från de listade biståndsländerna. Dessutom kommer stipendierna med all sannolikhet att fördelas av en myndighet under utrikesdepartementet, vilket innebär att lärosätenas inflytande över stipendierna blir begränsade.

 
Högskolesektorn har idag en del outnyttjade resurser i form av tomma platser. Det är inte omöjligt att stipendierna finansieras inom utbildningsdepartementet, och att lärosätena får egna medel för stipendier. Vid ett sådant scenario borde resurser för stipendier fördelas efter hur många icke-EES-studenter lärosäten har.

Ett blandat system med både lärosätesspecifika och nationella stipendier vore förmodligen en bra lösning. Jag vill trycka på att stipendier kan bli ett mycket viktigt strategiskt instrument för att rekrytera internationella studenter och utveckla våra profilområden, givet att vi själva får styra dem dithän.

Svenska institutet har tagit initiativ till ett samverkansprojekt mellan lärosätena för marknadsföring av svensk högre utbildning som heter "Study Destination Sweden". BTH deltar i detta projekt både i styrgruppen och i arbetsgrupper. Man kommer att studera effekterna av införandet av avgifter i andra länder, ta fram en kommunikationsplan för utvalda internationella målgrupper, göra en konkurrentanalys, identifiera och undanröja hinder i samverkan med andra berörda myndigheter (särskilt migrationsverket), samt ta fram en "best practice" för internationell marknadsföring lärosätena emellan.

Att frågan om studentavgifter är stor för BTH råder inget tvivel om. Handläggarna på departementet har koll på oss, och kommer särskilt studera effekterna av ett infört system på just BTH. Övergångsregler är något som man särskilt tittar på. Det kommer finnas en naturlig övergång genom att redan antagna studenter kommer att kunna läsa färdigt sina program utan avgifter, men regeringen tittar på ytterligare dämpningseffekter. En omställningsperiod på totalt fyra år har nämnts från departementets sida. Det tackar vi för.

Andra länder som infört avgifter har ju i första skedet tappat en stor andel av sina studenter, men man har sedan hämtat igen detta med betalande studenter. Att det nu är möjligt att söka arbete i Sverige direkt efter slutförda studier är väldigt bra. Det gör att studier i Sverige blir mer intressanta, men också att samhället kan få en direkt nytta av att rekrytera välutbildad arbetskraft. Låt oss se möjligheterna med avgiftsbetalande studenter som berikar utbildningsmiljön och förstärker vår profil på sikt och göra det bästa för att klara övergången.


Noél Holmgren

 

Redigera
Share Dela