Information från Grundutbildningsnämnden

Ett viktigt ärende som diskuterades utförligt vid det senaste mötet var det tentamensfusk vid Högskolan som Studentkåren fått rapporter om. Olika åtgärder för att stävja problemen föreslogs, och en arbetsgrupp tillsattes för att arbeta med frågan. I anslutning till detta tog nämnden även upp bibliotekets nya guide om fusk och plagiat "Refero". Annika Annemark meddelade bland annat att denna guide inom kort även kommer att finnas på engelska.

Stefan Johansson informerade om arbetet med ett gemensamt kursutvärderingssystem för BTH och nämnden diskuterade hur projektet bäst skulle prövas och implementeras.

Bland övriga ärenden fanns information om arbetet med BTH:s remissvar på befattnings-utredningen Karriär för kvalitet. Man informerande även om förändringsarbetet med utbildningsutbudet vid BTH som kommer att presenteras vid nästa möte med högskolestyrelsen

Vid mötet fastställdes även utbildningsplaner för fem olika program:

  1. Produktutveckling, 120 hp
  2. Masterprogram i artificiell intelligens för spel, 120 hp (med ändring av programmets engelska benämning i rubriken)
  3. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp
  4. Masterprogram i intelligenta programvarusystem, 120 hp
  5. Masterprogram i IT-säkerhet, 120 hp

Arbetet med utbildningsplanerna inför hösten 2008 har genomförts av ett arbetsutskott som successivt har berett de planer som kommit in till nämnden. Arbetsutskottet har också utarbetat en checklista som kan användas vid upprättande och revidering av utbildningsplaner. Totalt är det drygt 50 planer som ska fastställas inför höstterminen 2008, varav nu 27 är fastställda.

GUN har konstaterat vikten av noggrannhet vid revision av utbildningsplaner. Mallen måste följas och de saker som nämns i checklistan måste iakttas, för att planerna ska kunna godkännas och fastställas av GUN.

Nästa ordinarie GUN-möte äger rum den 5 maj i Ronneby. GUN har möte med cirka en månads mellanrum, och efter varje möte skickas ett informationsblad ut.

Anmäl dig här och få informationsbladet direkt till eposten

Man kan också hitta informationsbladet på http://www.bth.se/gun

 

Redigera
Share Dela