Grundutbildningsnämnden, GUN, informerar

 

Information från Grundutbildningsnämndens möte i oktober

Nämnden inrättade utbildningsprogram enligt följande:

1.Civilingenjör i data teknik och elektro teknik, internationell inriktning.
2.Civilingenjör i datorsäkerhet.
3.Masterprogram i hållbar produkt- och tjänste innovation.
4.Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling (under
förutsättning att huvudområdet Industriell ekonomi inrättas av högskolestyrelsen).
5.Masterprogram i interaktionsdesign.
6.Webb, internet och programvaruteknik.

Ytterligare ett antal program diskuterades för inrättande och delegerades för vidare handläggning och i flera fall beslut till en grupp inom nämnden bestående av ordföranden, vice ordföranden och en studerande representant.

Nämnden fastställde följande reviderade bilaga till examensordningen:
•Examensbeskrivning för Företagsekonomi

Nämnden fastställde en reviderad delegationsordning förkursplaner.I denna bekräftas att det alltid är Grundutbildningsnämnden som fastställer utbildningsområde för kurser. Alla kursplaner ska också redovisas för GUN, antingen genom att de sänds till in.gun@bth.se eller genom att en länk till kursplanen sänds till samma adress.

Grundutbildningsnämnden beslöt om en tidplan för fastställande av utbildningsplaner förkommande läsår. Samtliga planer ska vara inkomna till nämnden senast den 2 februari 2009. Nämnden beslöt också att se över utbildningsplanernas innehåll och mallen för dessa planer. En arbetsgrupp tillsattes för detta ändamål och denna kommer attl ägga fram ett förslag vid GUN-mötet i november.

Nämnden fastställde utbildningsplaner för följande program.
1.Magisterprogram i vårdvetenskap
2.Medicinsk teknik
3.Medicinsk teknik med bastermin
4.Folkhälsovetenskap

Nästa GUN-möte

Nästa ordinarie GUN-möte äger rum den 17 november i Karlskrona. Deadline för att anmäla ärenden till mötet eller att skicka in handlingar till redan anmälda ärenden är den 6 november till in.gun@bth.se.

Informationsbladet finns även tillgängligt på GUN:s hemsida http://www.bth.se/gun, där även protokoll och annan GUN-relaterad information finns.


Information från Grundutbildningens möte i september

Nämnden inrättade ett utbildningsprogram med benämningen Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering.Programmet ska leda till en filosofie kandidatexamen.

Nämnden fastställde följande reviderade bilaga till examensordningen:
•Bilaga 1: Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina och över yrkesexamina vid BTH

Grundutbildningsnämnden beslöt att fastställa följande sektionstillhörigheter för nyinrättade huvudområden.

Huvudområde: Interaktionsdesign
Sektion: Sektionenförteknik

Huvudområde: Utveckling av digitalaspel
Sektion: Sektionenförteknik

Nämnden beslöt att godkänna en vidare delegation till ordföranden i LFN.

Andra ärenden

Namn på utbildningar vid BTH
Nämnden diskuterade utförligt om namn på utbildningar vid BTH. I diskussionen deltog även chefen för informationsavdelningen. Namn på utbildningar vid BTH borde enligt informationsavdelningen vara särskiljande, engagerande, lättförståeliga, framtidsinriktade och hanterliga. Däremot behöver de inte vara uttömmande eller alltför långa och komplicerade.

Nämnden konstaterade att samtliga utbildningsprogram vid BTH bör ha namn på svenska oavsett undervisningsspråk och att studieformen (t.ex. nät eller campus) aldrig bör nämnas i program namnet. Vidare framfördes att examen normalt inte bör förekomma i namnet, med undantag för yrkesprogram, som civilingenjörs- och sjuksköterske programmen.

Strategiska diskussioner om takbelopp och utbildningsutbud
Ordföranden redogjorde för de diskussioner som förts i gruppen som tillsatts för att behandla frågan om hantering av takbeloppen. Man har diskuterat möjligheten att styra verksamhetens olika kategorier utifrån takbeloppen och över produktionen av studenter. Emellertid har man menat att detta inte är det mest angelägna för tillfället, eftersom en stor omställning sannolikt kommer att ske när avgifter för utländska studenter från området utanför EES införs. I stället bör någon få i uppdrag att noga följa utvecklingen av införandet av dessa avgifter.

Det är också viktigt att se över program med få studenter, och besluta om nedläggning eller satsning. Högskolan bör vara proaktiv i arbetet med stipendier för utländska studenter. I samband med att avgifter för utländska studenter införs kommer konkurrensen att öka även nationellt, därför diskuterades möjligheten att bistå även svenska studenter med stipendier.

Nämnden menade att BTH för närvarande delvis brister i samverkan med det omgivande samhället, vilken tidigare väsentligt bidrog till BTH:s attraktionskraft.

När det gäller själva beräkningen av takbeloppen rekommenderar nämnden att ett in-
ternt tak sätts för varje sektion som för 2008, med vissa justeringar av nivån.

Inkomna förslag till nya utbildningsprogram diskuterades. Beslut kommer att fattas vid mötet i oktober.

Informationsbladet finns även tillgängligt på GUN:s hemsida http://www.bth.se/gun, där även protokoll och annan GUN-relaterad information finns.

 

Redigera
Share Dela