Bild på Teri Champ BjeredeTeri Schamp-Bjerede

 

Den 19 augusti hölls den högskolepedagogiska konferensen LÄRARLÄRDOM på BTH.

Lärare, forskare, doktorander och andra intresserade träffades och delade med sig av sina erfarenheter. Syftet var att skapa ett forum för att lära av varandra, där lärares erfarenheter, kunskaper och reflektioner omvandlas till pedagogiska meriter och där den pedagogiska utvecklingen synliggörs och befästs.

 

På konferensen hölls bland annat ett rundabordssamtal om nätbaserad utbildning/undervisning på Sektionen för management. Nedan finns textunderlaget för samtalet.

 

Runda bords diskussion på den pedagogiska konferensen på BTH

Nätbaserad utbildning/undervisning på MAM

 

I takt med att nätbaserade utbildningar ökar kommer också behovet på högre kvalitet i undervisningen. Med det ökar också anspråken på lärares kompetens i nätbaserad undervisning.

IKT-kompetens, digital kompetens, vilket betyder att läraren ska utveckla kunskaper i hur multimedia teknik främjar studenten undervisning och lärande. Kunna utveckla multimedia material om använd i utbildningar och ha kunnighet i att leda både synkron och asynkron kommunikation. Läraren ska via en öppenhet och kreativitet för digital nätbaserat lärande och använda tekniken i sin undervisning.

Supportkompetens handlar om att skapa engagemang kunna ge konstruktiv skriftlig feedback och även stimulera till reflektion hos studenter. Det bör finnas en attityd och öppenhet till kollaborativt lärande. Kollaborativ kompetens består av kunskap om gruppdynamik och teamarbete. Hur man får igång en interaktion i undervisningen. Kollaborativt lärande går ut på att konstruera möjligheter till dialog mellan studenter och studenter men även mellan lärare och studenter tillsammans, en grupporienterad attityd. Att lära sig undervisa är en process som rymmer ett reflexivt tänkande och reflekterat skrivande (Laren et al. (2008).

Tidstilldelningen i kurser är relaterad till kvalitén i undervisningen och många av lärarna anser att timmarna inte räcker till. Administration och teknik tar mycket tid i anspråk i kursen och pedagogiken får därmed mindre utrymme. Tre delar som bildar en helhet. Hur förhåller vi oss till de olika delarna? Hur kan vi strukturera och dela upp arbetet till fördel för pedagogiken?

Administration

En helpdesk kan utgöra en viktig funktion i de administrativa uppgifterna: svara på frågor om studentkonto, ladokregistrering osv En modell för att frigöra lärartid är att kursassistenter (amanuenser?) knyts till kurser med större studentantal (definiera vad "större" innebär!) som kan assistera med uppgifter av enklare slag: lägga in material i lärplattform, tillhandahålla utskrifter etc. Eftersom många anger tidsbrist som ett problem kunde något/några av de tidigare nämnda förslagen kring administrationen frigöra tid till förmån för den pedagogiska utvecklingen.

Teknik

Teknisk support kan delas upp i två områden. IT-tekniker tar hand om området hårdvara. Vi bör dels ha lokaler utrustade med den teknik som krävs men till den utrustningen bör även finnas tillgängliga tekniker som är väl bekanta med tekniken, d v s kopplingar, utförande av tester innan videkonferenser etc. IT-pedagogens område handlar om den mjukvara och olika former av verktyg som behövs i undervisningen. IT-pedagogen ska vara den som för dialogen med lärarna kring deras behov av teknik i undervisningen: t ex omvärldsbevakning, utveckling av learning objects, användande av sociala programvaror etc.

Pedagogik

Viktiga faktorer för att främja lärande är bl a en väl strukturerad studiehandledning, attityder och närvaro till studenterna - handledarrollens betydelse, interaktion och examination som relateras till mål och kursinnehåll.

Ryegård (2008) definierar pedagogisk skicklighet så här hämtat från Giertz (2003.s. 94).

Att visa pedagogisk skicklighet innebär att på bästa sätt fullgöra det som är lärarens pedagogiska uppgift. Lärarens främsta uppgift är att stödja och underlätta studenternas lärande. Pedagogisk skicklighet kan beskrivas som förmåga och vilja att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som på bästa sätt främjar lärandet hos de studenter läraren har. Detta ska ske i enlighet med de mål som gäller och inom de ramar om står till buds och förutsätter kontinuerlig utveckling av egen kompetens och undervisningens utformning.

Pedagogisk skicklighet i nätbaserad undervisning

Pedagogisk skicklighet innebär att stödja och underlätta studenters lärande. När det gäller nätbaserad undervisning är den digitala kompetensen betydelsefull. Vad innebär digital kompetens? EU har formulerat åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet: "Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning". Nyckelkompetenserna är en rekommendation för den samlade kompetens som alla medborgare behöver för att kunna anpassa sig till de snabba samhälleliga förändringar som sker. En av dessa nyckelkompetenser är digital kompetens och definitionen är relativt omfattande men handlar om tre huvudområden: kunskaper, färdigheter och attityder. Mot bakgrund av den rekommendationen stärks ytterligare motivet till att läraren ska ha digital kompetens. Vårt uppdrag är att bedriva utbildning för medborgare, och därför måste vi själva inneha digital kompetens för att kunna stödja och lära studenterna. Lärares uppdrag att ta hand om nätbaserad undervisning utan minsta krav på digital kompetens kan innebära osäkerhet, både vad gäller kvalitetssäkring och genomströmning i kurser. Trial and error i alla ära, men det kan bli kostsamt att pröva sig fram termin efter termin och förlora studenter på grund av missnöje. Ett mentorssystem bland kollegorna kan vara en god idé förutom IT-pedagogiskt stöd på sektionen.

 

Syftet är att stärka och vidareutveckla den nätbaserade utbildningen/undervisningen inom BTH/MAM vad avser kursupplägg och pedagogiska former.

Hur kan vi tillsammans utveckla den pedagogiska kompetensen för lärare i undervisningen?

Vänligen

Ingalill Johansson, Anna Tegel på MAM

 

 

 

 

Redigera
Share Dela