Mottag hatten! Mottag ringen! Mottag diplomet!

Promovering av doktorer:


Bild på doktorander

Fredric Lindström

Teknologie doktor Fredric Lindström disputerade den 16 februari förra året med avhandlingen Digital signal processingmethods and algorithms for audioconferincing systems. Avhandlingen handlar om nya metoder för att öka kvaliteten och användbarheten hos telekonferenssystem.


Kamilla Klonowska

Teknologie doktor Kamilla Klonowska disputerade i ämnet datorsystemteknik den 7 december förra året med avhandlingen TheoreticalAspects om Performance Bounds and FaultTolerance in ParallelComputing. Avhandlingen fokuserar på teoretiska aspekter av schemaläggningsalgoritmer för parallella program i multiprocessorer och kluster samt ac "recoveryschemes"-algoritmer för feltoleranta distribuerade system.


Doru Constantinescu

Teknologie doktor Doru Constantinescu disputerade i ämnet telekommunikationssystem den 10 december i fjol med avhandlingen OverlayMulticast Networks: Elements, Architectures and Performance.


Inger Gustafsson

Teknologie doktor Inger Gustafsson disputerade den 18 januari i år i ämnet teknovetenskapliga studier med avhandlingen Interaction Infrastructure - a Holistic Approach to Support Co-Modality for Feight. Här visas en väg framåt i den svåra utmaningen att på bästa sätt tillgodose transportbehoven och samtidigt säkra en hållbar utveckling.


Andreas Jacobsson

Teknolige doktor Andreas Jacobsson disputerade i änet datavetenskap den 25 januari i år med en avhandling med titeln Privacy and Security in Internet-Based Information Systems. Här görs bland annat en analys av integritetskränkninar på nätet och dess följder.


Jeanette Eriksson

Teknologie doktor Jeanette Eriksson, disputerade i programvaruteknik den 14 mars i år med avhandlingen Supporting the cooperative design process of end-usertailoring. Ståndpunkten i hennes avhandling är att användarna ska betraktas som meddesigners eftersom de tar över designen av mjukvaran när den är i användning.


David Erman

Teknoligie doktor David ERman disputerade den 25 mars i år med sin avhandling On BitTorrent Media Distribution inom telekommunikationssystem. Här ges bland annat en översikt av tekniker för mediadistribution och så kallad stram merging samt en diskussion om IP-mulicast och overlaymulticast.


Anders Johansson

Teknologie doktor Anders Johansson disputerade med sin avhandling Acoustic sound sourselocalisation and tracking in indoorenvironments den 21 april i år i ämnet tillämpad signalbehandling. Den handlar bland annat om beräkning av ljud i inomhusmiljö.


Linda Ramstedt

Teknologie doktor Linda Ramstedt disputerade i ämnet datavetenskap den 30 maj i år med avhandlingen Transport policy analysisusingmulti-agent-based simulation. Avhandlingen undersöker hur multiagentbaserad simulering kan användas för analys av styrmedel som syftar till att nå miljömål genom att påverka transportkedjor.


Pheng Zhang

Teknologie doktor Peng Zhang disputerade i ämnet datavetenskap den 3 juni i år med avhandlingen Multi-agentSstemsSupportedColloboration in Diabetic Healthcare. Avhandlingen beskriver ett IT-stödsystem för diabeteshälsovård.


Sophie Hallstedt

Teknologie doktor Sophie Hallstedt, disputerade i ämnet maskinteknik den 5 juni i år med avhandlingen A Foundation för SustainableProduct Development. Syftet är att skapa en grund för hållbar produktutveckling genom att integrera ett hållbarhetsperspektiv i processerna.


Bild: Ola Åkeborn

Vid omnämnande av disputerade vid andra lärosäten uppmärksammades ekonomie doktor Eva Lövstål, som disputerat vid högskolan i Jönköping. 

Redigera
Share Dela