Nytt system för kvalitetsutvärdering av landets utbildningar

Högskoleverket (HSV) granskar den utbildning som bedrivs vid landets lärosäten. Det system som hittills tillämpats har innehållit fem delar:

 

  1. Utbildningsutvärderingar
  2. Examensrättsprövningar
  3. Granskning av lärosätenas kvalitetsarbete
  4. Tematiska studier (till exempel internationalisering, studievägledning, samverkan)
  5. Utmärkelsen Framstående utbildningsmiljöer

Den senaste utvärderingen för BTH:s del var huvudområdet pedagogik, där slutrapporten kom för någon vecka sedan. Under hösten 2009 skulle förberedelser inför granskning av BTH:s kvalitetsarbete, planerad att genomföras under 2010, påbörjats. Kvalitetsgranskningen ställs in eftersom HSV i nuläget behöver fokusera sina resurser på det nya utvärderingssystemet det fått i uppdrag att utveckla.

Det nya systemet kommer att innehålla endast två delar:

  1. Kvalitetsutvärdering av program och huvudområden på samtliga nivåer
  2. Examensrättsprövningar av nya utbildningar

Examensrätter prövas som tidigare då lärosäten begär att få rätt att ge ny examen, till exempel en mastersexamen inom ett område inom vilket man inte redan har rätten att examinera. Det nya är kvalitetsutvärdering av program och huvudområden, där en hel del nyheter kommer att införas. Systemet är inte färdigutvecklat, men HSV har i uppdrag att lämna in ett förslag till regeringen. Detta lämnades in den 15 september, och är förankrat i förväg med såväl utbildningsdepartement som med representanter för lärosätena så några större justeringar av förslaget innan beslut fattas senare i höst förväntas inte.

En viktig utgångspunkt i det nya utvärderingssystemet finns i regeringens proposition om Ny värld - Ny högskola 2004/05:162, där ett nytt examenssystem med så kallade learning outcomes presenterades. Det nya systemet ska med andra ord fokusera mer på resultat i utbildning än på processer och förutsättningar som i det tidigare systemet. Det planeras innehålla tre kvalitetsindikatorer enligt nedan:

1. Lärandemål och examination.

Denna indikator innehåller tre delar (bedömningsgrunder):

  1. En del har fokus på lärcentrerad undervisning (aligned teaching). Man ska bland annat granska om utbildningen når målen i Högskoleförordningen och utbildningens egna mål. Detta ska bland annat göras genom att gå genom de enskilda kursplanerna och kursernas examinationsmoment för att se om dessa tillsammans leder till de avsedda lärandemålen.
  2. En annan del är utbildningens användbarhet, vilket är en utvidgning av begreppet anställningsbarhet som använts i främst bolognaarbetet. Man kommer här att titta på hur generiska förmågor (till exempel självständig problemlösning, teamarbete, muntlig och skriftlig kommunikation) examineras och hur samverkan med avnämare sker.
  3. Under denna indikator kommer även lärarkompetens att finnas, med mått på olika lärarkategoriers deltagande i utbildningen, forskningskoppling, pedagogisk meritering och i förekommande fall professionsrelaterad meritering med mera.

2. Läranderesultat.

Här kommer framförallt ett urval av examensarbeten att granskas.

3. Studenternas erfarenheter.

Enkäter kommer att ställas direkt till studenterna i de avslutande årskurserna. Eventuellt kommer även enkäter till alumner att ställas.

Dessa indikatorer skall vägas samman till ett betyg 1, 2 eller 3 för varje utbildning eller grupp av utbildningar, där 1 är ej godtagbar kvalitet, 2 är godtagbar kvalitet och 3 är utmärkt god kvalitet. Får man betyg 1 får man eventuellt en möjlighet till komplettering inom tre månader och examensrätten kan sedan godkännas alternativt ifrågasättas varvid man har ett år på sig att åtgärda. Uppföljning av utvärderingen görs efter ett år med ny bedömning.

Grunden för arbetet med det nya utvärderingssystemet är dels autonomiutredningen och dels resursutredningen. Regeringen avser införa kvalitetsbaserad tilldelning så att lärosätena ska erhålla en extra resurstilldelning för de utbildningar som får det högsta omdömet (betyget 3). Nivåer som nämnts för detta är det ska utgöra 5-10% av tilldelningen för utbildning, denna nivå är dock osäker och hanteras inte av HSV i deras förslag.

Start av det nya systemet sker våren 2010 och sedan ska alla utbildningar utvärderas i en 4-års-cykel (jämfört med tidigare 6-års-cykel). Först ut blir de samhällsvetenskapliga utbildningarna, som startar med upptaktsmöte och självvärdering under våren 2010. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen förväntas dock ske först år 2011.

Mer information finns på http://hsv.se/kvalitet/nyttsystemforkvalitetsutvardering/

Benny Lövström, dekanus

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare

2009-09-16

 

Redigera
Share Dela