Informationsutvinning av operationsindikatorer

Det är sedan länge känt att operationsfrekvenser för många elektiva behandlingar varierar mellan kliniker och därmed i olika delar av landet. Hösten 2005 startade Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet ett gemensamt arbete för att utarbeta indikationer för ett antal behandlingar/diagnoser inom den planerade vården. Detta samarbete, benämnt indikationsprojektet, har bland annat lett fram till att indikationsarbeten har presenterats inom flera områden. Exempelvis, har en jämförande retrospektiv studie av operationer med knäplastik i Västmanlands län och i Örebro län påvisat skillnader i urvalet av patienter. Västmanlands län hade lägre frekvens opererade men opererade en högre andel med svåra symtom och en högre andel patienter i hög ålder än i Örebro län. Mycket talar alltså för att indikationsarbetet kan vara nyckeln till att utveckla en mer kunskapsbaserad styrning av vården och därmed utgöra ett komplement till Socialstyrelsens riktlinjearbete.

En förstudie har nyligen genomförts av Marie Persson och Niklas Lavesson på Sektionen för datavetenskap och kommunikation vid Blekinge Tekniska Högskola i vilken indikationsproblemet adresseras med hjälp av informationsutvinning (eng: data mining). Informationsutvinning är ett datavetenskapligt forskningsområde som innehåller metoder för att sammanställa, bearbeta, analysera, samt utvinna information från data. Området är tvärvetenskapligt med inslag från bland annat: statistik, informationsteori, beslutsteori, matematik, och databasteknik. Oftast är utvinningsmetoderna utvecklade för att hantera stora mängder av komplex data. Förstudien inleder ett nystartat projekt inom vilket Persson och Lavesson föreslår en metod för att skapa prediktionsmodeller från relevanta datakällor, exempelvis; patientadministrativa system, patientjournaler, statistik från operationsplanering och nationellt kvalitetsregister. Syftet med utvecklingen av dessa modeller är tvåfaldigt; att identifiera operationsindikerande variabler som sedan kan ligga till grund för en standardisering av remisser till ortopedi, samt att prediktera operationsbehov och eventuell operationstid/vårdtid.

Prediktioner av operationsbehov, operationstid, och vårdtid är även av stor betydelse för mottagnings- och operationslogistik i allmänhet. Exempelvis, genomförs nu ett projekt på Blekingesjukhuset där man undersöker kostnadseffektivitet bland annat relaterat till operationsplanering men även mottagningsverksamhet. Som ett led i detta arbete ligger nu på förslag att Landstinget Blekinge ska ta fram en standardiserad digital remiss. Genom en standardiserad remiss med operationsindikatorer skapas naturliga riktlinjer för vilka kriterier som bör uppfyllas för att en operation (eller annan behandling) med stor sannolikhet kommer att genomföras. Förhoppning är att genom att skapa riktlinjer och guidning för den remitterande läkaren kommer frekvensen av remitterade patienter med mycket låg sannolikhet till operation att minska och onödiga mottagningsbesök kan förhindras. Andelen remitterade patienter som leder till operation bedöms idag vara alldeles för låg i förhållande till det totala antalet remitterade patienter. En stickprovsundersökning vid Blekingesjukhuset, utförd av överläkare Marteinn Magnusson, indikerar att endast ca 35 procent av alla nya remisser till ortopedkliniken leder till operation.

Det är viktigt att på ett tidigt stadium kunna förutse operationsbehovet för att möjliggöra en optimal fördelning av operationsresurser mellan de opererande verksamheterna, exempelvis: ortopedi, gynekologi, och allmän kirurgi. Även inom varje opererande verksamhet kan ovan nämnda prediktioner skapa förutsättningar för att optimera fördelning av läkarresurser och främja logistiken mellan mottagning och operation. Dessa frågeställningar undersöks i projektet "Ortopedisk mottagnings- och operationslogistik" som är finansierat av Blekinge forskningsråd och som leds av Marie Persson. Analysen som har utförts inom ramen för detta projekt indikerar att prediktion av operationsbehovet på ett tidigt stadium förbättrar förutsättningarna för en optimal logistik.

Detta innebär att resultatet av det informationsutvinningsprojekt som nu startats skulle kunna användas som indata till projektet "Ortopedisk mottagnings- och operationslogistik". Projektets huvudsyften är att utveckla metoder för att automatiskt generera modeller från patientadministrativa system, patientdata och operationsstatistik som kan användas för att prediktera operationsbehov samt eventuell operationstid/inläggningstid redan på remiss-stadiet samt att genom analys av framtagna modeller identifiera operationsindikatorer som kan användas som underlag för diskussion kring, och utveckling av, standardiserade remisser. Under hösten 2009 genomförs en första empirisk validering av informationsutvinningsmetoden i samarbete med Landstinget Blekinge genom experiment på patientdata från Blekingesjukhuset.

Redan nu har det nystartade projektet rönt uppmärksamhet i media med artiklar i bland annat IT i vården och Ny Teknik samt en intervju i programmet Frekvens på Sveriges Radio P4 Blekinge.

Text: Niklas Lavesson och Marie Persson

 

Redigera
Share Dela