Personalavdelningen informerar

 

Arbetsmiljöutbildningar

Under april till juni kommer all personal att kallas till olika utbildningar inom arbetsmiljö. Dessa utbildningar börjar med ett informationsmöte med rektorn följt av systematiskt arbetsmiljöarbete och ergonomiutbildningar. Chefer, fack- och skyddsombud kommer att få gå ovan nämnda utbildningar och dessutom utbildningar inom arbetsmiljö för chefer samt tidig rehabilitering. För att se datum och tid för varje utbildningstillfälle ser du på vår nya hemsida för arbetsmiljö http://www.bth.se/for/amg.nsf/sidor/arbetsmiljo 

 

Arbetsmiljöbanner


Information från Arbetsgivarverket

Ersättningar inom Kåpan pensioner

Kåpan Tjänste är ett tillägg till den statliga tjänstepensionen. Premierna betalas av arbetsgivaren.

Genom det brev som Kåpan pensioner skickat till samtliga försäkringstagare i förra veckan har styrelsens beslut om återtagande av tidigare tilldelat överskott uppmärksammats.
Frågor har ställts om villkoren för VD och övriga anställda i Kåpan.

 
- I Kåpan utbetalades inga bonusar under 2008.


- Av årsredovisningen framgår att Kåpans kostnader för VD:s pensionsförmåner uppgår till 823 000 kronor för år 2008.

Pension till VD utgår mellan 60-65 år med 70 procent av gällande grundlön och en intjänandetid på 20 år. Pension efter 65 år utgår enligt ITP-planen. Pensionen samordnas med tidigare arbetsgivare. Avsättningen till pension har ökat med 26 000 kronor jämfört med år 2007. Ökningen beror på en generellt ökad försäkringskostnad för den förmånsbaserade delen samt som en följd av en normal löneökning under året för ITP-delen.


- Löneökningen för VD uppgick till 5 procent mellan år 2007 och år 2008. Ersättningsutskottet har efter överenskommelse med VD beslutat att för år 2009 frysa VD:s lön vid 2008 års nivå (136 500 kr/mån), samt att föreslå överstyrelsen oförändrade styrelsearvoden.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda från och med 2009-02-01. Anställda vars beslut inte var klara 2009-04-03 finns ej med i denna uppräkning.

FOR

Johan Bournonville, webmaster (1/5)
Kristina Jansson, studerandeadministratör
Lena Velander, administratör

HAL

Madelene Larsson, projektkoordinator

MAM

Rikard Liljenfors, universitetsadjunkt
Magnus Olofsson, sektionschef

MMS

Nader Asnafi, sektionschef (1/5)
Tobias Larsson, gästprofessor
Kristoffer Lundholm, projektassistent
Ana Rita Nordberg, projektassistent
Erik Östlin, projektassistent

Text: Monica Nilsson

Redigera
Share Dela