ProVision - ett verktyg för att stärka BTH:s profilering och uppnå vår vision


Kärnan i ProVision bygger på integration av BTH:s starka områden systemteknik, hållbar utveckling och innovation. Genom att stärka vår profilering och arbeta med samproduktion med omgivande samhälle ska ProVision fungera som en katalysator för att uppnå högskolans vision och därmed stärka BTH:s konkurrenskraft. Satsningen på kunskaps- och kompetensmiljöer är KK-stiftelsens största satsning hittills på de nya lärosätena.


Unik svensk satsning

I september i år beslutade KK-stiftelsen att bevilja Blekinge tekniska högskola, Mälardalens högskola och Malmö högskola som de första KK-miljöerna i landet. KK-stiftelsen avser att i samarbete med högskoleledningarna arbeta för att lärosätena ska profilera sig och samproducera tillsammans med näringsliv, institut och samhälle. Profilering och samproduktion är nyckelord i satsningen på KK-miljöer.

Genom stark profilering är förhoppningen att svenska lärosäten ska kunna hävda sig väl på både den svenska och den internationella arenan. Det unika med KK-miljöerna är att satsningen sker i nära dialog med lärosätena samt att stödet går direkt till högskolans ledning och inte till forskargrupper eller individuella forskare som finansiering vanligtvis gör. Vidare är det en långsiktig satsning, eftersom KK-stiftelsen har uttryckt avsikter på minst 10 år.

beskuret äpple

Vad är ProVision?

Tanken bakom namnvalet "ProVision" syftar på att ProVision (=för visionen) ska vara ett bidragande verktyg för att uppnå BTH:s vision som är "Blekinge Tekniska Högskola är en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt". Målsättningen med ProVisionär att skapa en unik spetskombination genom integration av systemteknik (speciellt programvaruintensiva system), hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social) och innovation tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet.

Målet med ProVision kan uttryckas som "ProVision är en kunskapscommunity som står för profilering och samproduktion av högsta kvalitet genom förnyelse av utbildning och forskning för ökad svensk attraktivitet och konkurrenskraft". Konkret innebär det att BTH:s profil kan spetsas ytterligare och att vi snabbar på utvecklingen av samproduktion med våra existerande partners och framtida nya partners.

 
Processen från ansökan till beslut

Själva processen från ansökan till beslut gick föredömligt raskt. I början av året gick KK-stiftelsen ut med en inbjudan till landets alla högskolor och nya universitet att formulera förslag till innehåll och upplägg för en eventuell KK-miljö. I april skickade BTH in programförklaringen för ProVision.

Under ett par månader jobbade sålunda en arbetsgrupp väldigt intensivt med att arbeta fram en programförklaring. Arbetsgruppen hade följande sammansättning: rektor, prorektor, styrelseledamöter, några av BTH:s starka forskningsmiljöer, olika sektioner och orter, externa representanter, kvinnor och män. Rektor och styrelseordförande deltog sedan vid en hearing på KK-stiftelsen, som följdes av ett platsbesök på BTH. I september kom sedan klartecken för BTH och ProVision!


ProVisions styrka - varför "vann" vi?

Vad var då styrkan i ProVision som gjorde att BTH lyckades med att vara en av tre pionjärer? KK-stiftelsen utsåg en expertgrupp, som utgick från kriterierna trovärdighet, relevans och potential i sin bedömning.

  • Vår trovärdighet bygger på att har BTH stor erfarenhet av samverkan och större satsningar så som bl.a. två KK-profiler och också genom rektors och prorektors långa erfarenhet av samverkan.
  • Området för ProVision har hög relevans för högskola, industri och samhälle på såväl regional som nationell nivå.
  • Vidare bedömer man att satsningen kommer att medföra starkare konkurrenskraft hos miljöns deltagande partners men även kunna fungera som modell för andra lärosäten, vilket innebär hög potential.


En annan viktig faktor är också att ProVision har varit väldigt väl förankrat från första början på BTH. Akbar Seddigh, styrelseordförande, rektor och prorektor har visat ett stort engagemang. Programförklaring en har förankrats i arbetsgruppen bakom programförklaringen samt i rektors ledningsråd och strategiska råd.

Dessutom ligger ProVision helt i linje med BTH:s vision. Sammantaget resulterade ovanstående faktorer i att ProVisions förutsättningar, ambitionsnivå och ledning bedömdes som starka nog att beviljas i första omgången.


Vad är på gång?

Under hösten har en intensiv dialog pågått mellan BTH och KK-stiftelsen i form av möten samt diskussioner kring argumentationskedja och kommunikationsprocess. Ett första utkast till styrdokument har tagits fram. Organiserandet av ProVision pågår också för fullt just nu och tillsammans med ett management team kommer styrdokument att tas fram i syfte att kunna presenteras för KK-stiftelsens styrelse i mars 2009.

Under första kvartalet är det också viktigt att diskutera och förankra ProVision hos ett antal strategiska partners. Fokus kommer nästa år att ligga på att rigga förutsättningarna för ProVision och bygga upp en infrastruktur i dialog med KK-stiftelsen. Ett antal delprojekt kommer att sjösättas. Avsikten är att nästa år starta en forskarskola inom ramen för ProVision.

Vidare planeras utveckling av en progressionsmodell för utvärdering och genomförande av en systematisering av BTH:s samproduktionserfarenheter. Andra möjligheter på sikt är meriteringsprogram, post doc, nya utbildningar, nyrekrytering och följeforskning. Det är dock viktigt att satsningarna förankras internt på BTH och i ProVisions ledning och att de sker i dialog med KK-stiftelsen.

 
Vill du veta mer?

Under december månad äger personalseminarier rum på samtliga orter för BTH:s personal. Ett erbjudande har också gått ut till samtliga sektionschefer, som ett komplement till de allmänna personalseminarierna, angående presentationer om ProVision för respektive sektion om kopplingen mellan ProVision och sektionernas verksamhet.

Tillsättning av management team är på gång i skrivande stund och inledande möten kommer att hållas före jul. Ledamöterna i management teamet ska fungera som kanaler och språkrör för ProVision ut i verksamheten.

 
En första version av webbplats för ProVision kommer att publiceras före jul på www.bth.se/provision. Här kan du hitta programförklaringen och mer information om satsningen och vad som är på gång. Till våren kommer elektroniska nyhetsbrev att inrättas där man kan prenumerera på fortlöpande information om ProVision.

 
Du är givetvis också alltid välkommen att kontakta professor Claes Wohlin (projektledare) eller Madeleine Rovegård (projektkoordinator) om du har frågor.


Text: Madeleine Rovegård


Tecknat juldjur

 

 

 

- En weekendresa till London med min man.

Redigera
Share Dela