Vårdforskningens dag

Vårdforskningens dag anordnades för andra året av Sektionen för hälsa den 23:e november i syfte att öka kunskapen inom ett aktuellt vårdvetenskapligt område, men även för att lyfta vårdvetenskapen som akademiskt ämne. Inbjudna var alla vid Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge med intresse av att ta del av aktuell vårdvetenskaplig forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård.

Årets tema var Evidensbaserad vård och under förmiddagen föreläste författartrion Ania Willman, Peter Stoltz och Christel Bahtsevani ("Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och kliniska verksamhet", 2006, Studentlitteratur) för ett 70-tal åhörare.

Professor Ania Willman inledde med en omvärldsanalys av sjuksköterskans kompetens som en garant för en säker patientvård. En av de kompetenser som krävs för en kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård är att kunna tillämpa evidensbaserad vård/omvårdnad.

Peter Stoltz tog vid med att fokusera på tillvägagångssättet utifrån SBU:s modell kombinerat med tips och råd om hur man kan gå tillväga för att identifiera, sammanställa och kritiskt värdera forskningsresultat.

Christel Bahtsevani visade därefter på de faktorer som påverkar möjligheterna att bedriva en evidensbaserad vård. Bland annat krävs det beslutsunderlag som så långt det är möjligt vilar på vetenskaplig grund, men även att man använder strategier för implementering som är lämpliga och systematiskt utvärderar dessa. I en gemensam paneldiskussion framhöll föreläsarna att det är möjligt att i den kliniska verksamheten visa på strukturer och faktorer som främjar eller motverkar en framgångsrik implementering.

Eftermiddagens program fortsatte med att Suzana Johansson, forskningssekreterare och magisterstudent vid HAL, tillsammans med Marie Linné, sjuksköterska och huvudhandledare på strokeenheten BLS Karlshamn presenterade sin litteraturstudie: Minskar risken för UVI om patienter med residualurin behandlas med intermittent katetrisering istället för kvarvarande katetrisering?

Därefter fortsatte Ann-Sofie Strandberg, sjuksköterska vid lungkliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad och magisterstudent vid BTH, tillsammans med Boel Sandström, Blekinge Kompetenscentrum, med att presentera den litteraturstudie de genomfört för att undersöka vilka tillgängliga bevis som finns för att ledarskapet påverkar implementeringen av forskningsresultat i omvårdnadsarbetet.

Dagens sista presentation framfördes av Carina Ericsson, distriktssjuksköterska på Samaritens VC i Karlshamn och Susanne Olofsson, anestesisjuksköterska som studerar till vårdlärare. Utifrån problematiseringen att övervikt och fetma är ett av vår tids stora folkhälsoproblem i stora delar av världen presenterade de sin litteraturstudie med titeln: Finns evidens för motiverande samtal i syfte att främja viktnedgång hos vuxna?

 

Ansvariga för dagen:

Ann-Christin Karlsson, Doktorand i vårdvetenskap, Sektionen för hälsa, ann-christin.karlsson@bth.se

Ewa Andersson, Projektanställd,  Sektionen för hälsa, ewa.andersson@bth.se

Gunilla Borglin, Universitetslektor, Sektionen för hälsa, gunilla.borglin@bth.se

 

Text: Ann-Christin Karlsson, Sektionen för hälsa 

 

Läs mer på: http://www.bth.se/hal/hal.nsf/sidor/396711e47daf1340c12576780037ea1a!OpenDocument

 

Redigera
Share Dela