"Viktigt att skilja mellan plagiering och fusk"

BTH hade besök av Jude Carroll den 11 maj då Högskolepedagogisk utveckling och Grundutbildningsnämnden anordnade en heldag kring plagiering. Jude Carroll, från Oxford Brooks University i England, är en internationellt erkänd expert på området.

Jude Caroll har spenderat innevarande läsår i Sverige och berättade när jag körde henne till flyget att hon avslutar sitt år vid KTH med en månads cykelsemester i Lappland. Hon sade att hon hört allt om knotten, myggen och bromsarna men såg fram emot sitt äventyr med skräckblandad förtjusning!

Dagen på BTH var uppdelad i två halvdagar där förmiddagen vigdes åt lärarna och hur vi kan arbeta med att förebygga plagiering. Jude påpekade att det är mycket viktigt att skilja mellan plagiering och fusk - det är inte nödvändigtvis samma sak.

Att plagiera innebär att lämna in någon annans arbete utan att erkänna arbetets ursprung tillräckligt. Plagiering kan vara fusk men då krävs att studenten avsiktligt försöker vilseleda den som rättar uppgiften om vem som gjort arbetet. Detta förutsätter att studenten vet hur man gör; att han eller hon planerat sina handlingar utifrån syftet att vilseleda; och att det finns bevis som styrker en avsikt att vilseleda.

Åtgärder för att komma åt plagiering

Som lärare inom högskolan bör vi informera våra studenter om plagiering och allt vad det innebär men framför allt undervisa dem i akademiskt skrivande. Jude lade även stort fokus vid hur man designar studie- och examinationsuppgifter som inte inbjuder till att kopiera eller förfalska utan faktiskt göra arbetet som verkligen krävs för att lära sig.

Strategier hon nämnde är att göra uppgifterna:

1) mer specifika, mer nutida, mer lokala
2) använda "gör något"-verb (t.ex. hitta, rangordna, skapa, avgöra) i stället för "prata om"-verb (t.ex diskutera, förklara, beskriva)
3) specificera vilka resurser som skall användas (t.ex. artiklar, teorier, data)
4) skapa ett case, exempel eller tillämpning som studenterna måste använda
5) be studenterna göra en värdering eller bedömning i relation till den princip eller teori de tillämpar, och sedan rättfärdiga sitt värdeomdöme eller beslut.

En annan viktig aspekt är hur vi designar våra program så att studenterna möter en samstämmig bild av hur vi som akademiker kommunicerar kunskap och förhåller oss till källor. Genom att anlägga ett programfokus kan vi som lärare tillsammans medvetet arbeta med progressionen i akademiskt skrivande.

Alla vet att kraven skärps ju högre upp man kommer i det akademiska systemet. Men hur informerar vi studenterna kring våra regler, seder och bruk, hur tränar vi dem i att förhålla sig akademiskt och hur ger vi dem återkoppling på deras framgångar och tillkortakommanden då inte bara innehållet står i fokus? Det blev många frågor men också många svar, och ett positivt mummel kring sätt att gå vidare med detta hördes då vi bröt upp för lunch.

Framtida antiplagieringspolicy

På eftermiddagen träffades tio personer i diverse ansvarsställning - till exempel dekanus, sektionschef, bibliotekschef och ett antal programansvariga - för att orientera sig kring denna problematik och diskutera hur vi skall hantera och arbeta vidare med frågan på BTH-nivå. Frågan kring när man skall rapportera fall till disciplinnämnden diskuterades samt erfarenheterna och utfallet av tidigare fall.

Jude presenterade en modell där plagiering visualiseras på ett kontinuum från mindre allvarligt till straffbart och menade att vi själva måste bestämma var vi drar linjen mellan de olika fälten. När skall vi bara rätta, det vill säga ge dåligt betyg med hänvisning till plagiering och undervisa om hur arbetet skall göras rätt? När kan vi hantera studenter vi anser borde veta bättre, till exempel kräva att arbetet görs om helt och hållet? När skall vi rapportera studenter till disciplinnämnden, det vill säga hur vet vi att det håller hela vägen fram?

Judes modell

 

Gruppen fick träna sig i att bedöma allvaret i olika fiktiva fall i en aktivitet Jude hade med sig.

Genom att variera faktorerna A) Har studenten kunskap om vad som krävs? B) Hur långt kommen är studenten i sina studier? och C) Vilken omfattning och karaktär har själva fusket? fick deltagarna själva ta ställning och diskutera sin ståndpunkt i mindre grupper.

Även eftermiddagen var mycket givande och ett fortsatt arbete planeras till hösten då en arbetsgrupp skall sättas ihop för att aktivt jobba fram en BTH-gemensam anti-plagieringspolicy. Jude Carroll har lovat att finnas tillgänglig för fortsatta diskussioner men hon är helt övertygad om att vi kommer att klara detta på egen hand - BTH har alla förutsättningar att utvecklas till ett föredömligt lärosäte på denna punkt!

Text: Lotta Antmann

 

Redigera
Share Dela