Pressmeddelande 2006-12-01

Informationsavdelningen, sara persson

Huvudcampus förläggs till karlskrona

Bth:s styrelse beslutade vid fredagens sammanträde att huvudcampus förläggs till karlskrona. man beslutade också att högskolan även fortsättningsvis ska bedrivas på andra orter men vara föremål för kontinuerlig översyn vad gäller inriktning och omfattning. styrelsen fattade även beslutet att den huvudsakliga verksamheten i karlshamn behålls. för ronnebys del ska möjligheterna för verksamheten undersökas.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att de svenska högskolornas expansion är över. Konkurrensen och globaliseringen är reell. Antalet sökande sjunker och BTH behöver göra sig mera attraktiv vilket kräver en samlad campusmiljö.

Ett starkt BTH med förutsättningar att växa är bra för hela Blekinge.

Avsikten är att skapa en bättre studiesocial miljö, bättre forskningsmiljö och effektivitet i verksamheten.

Beslutet

Styrelsen beslöt:

- att huvudcampus förläggs till en samlad miljö i Karlskrona 2009-07-01.

- att verksamheten även fortsättningsvis ska utvecklas och bedrivas på fler orter än där huvudcampus finns. Verksamhet på dessa orter är föremål för kontinuerlig översyn vad gäller inriktning och omfattning.

Mot bakgrund av ovanstående fattar styrelsen dessutom beslut om:

- att, mot bakgrund av utvecklingskraft och studentrekrytering, den huvudsakliga verksamheten i Karlshamn bibehålls.

- Att tillsammans med näringsliv och samhälle snarast undersöka möjligheterna till verksamhet i Ronneby.

Styrelsens beslut var enhälligt förutom beträffande den första att-satsen där beslut fattades efter votering som utföll 12-1.

Föredragning

Från kommuner, regionala organ, näringsliv och privatpersoner hade inkommit 11 remissvar.

Personalen har haft möjlighet att svara på en enkät mellan den 9-16 november. Av de 518 tillfrågade valde 70,1 %, eller 365 personer, att svara, vilket får anses som ett mycket bra resultat. Närmare 40 % svarar att Karskrona som huvudcampus är långsiktigt bäst för BTH. Mer än hälften av dem som bor i Ronneby föredrar Karlskrona som huvudort.

En enkät har riktats till studenter. 3043 studenter är tillfrågade och 690 har svarat vilket motsvarar 22 procent. De som valt att inte svara är i första hand distansstudenter, vilka utgör cirka en tredjedel av samtliga studenter. Av dem som svarat har 48 procent sina föreläsningar i Karlskrona, 40 i Ronneby och 7 i Karlshamn. 72 procent tycker att det är det viktigt att samla studenterna till ett campus. 63 procent anser att Karlskrona passar bäst som huvudcampus, medan 26 procent föredrar Ronneby och 6 procent föredrar Karlshamn.

Lokaler

Om BTH ska koncentreras på en ort krävs totalt 30 000 kvadratmeter. Både i Karlskrona och Ronneby finns möjligheter att skapa dessa ytor. I Ronneby finns möjligheter att något snabbare kunna ta nya lokaler i besittning. På flera års sikt kan Högskolan göra besparingar i hyreskostnader vid en lokalisering till Karlskrona.

Bakgrund

Styrelsens centrala beslut vid sammanträdet 060619-20 var

- att BTH:s verksamhet ska koncentreras till ett huvudcampus samt att styrelsen låter utreda hur verksamhet på andra orter fortsatt skall bedrivas

 

Vid sammanträdet 061012 presenterades ytterligare utredningsmaterial, där bland annat kostnader och besparingsmöjligheter vid en förändrad lokalisering av BTH redovisades. I enlighet med den information, som gavs till styrelsen angående den fortsatta hanteringen av ärendet, har detta underlag tillsänts länets kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Region Blekinge, Sydsvenska handelskammaren och Svenskt näringsliv med begäran om synpunkter i lokaliseringsfrågan. Rektor och förvaltningschef har träffat företrädare för kommunerna i Karlshamn, Ronneby och i Karlskrona för att ytterligare informera om bakgrunden och svara på frågor i ärendet. Huvuddelen av remissvaren anger att man vill bibehålla nuvarande lokaliseringar.

Frågan har också genererat uppvaktningar av styrelsens ledamöter från olika intressenter i länet.

Internt har en webbplats upplåtits på BTH för att ge personalen möjlighet att öppet diskutera frågan.

En enkät bland BTH:s personal har genomförts via webben. Av svaren framgå att ungefär ¾ föredrar Karlskrona som huvudcampus. I första hand anges faktorer som studiesocial miljö, studentrekrytering och personalrekrytering som skäl för detta.

På samma sätt som BTH:s utbildningsutbud på ett huvudcampus med tiden varierar beroende på förändring i BTH:s profil, utbildningsresurser från regeringen, samhällets behov av utbildad personal inom olika områden, söktryck på olika utbildningar, etc, kommer utbildningsutbudet utanför huvudcampus att påverkas av samma parametrar. Därtill kommer lokala behov, som kan variera inom länet och som dessutom måste passa in på BTH:s profil och kompetens. Såväl den verksamhet som ska ligga inom ett huvudcampus som den som ska ligga utanför ska därför vara föremål för ständig översyn.

BTH:s forskningsverksamhet är betjänt av samlokalisering men mindre beroende av vilken ort detta sker till.

BTH har under hela sin historia gjort sig känd för en god samverkan med det omgivande samhället. En koncentration av verksamheten till ett huvudcampus hindrar inte BTH att även fortsättningsvis utgöra en stark utvecklingskraft internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Sammantaget bedöms att de flesta faktorerna, framför allt studiesocial miljö och studentrekrytering, stödjer Karlskrona som den ort där det finns bäst möjligheter att fortsatt utveckla BTH.

Ytterligare upplysningar kan ges av:

Högskolestyrelsens ordförande, Jöran Hoff, 0705-90 18 24 eller rektor Lars Haikola, 0733-96 51 16 lars.haikola@bth.se

Redigera
Share Dela