Publicerad 2010-03-15

BTH-forskare utvecklar beslutstöd för störningshantering av tågtrafiken på uppdrag av Banverket

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har tilldelats 4.3 Mkr i forskningsmedel från Banverket för att under tre år driva ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla metoder och algoritmer för omplanering av tågtrafiken vid störningar. Projektet tillämpar en kombination av optimeringstekniker och multicore-processorer för att snabbt kunna ge tågtrafikledarna lämpliga förslag på hur tågtrafiken ska hanteras med förändrade förutsättningar.  Medverkande är Hans Dahlberg på Banverket samt Dr. Johanna Törnquist Krasemann och Prof. Håkan Grahn på Blekinge Tekniska Högskola samt en doktorand som ska tillsättas under våren.

Järnvägsbranschen står inför stora utmaningar och i synnerhet Banverket med avseende på att den svenska järnvägstrafikens avreglering ska vara införd i sin helhet 2012 - något som gör Sverige unikt i Europa. Det innebär att ett stort antal operatörer kommer att dela och konkurrera om tillgången till järnvägsspåren i såväl ett planeringsskede som operativt när störningar inträffar. Det är en utmaning i sig att avgöra hur prioriteringen mellan olika tåg ska ske när det finns ett gemensamt mål och en operatör, vilket är fallet i många andra länder. Men det är en ännu större utmaning när antalet operatörer ökar, vilket har skett kontinuerligt sedan avregleringens början 1988. Banverkets trafikledare, som är ansvariga för att styra och omplanera trafiken vid behov, har en mycket komplex uppgift. Om det inträffar oförutsedda störningar, t ex signalfel eller andra driftstörningar, så gäller det att approximera, analysera och minimera konsekvenserna snabbt och effektivt. Ett stort antal faktorer ska beaktas varav många är situationsberoende och antalet alternativa sätt att hantera trafiken är oändligt men trafikledarens tid att fundera är mycket begränsad.

I de tidigare forskningsprojekten Omplanering Av Tåglägen (OAT) och dess fortsättning OAT+, vilka båda också har drivits av forskare på BTH och finansierats av Banverket, har denna problematik studerats och optimeringsbaserade metoder har utvecklats.  En ny och viktig förutsättning är de leveransåtaganden som Banverket och respektive operatör enas om. Dessa leveransåtaganden anger i operativ drift i större utsträckning än idag vilken betydelse olika förändringar av tåglägen har. I detta fortsättningsprojekt planerar vi att anpassa våra tidigare modeller och metoder efter dessa nya förutsättningar. Vi kommer även att förbättra och effektivisera våra optimeringsalgoritmer genom parallellisering och tillämpning av multicoreprocessorer. Denna typ av mycket komplexa problem är även vanligt förekommande inom exempelvis flygindustrin och vi ser ett ökat behov av kompetens inom detta område. Ett led i detta är vår pågående rekrytering av doktorander.

För ytterligare information kontakta Dr. Johanna Törnquist Krasemann på johanna.tornquist@bth.se, eller professor Håkan Grahn på hakan.grahn@bth.se eller telefon 0457-38 58 04. Information om projektet finns på http://www.bth.se/com/effektivomplanering .

Redigera
Share Dela