Doktorand på BTH disputerar i ämnet programvaruteknik

Den 29 april disputerar Sebastian Barney på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i ämnet programvaruteknik med sin avhandling Software Quality Alignment  - Evaluation and Understanding. I avhandlingen presenteras en metod som tagits fram för att identifiera anpassningsbehovet mellan olika aktörer när det gäller samsynen på mjukvarukvalitet och identifiera faktorer som stödjer eller försämrar mjukvarukvaliteten.

Mjukvaruutvecklingsmiljöer blir alltmer komplexa, med en större mångfald av aktörer som deltar i produktutvecklingen. Forskning visar samtidigt att mjukvaruprojekt lyckas bättre om aktörerna har samma syn på mjukvarukvalitet. Ett problem idag är att det inte råder en samsyn mellan olika aktörer vilket kan få avgörande betydelse för produkters långsiktiga hållbarhet.

Syftet med Sebastian Barneys avhandling har dels varit att utveckla en metod för att bestämma graden av den anpassning som behövs mellan olika aktörer när det gäller aspekter som rör programvarukvalitet och dels att identifiera faktorer som stödjer eller försämrar denna anpassning. Både metoden och de identifierade faktorerna kommer att bidra till utvecklingen av mjukvaruorganisationer och skapa arbetsmiljöer som gynnar programvarukvalitet.

Den primära forskningsmetod som använts är fallstudieforskning. I avhandlingen presenteras sex fallstudier som alla bedrivits i stora eller multinationella företag. En rad tekniker för datainsamling har använts, inklusive frågeformulär, semi-strukturerade intervjuer och workshops.

Sebastian Barneys forskning som presenteras i hans avhandling har resulterat i en metod kallad Stakeholder Alignment Assessment Method for Software Quality (SAAM-SQ). Metoden har visat sig vara robust och kan med framgång användas i fallstudier som omfattar en rad olika mjukvaruutvecklingssammanhang.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: 29 april

Tid: 10.15

Plats: sal J1640, BTH, hus J, campus Gräsvik, Karlskrona


För mer information, kontakta Sebastian Barney, som är engelskspråkig, på telefon 0455-385836 eller via mail på sebastian.barney@bth.se. Se även www.bth.se

Redigera
Share Dela